نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامھ طباطبائی

2 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامھ طباطبائی

چکیده

این پژوھش بھ منظور پیشبینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود بھ دبستان بر اساس ھوش ھیجانی مادران آنھا
صورت گرفتھ است. جامعھ پژوھش مادران دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن بھ ھمراه فرزندانشان بوده کھ برای ارزیابی
آمادگی تحصیلی فرزند خود بھ پایگاه سنجش تحصیلی بدو ورود بھ دبستان شھرستان اسدآباد در تابستان ١٣٩٣مراجعھ کردهاند.
تعداد ١٢٠مادر دارای این شرایط بھ عنوان نمونھ انتخاب شدند. این پژوھش از نوع توصیفی و با روش ھمبستگی است.
ابزارھای اندازهگیری آن عبارتاند از: مقیاس ھوش ھیجانی شات و آزمون آمادگی تحصیلی کودکان. آزمون آمادگی تحصیلی
سطح عملکرد کودکان را در سھ حیطھی کلامی، شناختی- حرکتی و کلی تعیین میکند. برای تجزیھ و تحلیل دادهھا از ضریب
ھمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد کھ سطح عملکرد کلامی، شناختی- حرکتی و کلی کودکان بر
اساس ھوش ھیجانی مادر قابل پیشبینی است. ھمچنین پیشبینی سطح عملکرد کلامی کودکان بر اساس ھوش ھیجانی مادر
معنادارتر از سطح عملکرد شناختی- حرکتی آنان است


کلیدواژه‌ها

آقابابایی، ناصر( .١٣٨٦). ھوش ھیجانی. ماھنامھ معرفت، سال شانزدھم، شماره ١١٩، سال ١٥، صص ٨٠-٦١.
بخشایش، علیرضا( .١٣٩٣). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ھوش ھیجانی و ھوش معنوی زوجین. فصلنامھ علمی- پژوھشی زن و جامعھ، سال پنجم، شماره دوم، صص ٨٤-٦٩.
 برادبری، تراویس؛ گریوز، جین( .٢٠٠٥). ھوش ھیجانی (مھارت ھا و آزمون ھا). ترجمھ مھدی گنجی( ١٣٨٤)، تھران، نشر ساوالان.
برک، لورا( .٢٠٠٧). روانشناسی رشد (جلد اول). ترجمھ یحیی سیدمحمدی، تھران، انتشارات ارسباران، چاپ بیستم.
جوکار، بھرام( ١٣٨٦). نقش واسطھ ای تاب آوری در رابطھ ی ھوش ھیجانی و ھوش عمومی با رضایت از زندگی. مجلھ روانشناسی معاصر، سال دوم، شماره دوم، صص ١٢-٣.
حسنی، جعفر؛ نادری، یزدان؛ رمضان زاده، فاطمھ؛ پورعباس، علی. (١٣٩٢). نقش ھوش ھیجانی و طرحواره ھای ھیجانی در رضایتمندی زناشویی زنان. فصلنامھ خانواده پژوھی، سال نھم، شماره ٣٦، صص ٥٠٦-٤٨٩.
دادستان، پریرخ( .١٣٧٨). روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی (جلد اول). تھران، انتشارات سمت.
رضا پور میرصالح، یاسر؛ عینی، ابراھیم؛ آیین پرست، ندا؛ حشمی، فاطمھ( ١٣٩٣). اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر عملکرد خانواده مادران دارای سبک دلبستگی ناایمن. فصلنامھ مطالعات روانشناسی بالینی، شماره پانزدھم، سال چھارم، صص ١٢٥-١٠٥.
رنجدوست، شھرام؛ عیوضی، پروانھ( .١٣٩٢). بررسی رابطھ ھوش ھیجانی دبیران با تفکر خلاق دانش آموزان متوسطھ .پژوھش در برنامھ ریزی درسی، سال دھم، دوره دوم، شماره ٩، صص ١٢٥-١١٣.
شھبازی، سارا؛ حیدری، محمد؛ ونکی، زھره( .١٣٩١). ھوش ھیجانی نیاز پرستاری امروز: مطالعھ مروری. فصلنامھ مدیریت پرستاری، سال اول، دوره اول، شماره سوم ،صص ٦٤-٥٥.
شھرابی فراھانی، لیلا؛ فرحبخش، کیومرث( .١٣٩١). بررسی رابطھ بین ھوش معنوی و ھوش ھیجانی دانش آموزان دختر منطقھ ١٥ آموزش و پرورش شھر تھران. دو فصلنامھ مدیریت و برنامھ ریزی در نظام ھای آموزشی، دوره ٥، شماره ٨، صص ٦٠-٤٤.
دیباییان، شھرزاد؛ قاسم زاده، حبیب الھ؛  خوش گویان فرد، علیرضا؛ رجبلو، منصوره؛ محمدی مھر، رضا (١٣٩١). بررسی رابطھ سبک یادآوری مادران و انسجام روایتی کودکان. مجلھ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، دوره١٤، شماره٤ (مسلسل ٥٦)، از صفحھ  تا صفحھ ٦٨-٥٧.
صدرالسادات، جلال؛ شمس اسفندآبادی، حسن؛ امامی پور، سوزان( .١٣٨٤). مقایسھ شیوه ھای فرزند پروری و کارکرد خانواده در خانواده ھای بدسرپرست، دارای اختلالات رفتاری و عادی. مجلھ دانشگاه علوم پزشکی شھرکرد. ٧(٢): ٤٣-٤٨
صفایی، صدیقھ؛ بیگدلی، ایمان ﷲ؛ طالع پسند، سیاوش( .١٣٩٠). رابطھ خود پنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند .پژوھش ھای روانشناسی بالینی و مشاوره، سال اول، شماره دوم، صص ٥٢-٣٩.
ضیاءالدینی، حسن( .١٣٨٧). بررسی نتایج طرح کشوری سنجش آمادگی تحصیلی کودکان ایرانی در بدو ورود بھ دبستان در سال تحصیلی ٨٧-١٣٨٦. مجلھ دانشکده پزشکی اصفھان، سال بیست و ششم، شماره٩١، صص ٣٧٠-٣٦٢.
قربعلی، اکرم؛ بشارت، محمدعلی( .١٣٩٢). رابطھ ھوش ھیجانی مادران با توانایی نظریھ ذھن کودکان. فصلنامھ تازه ھای علوم شناختی، سال١٥، شماره٢.
گلمن، دانیل( .١٩٩٩). ھوش عاطفی. ترجمھ حمیدرضا بلوچ( ١٣٨٧). تھران، نشر جیحون.
معمارزاده کازرونی، زھرا( .١٣٨٩). بررسی و مقایسھ بھداشت روانی و ھوش ھیجانی مادران کودکان کم توان ذھنی و مادران کودکان عادی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد.
مقدم حسینی، وحیده؛ جعفرنژاد، فرزانھ؛ سلطانی فر، عاطفھ( .١٣٩٠). ھمبستگی سبک دلبستگی مادر با میزان دلبستگی مادر بھ شیرخوار. مجلھ دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره پنجم، شماره سوم، صص ٩١-٨٧.
مھرام، منوچھر؛ کریمی، فرناز( .١٣٩٢). ارتباط دست غالب و جنسیت با نتایج آزمون ھوش و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود بھ دبستان. مجلھ علمی پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال١٦، شماره٧ (شماره پیاپی٧٦)، صص ٨٢-٧٦.
نادری، سوده؛ باقری، مسعود؛ دره کردی، علی؛ ساردویی، غلامرضا( .١٣٩٣). بررسی رابطھ سبک ھا دلبستگی مادر با سازگاری دانش آموزان با توجھ بھ میزان تحصیلات والدین. فصلنامھ شخصیت و تفاوت ھای فردی. سال سوم، شماره ٥، صص ١٠٥-١٢٣
ھاردمن، مایکل ام؛ درو، کیلفورد ج؛ ایگن، ام وینستون( ٢٠٠٦). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. ترجمھ حمید علیزاده ،کامران گنجی، مجید یوسفی لویھ، فریبا یادگاری( ١٣٨٩). تھران، نشر دانژه، چاپ دوم.
Alizadeh, H.M. Andries, C.(٢٠٠٢).Interaction of parenting styles and attention deficit hyperactivity  disorder in Iranian parents. Journal of Child Fam Behavior Ther, ٢٤(٣), ٣٧-٥٢.
Allen, E.S. Rhodes, G.K. Stanley, S.M. & Markman, H.J.(٢٠١٠).Hitting home: relationships between recent deployment, posttraumatic stress symptoms, and marital functioning of army couples.  Journal of Family Psychology, ٢٤(٣), ٢٨٠-٢٨٨.
Austin, E.J. Saklofske, D.H. Haung, S.H. McKenney, D.(٢٠٠٤).Measurement of trait emotional intelligence: Testing and cross-validating a modified version of suchutte et al ١٩٩٨. measure.  Personality and Individual Differences, ٣٨, ٥٥٥-٥٦٢.
Beauvais, AM. Brady, N. O’Shea, ER. Griffin, MT.(٢٠١١). Emotional intelligence and nursing  performance among nursing students. Nurse Education Today, ٣١(٤), ٣٩٦-٤٠١.
Benson, G. Ploeg, J. Brown, B.(٢٠١٠).A cross-sectional study of Emotional intelligence in  baccalaureate nursing students. Nurse Education Today, ٢٠١٠, ٣٠(١) ,٤٩-٥٣.
Besharat, M.A.(٢٠٠٧).Psychometric properties of Farsi version of the Emotional Intelligence Scale-٤١  (FFIS-٤١). Personality and Individual Differences, ٤٣, ٩٩١-١٠٠٠.
Giganc, G.E., Palmer, B.R.H.  Manocha, R. Stough, C.(٢٠٠٥).An examination of the factor structure of the schutte self-report emotional (SSREI) scale. Personality and Individual Differences, ٣٩, ١٠٢٩ ١٠٤٢.
Graham, J.M. Diebels, K.J. Barnow, Z.B.(٢٠١١).The reliability of relationship satisfaction: A reliability  generalization meta-analysis. Journal of Family Psychology, ٢٥(١), ٣٩-٤٨.
Herring, S. Gray, K. Taffe, J. Tonge, B. Sweeney, D. Einfeld, E.(٢٠٠٦).Behaviour and emotional problems in toddlers with pervasive developmental disorders and developmental delay: associations with parental mental health and family functioning. Journal of Intellectual Disability Research, ٥٠(١٢)  , ٨٧٤-٨٨٢.
Froude, H. Williams, A. Hart, T. Summers, J.(٢٠٠٠).Performance of Australian children on  Hickey, A. the Miller assessment for preschoolers compared with USA norms. Australian Occupational Therapy  Journal, ٤٧(٢), ٨٦-٩٤.
Hoff, E. (٢٠٠٣). The specificity of environmental influence: socioeconomic status affects early  vocabulary development via maternal speech. Child development, ٧٤, ١٣٦٨-١٣٧٨.
Koczwara, A. Bullock, T.(٢٠٠٩).What is emotional intelligence at work?. General Practice Update, ٢  (٥), ٤٧-٥٠.  Linley, P.Alex.(٢٠٠٤). Positive Psychology in Practice. New Jeresy, Willy.
Nikolaeva, Elena. Merenkova, Vera.(٢٠١٣). The Effect of a Mother’s Level of Attachment and Her ٤(٥), ٤٨٣- .Emotional  Intelligence on a Child’s Health during Its First Year of Life. Scientific Research ٤٨٧
Por, J. Barriball, L. Fitzpatrick, J. Roberts, J.(٢٠١١). Emotional intelligence: its relationship to stress, coping, well-being and professional performance in nursing students. Journal of Nurse Education  Today, (٨٠), ٨٥٥-٨٦٠.
Saavedra, M.C. Chapman, K.E. Rogge, R.D.(٢٠١٠).Clarifying links between attachment and relationship quality: Hostile conflict and mindfulness as moderators. Journal of Family Psychology,  ٢٤(٤), ٣٨٠-٣٩٠.
Sanchez-Nunez, M.T. Fernandez Berrocal ,P, J.Miguel Latorre.(٢٠١٣). Assessment of Emotional Intelligence in the Family: Influences Between Parents and Children on Their Own Perception and  That of Others. The Family Journa, ٢١(١), ٦٥-٧٣.
Salovey, P. Mayer, J.D.(١٩٩٠). Emotional intelligence. Imagination Cognition and Personality, ٩, ١٨٥ ٢١١.
Shamsy, Maryam.  Khajevand Khoshli, Afsaneh. Asadi, Javanshir.(٢٠١٤).Correlation between Mothers Emotional Intelligence and Behavioral Disorders. International Journal of Basic Sciences &  Applied Research, ٣ (٣), ١٤٣-١٤٧.
Shearer, C. B. (٢٠٠٦). Exploring the relationship among the multiple intelligences and emotional intelligence Unpublished manuscript, Kent State University, Retrieved ٦-٩-٠٦ from  www.miresearch.org/files/Eqi_mi.doc.
Rutter, M.(١٩٩٨). Developmental catch_up and deficit following adoption after severe global early  privation. Journal of Psychology nd Psychiatry, ٣٩,(٤), ٤٦٥-٧٦.
Verhoeven, M. Junger, M. Van Aken, C. Dekovic, M. Van Aken M.A.G.(٢٠٠٧). Parenting during toddlerhood: Contributions of parental, contextual, and child characteristics. Journal of Family  Issues, ٢٨, ١٦٦٣-١٦٩١.
Wong, C.S. Law, K.S.(٢٠٠٣).The effects of leader and follower emotional intelligence on performance  and attitude: An exploratory study. The Leadership Quarterly, ١٣(٣), ٢٤٣-٢٧٤.