تدوین چارچوب طراحی بازی های رایانه‌ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول

حسین دهقانزاده؛ خدیجه علی ابادی؛ بهروز مینایی؛ محمدرضا نیلی؛ علی دلاور

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، صفحه 7-32

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین چهارچوب طراحی بازی های رایانه‌ای برای یادگیری انواع موضوعات شناختی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول بود. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی برای بدست آوردن چهارچوب از تحلیل استقرایی و در بخش کمی برای اعتباریابی درونی از نظر متخصصان به روش پیمایشی پرسشنامه‌ای و همچنین برای ...  بیشتر

رابطه‌ی توانایی حل مسئله اجتماعی با حافظه کاذب در نوجوانان بزهکار و عادی

فاطمه کریمی اصفهانی؛ فاطمه قائمی

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، صفحه 33-50

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه توانایی حل مسئله اجتماعی با حافظه کاذب در نوجوانان بزهکار و سالم بود. این مطالعه از نوع تحقیقات همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه این پژوهش را تعداد 53 نفر از نوجوان بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و 48 نوجوان غیر بزهکار شاغل به تحصیل در دبیرستآن‌های شهر تهران که با استفاده از روش تصادفی انتخاب ...  بیشتر

نقش تعلل ورزی، خود تنظیم‌گری و باورهای فرا شناختی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

محمد نریمانی؛ زهرا رستم اوغلی؛ توکل موسی زاده

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، صفحه 51-72

چکیده
   هدف پژوهش حاضر نقش تعلل ورزی، خود تنظیم‌گری و باورهای فرا شناختی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر مشکین‌شهر در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می­دهند. آزمودنی­های پژوهش شامل 120 نفر از دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر

نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

نورعلی فرخی

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، صفحه 73-84

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع علّی - مقایسه‌ای و به لحاظ رویکرد از نوع کلّی است. بر اساس متغیر های شیوه‌ی گزینش (آموزش و پژوهش محور) و کارشناسی مورد پژوهش (مرتبط و غیر مرتبط) دو گروهی ...  بیشتر

رابطه‌ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان

شیرین خوش ضمیر؛ مرتضی بینش

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، صفحه 85-100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 250 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مراغه بود که به صورت نمونه‌گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه­ی تنظیم شناختی ...  بیشتر

بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏های تولید محصول ارگانیک

محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی؛ محمد علی داداشی

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، صفحه 101-118

چکیده
  کشاورزی ارگانیک نقش اساسی در توسعه پایدار دارد و عامل اصلی ایجاد و توسعه محصولات ارگانیـک، تقاضـای مصـرف کننـدگان و خصوصا بازار داخلی محصول بود. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل آموزشی ، محیطی مؤثر بر عملکرد شرکت های تولید محصول ارگانیک می باشد. این تحقیق از نوع توسعه ای-کاربردی، روش آن همبستگی بود. جهت روایی ابزار سنجش از روایی محتوا ...  بیشتر

مطالعه و بررسی تأثیر اجرای خط‌مشی‌های آموزش عالی کشور با توجه به ارزیابی برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

عبدالرضا بزرگ نژاد؛ فاتح شریف زاده

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، صفحه 119-170

چکیده
   هدف این پژوهش  مطالعه و بررسی خط­مشی­های احراز شده در برنامه­های سوم تا پنجم توسعه در زمینه آموزش عالی با تاکید بر تأثیر این خط­مشی­ها بر عملکرد وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف برنامه­ها،عملکرد وزارت علوم و میزان تحقیق هر یک از خط­مشی­ها و اهداف مرتبط باهر یک از سه برنامه و در نهایت ارائه الگویی ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر کندی پیاده‌سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک(مطالعه موردی بانک تجارت)

افسانه اوضاعی؛ علی صنایعی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، صفحه 171-189

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر کندی پیاده‌سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک(مطالعه موردی بانک تجارت) بود. تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است ( به دنبال شناسایی عوامل پیاده‌سازی محصولات و خدمات است ). در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات درباره مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق از روش مطالعات کتابخانه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه

حمید ملکی

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، صفحه 190-209

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه می‌باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر کرج که در سال تحصیلی  94-93 مشغول به تحصیل هستند، می‌باشد. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. تعداد آزمودنی‌ها 342 نفر می‌باشد که با استفاده از pilot و سپس قرار دادن بالاترین ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی در نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان

فاطمه صفری کربلایی؛ غلامعلی افروز؛ مهوش رقیبی

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، صفحه 210-239

چکیده
  بزهکاری یکی از مشکلات دوره نوجوانی است که می­تواند مشکلات جدی برای نوجوانان، خانواده و اجتماع ایجاد نماید که عوامل متعددی در بروز آن دخالت داند. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت ویژگی­های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. در این پژوهش 86 نفر از نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت استان ...  بیشتر

بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در دانش‌آموزان

فریبا درتاج؛ مریم رجبیان ده زیره؛ رضا اسدی نژاد

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، صفحه 212-229

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در دانش‌آموزان اول متوسطه (دختر) شهرستان کاشان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل 205 نفر از دانش‌آموزان اول متوسطه (دختر) شهرستان کاشان می‌باشد که در سال تحصیلی 95-94 ...  بیشتر