نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا پژوهشگاه شاخص پژوه – دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه – دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر کندی پیاده‌سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک(مطالعه موردی بانک تجارت) بود. تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است ( به دنبال شناسایی عوامل پیاده‌سازی محصولات و خدمات است ). در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات درباره مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق از روش مطالعات کتابخانه ای  و از طریق بررسی کتب، مجلات علمی ـ پژوهشی، سایت های اینترنتی ، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشجویی استفاده شده است .روش نمونه‌گیری این بخش، تصادفی ـ طبقه‌ای بوده و افراد متخصص و مرتبط در حوزه توسعه محصول مدنظر قرارگرفته شده است. نمونه‌گیری نیز از کارشناسان و مسئولین مجری توسعه محصول در بخش های مذکور 116 نفر تعیین شد. پس از بررسی و تحلیل یافته‌ها مؤلفه های مور بر کندی پیاده‌سازی خدمات بانکی استخراج شد. 

کلیدواژه‌ها

اخباری،محسن،ودیگران،مقالهفرآیندتوسعهمحصولاتجدید،مجلهتدبیرشماره194، 1386
اردکانی، سعیدا، طالعی فر، رضا، حاتمی نسب، حسن، جستاری بر مبانی توسعه محصول جدید، شاهنده ،1391
بداقی، غلامرضا، محمودی، جعفر ،1389، استفاده از تکنیک شبیه سازی برای نیل به نوآوری فرآیندی، نشریه ابتکار و خلاقیت درعلوم،سالاول،شمارهاول،زمستان89
تاشمن، مایکل، و اوریلی سوم، چارلز. نوآوری بستر پیروزی. ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، موسسه خـدمات فرهنگـی رسـا،1378
جوکار،محمدصادق، 1393،مقالهپروسههایسـاختارمند  بـرای  توسـعه  محصـول  جدید،مـدل  هـای  نـوآوری  درایجـاد  تکنولوژی، 
خمسه، عباس ؛ سرافراز، علی؛ سرافراز، داود؛ ضرورت پرداختن بـه   توسـعه محصـولات  جدیـ د و نقـش  نـوآوری، R&D و تکنولوژی درآن؛ نشریه رشد فناوری، شماره 18، 1388
داستانی، مهدی ،بررسی سه مدل مدیریت استراتژیک نوآوری در خدمات، ماهنامه تدبیر شماره210- آبان88
دراکر، پیتر .رشته نوآوری. ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی نژاد، نشریه گزیده مدیریت شماره 22، آذر 81. 
دورینگ،ویلم اریک. مدیریت نوآوری وفناوری های جدید . مجموعه آموزشی مدیریت بهره وری و کیفیت. مدول16 .تهـران،بصیر،1384.
دیوید، آکر، مدیریت استرات ژیک بازار، ترجمه صفرزاده، حسین، فرهنگی، علی اکبر و خادمی، مهدی، ناشر: پیام پویا ،1385
رابینزاستیفن،رفتارسازمانیمفاهیم،نظریههاوکاربردها،ترجمهپارسائیانواعرابی، دفترپژوهشهایفرهنگی،1377
رضائی،کامران( ،QFD : رویکردمشتریمداربهطرحریزیوبهبودکیفیتمحصول)،نشر شرکتمشـارکتی  ار_و_تـوف،1380
رضائیان،علی،اصولمدیریت،تهران،انتشاراتسمت،1373
رمضانی، حسین علی( ،1388)، خلاقیت اساس شکوفایی و نوآوری، تهران ،انتشارات محور
سرمدی، سهیل و ممقانی، علیرضا؛ مدل های اجرایی در فرایند توسعه محصول جدید؛ ماهنامه تدبیر، شماره 214، اسفند88.
سید حسینی سید محمد ، ایرانیان سید جواد ، استراتژی توسعه محصول جدید رویکردها و یافته ها ، مجله دانـش مـدیریت، شماره 64، 1383.  
شاهحسینی،علی،کارآفرینی،،آییژ،1383
طارق . خلیل، 1381" مدیریت تکنولوژی " ، ترجمه : س.ک.باقری ، مرکز تکنولوژی نیرو ص14
کاوسی، اسماعیل و چاوش باشی، فرزانه، مدل هایی برای ایجاد نوآوری در سـازمان  هـا، پژوهشـنامه نـوآوری و کـارآفرینی،شماره 20، تابستان 1387
مظفری، محمدمهدی، نظریاصلی، مهرداد، صابریفرد، نیما ،1393، بکارگیریمدلترکیبـیQFD-TOPSIS  درجهـت  اصلاح الگوی طراحی محصول صنایع تولیدی:مطالعه موردی شرکت سام سرویس، اولین کنفـرانس اقتصـاد و مـدیریتکاربردی با رویکرد ملی، خرداد 93
Alam Ian, (٢٠٠٥)., Field and data collection in qualitative market research., Vol.٨  No.١, pp.٩٧-١١٢ Allard, C.R. Riel, van. (٢٠٠٥). “Introduction to the Special Issue on Service innovation management” , managing service Quality, vol.١٥, No.٦, PP.٤٩٣-٤٩٥.
Allen, D. (١٩٩٣). Developing Successful New Products. London, Financial Times.
American Productivity & Quality Center (APQC) report,  (٢٠١٢),  “Process Classification Framework (PCF)”, 
Atkinson, D., & Al-Ashaab, A. (٢٠٠٨). A review and critical analysis of global New Product Introduction and Development. International Journal of Product Development, ٦(٢), ١١٨-١٤١ Barclay,I., Dann,Z., and, Holord, p.,(٢٠٠٠) ”New product development”, IRWIN publish.
 Bhuiyan, N., (٢٠١١),  A framework for successful new product development,  Journal of Industrial Engineering and Management, ٤(٤):٧٤٦-٧٧٠
Biemans, w. (٢٠٠٣), A Picture paints a thousand number: a critical look at B٢B product development research, Journal of Business & INDUSTRIAL MARKETING, Vol ١٨, No ٦. Pp ٥١٤-٥٢٨
Booz, Allen & Hamilton, (١٩٨٢)” New Product Management for the ١٩٨٠s”, Booz Allen & Hamilton Inc., New York (NY).
Booz,Allen&Hamilton,(١٩٨٢),”New Product Management for ١٩٨٠s” Booz Allen & Hamilton inc,New York ,١٩٨٢.
Cooper, R. G., & Edgett, S. J. (٢٠١٠). Developing a product innovation and technology strategy for your business. Research- Technology Management, ٥٣(٣),٣٣-٤٠.
Cooper, R.G.(١٩٩٤)”New products: the factors that drive success, International marketing review, Vol. ١١ No. ١.
Cooper, R.G., (١٩٩٠) Stage-gate systems: a new tool for managing new products, Business Horizons, May-June.(١٩٩٠). Available at: www. Stage-gate systems.com
Cooper,R.anddgett,S.(١٩٩٦),”Critical success factors for new finanicial services”,Marketing Management , vol.٥ No.٣,pp٢٦-٣٧.
Cooper,R.G.,(٢٠٠٥),”Winning at New Products : Pathways to Profitable Innovaation”.,Book.
 Cooper. R.G, Edgett, J., (٢٠٠٦)., Stage_Gate and the critical success Factor for new product development, product development Institute.
 Cooper. R.G, Edgett, J., (٢٠٠٨)., Maximizing productivity in product innovation, Journal of Research Technology Management., Vol.٥١, No.٢
 Cooper. R.G, Edgett, J., (٢٠١٠)., developing a product innovation and technology strategy for your business, Journal of Research Technology Management., Vol.٥٣, No.٣, pp. ٣٣-٤٠
Cooper، R.J. (١٩٩٨). A multidimensional approach to the adoption of innovation. Management Decision.Vol. ٣٦ No. ٨، pp. ٤٩٣-٥٠٢.
Druekerp. Innovation and Entrepreneurship: practice and principle- London, Heienemann, ١٩٨٥
Ettlie,J.E.and Rubenstein,A.H.(١٩٨٧)”Firm size and product innovation”,Journal of Product Innovation Management , Vol.٤,pp.٨٩-١٠٨.
Flett F, Innovation in mature Companies, ManagementDecisions, ١٩٩٨
Freeman, C., Economics of Industrial Innovation (Pinter Publisher, London, ١٩٧٦).
Gallarza, M. G., Gil Saura, I. ,(٢٠١١), & Holbrook, M. B. ,The value of value: Further excursions on the meaning and role of customer value. Journal of Consumer Behavior, ١٠(٤), ١٧٩- ١٩١,.
Gayol, Sonia, Pitt, Michael., (٢٠٠٧) “Determining the role of innovation management in facilities management’, facilities, Vol.٢٥, No.١.
Gerwin, D. and N. J. Barrowman (٢٠٠٢). "An Evaluation of Research on Integrated Product Development." Management Science ٤٨(٧): ٩٣٨-٩٥٣.
Gerwin,D.(١٩٩٣),”Integrating manufacturing into the strategic phases of new product development”,California Management Review , Summer. 
Herstatt, C.,Verworn, B. and Nagahira, A., (٢٠٠٤), Reducing project related uncertainty in the “Fuzzy front end” of innovation, International Journal od product Development
Holt, k, ١٩٩٣, product innovation management ,the university press,London.
Jacobs, A.C. (٢٠٠١)” Operation management for competitive advantage”, McGraw-hill.
Jespersen. K. , (٢٠٠٧), Is the screening of product ideas supported by the NPD process design?, European Journal of Innovation Management, Vol.١٠, No.٤, pp.٤٥٣-٤٦١
Joe,T. john,B and keith. p(٢٠٠١)managing innovation. New York west Sussex company.
Kahn, k., Castellion, G., and Griffin, A., (٢٠٠٥), The PDMA handbook of new product development, ٢nd Edn. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ
Kanter R. The change Masters, Routledgo, London and Network, Reprinted. ١٩٩٥ .
Kimberley,J.R.,Evanisko,M.J(١٩٨١)., “Organizational and contextual factors on hospital adoption of technological and administrative innovations”.,Academy of Management Jornal,٢٤,٦٨٩-٧١٣ 
Kohn, K., (٢٠٠٦), Managing the balance of prespectives in the early phase of NPD, European Journal of innovation management, Vol.٩, No.١, pp.٤٤-٦٠
Kotler, P. Armstrong, G. and Wong, V., (٢٠٠٨), Principles of Marketing, Financial Times/ Prentice Hall; ٥ edition
Kotler,P.,G.Armstrong.,(١٩٨٩)., “Principles of Marketing , ٤thed ., Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall,Inc. 
Kotler,p.Armstrong,G.,Brown,L.,andAdam,.S.(٢٠٠٦)               Marketing,٧thed.Pearson   Education Australia/Prentice Hall.Kotler-(٢٠٠٨)
Lindberg, T., Meinel, C., & Wagner, R. (٢٠١١). Design thinking: A fruitful concept for it development?. In Design Thinking. Springer Berlin Heidelberg, ٣-١٨.
Lindholm,M. Holmgren,J, (٢٠٠٨), the seven circles of innovation: an innovation management model
Lindman, M., Scozzi, B., Otero-Neira, C., (٢٠٠٨), Low-tech, small and medium sized enterprises and the practice of new product development, European Business Review., Vol.٢٠, No.١, pp.٥١-٧٢
Lindman, M.t. (٢٠٠٢), open or closed strategy in developing new products? A case study of industrial NPD in SME’s , European Journal of innovation management, Vol.٥, No.٤, pp.٢٢٤-٢٣٦
Loch,       c.n       Kavadias,       s.,       (٢٠٠٧),       Handbook      of      new      product       development         research,
Oxford:Elsevier/Butterworth
Miller, W. L., & Morris, L. , (٢٠٠٨), ٤th Generation R&D: Managing Knowledge, Technology, and Innovation. New York: John Wiley, p. ٥٨,.
Mu, J., Peng. G., Tan, Y., (٢٠٠٧), new product development in chinese enterprise key success factor Managerial preespective, International journal of emerging marketing, Vol.٢, No.٢,  
Nader, A.E., Shamsuddin, A., Zahari, T., .٢٠٠٩, “A Conceptual Model of Virtual Product Development Process”: ٢nd Seminar on Engineering and Information Technology.
Nelson,D. L. qouick,J. C(١٩٩٤)organizational be havior: Foundation,realities and challenges. New York,NY: west publishing company.
Nelson,D. L. qouick,J. C(١٩٩٤)organizational be havior: Foundation,realities and challenges. New York,NY: west publishing company.
Phillips ,R.,. Neailey, K., and T. Broughton, T., (١٩٩٩) “A comparative study of six stage-gate approaches to product envelopments”, Integrated Manufacturing Systems.
Plessis, M.D. (٢٠٠٧), the role of knowledge management in innovation, Journal of Knowledge Management, Vol.١١, No.٤, pp. ٢٠-٢٩
Rainey, L. D. (٢٠٠٥). Product Innovation: Leading change through integrated product development. Cambridge University Press. New York.
Rajshree,Agarwal,StrategicTechnologyManagement, (www.business.uiuc.edu)
Rosenfeld,R. and Servo,J. C. ١٩٩٠ Facilitating innovation in large organizations ,in M. A. West and J. L. Farr(EDS) innovation and creativity at work: psychological and organization strategies,john wiley & sons,west. Sussen, pp. ٢٥١-٢٦٤.
Rosenfeld,R. and Servo,J. C. ١٩٩٠ Facilitating innovation in large organizations ,in M. A. West and J. L. Farr(EDS) innovation and creativity at work: psychological and organization strategies,john wiley & sons,west. sussen,pp. ٢٥١-٢٦٤.
Rossia,M., Kerga,N., Taisch,M. and Terzi, S.,(٢٠١٤), Engineering and Design Best Practices in New Product Development: an Empirical Research, ٢٤th CIRP Design Conference, available at www.sciencedirect.com
Rothwell, R. ١٩٩٢, "Successful industrial innovation: critical factors for the ١٩٩٠s", R&D Management, vol. ٢٢, pp.٢٢١-٢٣٩.
Rothwell,R.and Zegveld ,w.(١٩٨٦),Innovation and The Small and Medium Sized Firm,Francis Pinter,London 
Song, M., & Di Benedetto, C. A. ,(٢٠٠٨), Supplier’s involvement and success of radical new product development in new ventures. Journal of Operations Management, ٢٦(١), ١-٢٢,.
Souchkov, V., (٢٠٠٧), Breakthroug thinking with Triz for business and management: an Overview, ICG Training & Consulting.
Suwannaporn, P., & Speece, M. W. (٢٠١٠). Assessing new product development success factors in the Thai food industry. British Food Journal, ١١٢(٤), ٣٦٤-٣٨٦.
Trott, P. ,٢٠٠٥, “Inward technology transfer as an interactive process: a case study of ICI”. PhD thesis, Cornfield University,  
Trott, P., (٢٠٠٥). Innovation management and New Product Developmant, Prentice Hall, Engle wood Cliffs, NJ.
Trygg,L.,(١٩٩٣).,”Concurrent engineering practices in selected Swedish companies : a movement or an activity of the few ?” =, Journal of Product Innovation Management , Vol.١٠,pp.٤٠٣-١٥.
Ulrich, K. T. ,(٢٠١١), Design is everything? Journal of Product Innovation Management, ٢٨(٣), ٣٩٤٣٩٨,.
Verworn B., Herstatt, C., (٢٠٠٢), The innovation process: an introduction to process models., Working Paper No.١٢, Techncal University of Hamburg.
Visa,Fristrom(٢٠٠٦)Technology management in thetelecommunications industry. T-١٠٩. ٥٤١٠
Visa,Fristrom(٢٠٠٦)Technology management in the telecommunications industry. T-١٠٩. ٥٤١٠
Wheelwright, S. C. and K. B. Clark (١٩٩٢). "Competing Through Development Capability in a Manufacturing-Based Organization." Business Horizon: ٢٩-٤٣. www. peakinsight. com. using assessment and coaching to build innovation capacity Katherine holt,ph.d. peakinsight LLC
www. sevencirclesofinnovation. com. seven circles of innovation by fremtidstanken and center for ledelse in denmark.
Yu, S. R., & Zhang, R. B, ٢٠١٠, Life Cycle Assessment in Different Product Design Stages-A Coffee Pot Case Study. Applied Mechanics and Materials, ٣٤, ٩٨٨-٩٩٤,.