نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 هدف این پژوهش  مطالعه و بررسی خط­مشی­های احراز شده در برنامه­های سوم تا پنجم توسعه در زمینه آموزش عالی با تاکید بر تأثیر این خط­مشی­ها بر عملکرد وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف برنامه­ها،عملکرد وزارت علوم و میزان تحقیق هر یک از خط­مشی­ها و اهداف مرتبط باهر یک از سه برنامه و در نهایت ارائه الگویی با توجه به تجربیات پیشین برای  فرایند تحقق اجرای خط مشی برنامه‌های توسعه علم و فناوری برنامه ششم توسعه می­باشد.روش این پژوهش «کیفی» با رویکرد «گراندد تئوری»  است. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته با10 نفر از متخصصان و متولیان و برنامه­ریزان فعال در زمینه آموزش عالی و ساختار دولتی تصمیم­گیرنده در باب خط­مشی­های آموزش عالی و برنامه­های توسعه جمهوری اسلامی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها با اتخاذ «روش تحلیل تفسیری اشتراوس و کوربین» و انجام فرایند کدگذاری باز و محوری  صورت گرفته و در نتایج تحقیق   بر این نکات تاکید می­شود که "کیفیت مداری در آموزش عالی "به عنوان مقوله محوری اجرای خط مشی برنامه‌های توسعه علم و فناوری بر مبنای شرایط علی " مدیریت راهبردی آموزش عالی" در جامعه محقق می‌شوند. " توسعه متوازن دروندادها و بروندادهای نظام علم و فناوری " شامل پیامدهای تلاش برای اجرای خط مشی برنامه‌های توسعه علم و فناوری با در نظر گرفتن "زیرساخت‌های مالی و انسانی" (به عنوان زمینه الگو) طراحی و تبیین شده و منجر به تحقق پیامدها یا "تحقق خط مشی های علم و فناوری" می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل،  غلامرضایی، داوود ،دانایی فرد، حسن، خدادادحسینی، سیدحمید(1392). طراحی مدل تحلیل سیاست های آموزش عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه .سیاست علم و فناوری :  تابسـتان 1392 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 18 .
  الوانی، سید مهدی، پورسید، بهزاد و پیکانی، مهربآن هادی( 1388). مروری بر مدلهای سیاستگذاری در آموزش عالی .مجلس و پژوهش. 15. 101-73.  
تسلیمی ، محمد سعید و همکاران ( 1383 ). توصیف و تحلیل روند بخش آموزش عالی طی برنامه اول، دوم و سوم توسـعهجمهوری اسلامی ایران تهران، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
حسینی لرگانی، سیده مریم( 1387). بررسی وضعیت گذشته و موجود بخش آموزش عالی و ارزیابی عملکرد برنامـه چهـارمتوسعه کشور. طرح تحقیقاتی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
دانایی فرد، حسن، عمادالدین ثقفی و  اصغر مشبکی اصفهانی(1389). اجرای  خط مشی عمومی: بررسی نقـش عقلانیـت درمرحله تدوین خط مشی،پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره 14 ، شماره 4، زمستان 1389 زیاری، کرامت ا( ... 1380 )، برنامه و برنامه ریزی درایران ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شریفزاده، فتاح(1390) ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعۀ علمی و اجتماعی کشور: پژوهشی دربارة دورة کارشناسی رشتۀ مدیریت دولتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ،جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان 1390 ، صص  79-112.
عباسی، طیبه، دانایی فرد، حسن، آذر، عادل و الوانی، سید مهدی(1389). تبیین تغییر خط مشی با استفاده از نظریـه جریانـات
چندگانه کینگدون، مطالعه موردی تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .فصـلنامهسیاست علم و فناوری.3(1).صص 97-81.  
گودرزی،علی،آل رسول،سهیل و علایی پور،علی( 1384). مروری بر کارکردها و چالشـهای آمـوزش عـالی. فصـلنامه علمـیراهبردی زیرساخت (شماره 1- بهار1384).
نوروزی زاده،رضا، شفیع زاده، حمید و روحانی، شادی( 1392). ارزیابی و تحلیل بخش علم و فنـاوری قـانون برنامـه پـنجمتوسعه از منظر اسناد فرادستی، فصلنامه راهبرد،سال بیست و دوم ، شماره 66 ،بهار 1392 ، صص 314-285
Hales, steve (٢٠٠١). Dimensions knowledgeand its management Available at www.insighting.co.uk .
Lai, M.F., ٨ Lee GG. (٢٠٠٧) Relationship oforganizational culture toward knowledge activities.  Business Process Management journal. Vol, ١٣ Noz, pp, ٣٠٦-٣٢٢
MerwickTa.D.knowledge(٢٠٠١) managementtechnology . systems vol . ٤٠.no٤. pp٨١٤.