نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

 هدف پژوهش حاضر نقش تعلل ورزی، خود تنظیم‌گری و باورهای فرا شناختی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر مشکین‌شهر در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می­دهند. آزمودنی­های پژوهش شامل 120 نفر از دانش‌آموزان دختر شهر مشکین‌شهر بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین مدارس این شهر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس تعلل ورزی دانش‌آموزان (PASS)، مقیاس خود تنظیم‌گری، مقیاس باورهای فراشناختی و مقیاس فرسودگی تحصیلی استفاده شد. یافته‌ها به روش آماری ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیری و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی‌داری بین باورهای فراشناختی، تعلل ورزی با فرسودگی تحصیلی وجود دارد (001/0>P). همچنین بین خودتنظیمی با فرسودگی ارتباط منفی و معنی‌داری وجود دارد (001/0>P). نتایج تحلیل مسیر نشان دادند که تعلل ورزی و باورهای فراشناختی به واسطه خود تنظیم‌گری بر فرسودگی تحصیلی تأثیر می‌گذارند. دانش­آموزانی که با خود تنظیم‌گری بیشتر از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می‌کردند. تعلل ورزی پایین­تری داشتند و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

ابوالقاسمی، عباس و نریمانی ،محمد( 1385) آزمون های روان شناختی. اردبیل: انتشارات باغ رضوان.
بشارت ،محمدعلی؛ شالچی، بهزاد و شمسـ ی پـور ، حمیـد ( .1385). "بررسـی رابطـۀ هـوش هیجـانی بـا موفقیـت تحصـیلیدانش آموزان"؛ فصلنامه اندیشه نوین تربیتی، 2(3و4) ، 85-73.
جوکار، بهرام و دلاورپور، محمدآقا(.1386).رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت .فصلنامه اندیشه های نـوین تربیتـی، 3( 3و4)، 80-61 .
حسینی، فریده السادات و خیر، محمد(.1388). پیش بینی تعلل ورزی رفتاری و تصمیم گیری با توجه به باورهـای  فراشـناختیدر دانشجویان .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 15(3)273-265.
دلاور، علی(. 1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: چاپ اول.
صالحی، مریم؛ جوانشیر، پریوش؛ سعیدی، معصومه و شجاعی، میترا سادات(.1386). اختلالات یـادگیری  در  دانـشآمـوزان  و علل آن .فصلنامه بهروز، 18(4)، 23-22.
صمدی، معصومه(1386). تأثیر روش های تربیتی و خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی .فصلنامه علوم شناختی،9(1)23-38.
عطاری، یوسفعلی؛ حقیقی، جمال و خانه کشی، زلفعلی .(1381). بررسی رابطه میزان بی ثباتی هیجـانی، رفتـار جامعـه گـرا و پرخاشگری با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دختـر و پسـر راهنمـایی شهرسـتان اهـواز.مجلـۀ علـوم تربیتـی وروانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(9)، 1-16.
کجباف، محمد باقر(1382). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود-تنظیمـی عملکـرد تحصـیلی دانـش آ مـوزان دبیرستانی .فصلنامه علوم شناختی، 5(1)35-46.
کریمی، فرهاد(1390). ساخت و اعتباریابی ابزارهای سنجش فراشناخت حل مسئله(دانش، نظارت و باورهای فراشـناختی) و بررسی رابطه فراشناخت دانش آموزان دوره راهنمایی با عملکرد آنان در حل  مسئلههای کلامـی ریاضـی. رسـاله دکتـری روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
گلشن فومنی، محمد رسول( 1375). جامعه و آموزش و پرورش. تهران: شیفته.
نعامی، عبدالزهرا( 1388). رابطه بین کیفیت یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز .مجلۀ مطالعات روانشناختی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، 5 (3)،23-35.
Arsal, Z. (2012). the effects of diaries on self-regulation strategies of pre-service science teachers .International Journal of Environmental & Science Education, 5(1): 85-103.
Artino, A. R. (2008). Learning online: understanding academic success from a selfregulated learning perspective. (Unpublished Doctoral Dissertation, Connecticut University).
Balkis, M., & Duru, E. (2007). The evaluation of the major characteristics and aspects of the procrastination in the framework of psychological counseling and guidance. Educational Sciences: Theory & Practice, 7, 376-385.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
Bandura, A. (1997). Self- Efficacy: The exercise of control, New York: Freeman.
Baumeister, R.F., Heatherton, T.F., & Tice, D.M. (1994). Losing control: How and why people fail at self-regulation. San Diego: Academic Press.
Breso, E. Salanova, M. & Schoufeli, B. (2007). «In search of the third dimension of Burnout ».  Applied psychology. 56 (3): 460-472.
Cetinkaya, P., & Erktin, E. (2002). Assessment of metacognition and its Relationship with Reading comprehension, Achievement and Aptitude. Journal of Education, 19(1), 1-11.
Charlotte Dignath, Gerhard Buettner, Hans-Peter Langfeldt (2008). How can primary school students learn self-regulated learning strategies most effectively? A meta-analysis on self-regulation training programmers. Educational Research Review, In Press, Corrected Proof.
Chu, A. C., & Chol, J. N. (2012). A preliminary study of worry and metacognition in hypochondriasis. Clinical Psychology and Psychotherapy, 6, 96-101.
 Chu, A.C., & Chol, J.N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of active procrastination behavior on attitudes and performance. Journal of Social Psychology, 145, 245-264.
Cole, J., Logan, T.K., Walker, R. (2011). Social exclusion, Personal control ,Selfregulation, and Stress among Substance Abuse Treatment Clients. Drug and Alcohol Dependence, 113, 13-20.
Demerouti,E,  Bakker,  A.B,  Nachreiner,E  & Schaufeli,W.B,  (2001).The  job  demands-resources  model  of burnout, Journal of Applied Psychology,86,499-512.
Effert, B., & Ferrari, J.R. (1989). Decisional procrastination: Examining personality correlates. Journal of Social Behavior and Personality, 4, 151-156.
Faye Marsha G. Camahalan(2006).Effects of self-regulated learning on mathematics achievement of selected Southeast Asian Children. Journal of Instructional Psychology.
Fee, R.L., & Tangney, J.P. (2000). Procrastination: A means of avoiding shame or guilt? Journal of Social Behavior and Personality, 15, 167-184.
Ferrari, J. R., Parker, J. T., & Ware, C. B. (1992). Academic procrastination: Personality correlates with Myers-Briggs type, self-efficacy, and academic locus of control. Journal of Social Behavior and Personality, 7, 594-602.
Flavell, J. H. & Flavell, R.F. (2004). Development of children intuitions about thought–actionrelations. Journalof cognition and development, 5(4): 451-460.
Flavell, J. H. (2000). Assessing student metacognitive awareness of reading strategies. Journal of educational psychology, 94(2): 249-259.
Glenda C. Rakes & Karee E. Dunn (2010). The Impact of Online Graduate Students’ Motivation and Self- Regulation on Academic Procrastination. Journal of interactiveonline learning. Volume9,Namber1,spring.
Haffman, B., & spatariu, A. (2008). The influemce of self – efficacy and metacognitive promoting on math problem solving efficiency. Contemporary Educational psychology. 33(4): 875-893. 
Hosseini, F., & Khayyer, M. (2009). Prediction of Behavioral and Decisional Procrastination Considering Meta-Cognition Beliefs in University Students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 15(3), 265-273. 
Howell, A.J., & Watson, D.C. (2007). Procrastination: Association with goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43, 167-178.
Jacobson, B.N., & Viko, B. (2010). Effect of instruction in metacognitive selfassessment strategy on chemistry student's self- efficacy and achievement, Academia Arena, 2(11): 1-10.
Johnson, D., & Slaney, R.B. (1996). Perfectionism: Scale Development and a study of Perfectionistic Clients in Counseling. Journal of College Student Development, 37, (1), 29-41. 
Kitsantas, A. , Steen, S. , & Huie, F. (2012). The role of self-regulated strategies and goal orientation in predicting achievement of elementary school children, International Electronic Journal of Elementary Education, 2 (1), 65-81.
Klassen, R.M. (2010). Confidence to manage learning: The self- efficacy for self- regulated learning of early adolescents with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 33, 19-30.
Klassen, R.M., Krawchuk, L.L., & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of under graduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33, 915–931.
Klassen, Rebecca P. Ang, Wan Har Chong(2010). academic Procrastination in Two Settings: Motivation Correlates, Behavioral Patterns, and Negative Impact of Procrastination in Canada and Singapore. Applied Psychology Volume 59, Issue 3, pages 361–379.
Kuhn, D. (2000). Metacognitive development. Current directions in psychological science. 9: 178-181.
Larkin, S. (2009). Metacognition in young children. First published by Routledge.
Lee,R  &  Ashforth,  B,  (1996).A  meta-analytic  examination  of  the  correlates  of  the  three  dimension  of  job burnout, Journal of Applied Psychology, 81,123-133.
Maslach,C & Jackson,S.E, (1984).Burnout in organizational setting, Applied Social Psychology Annual,5,133-153.
Maslach,C,Schaufeli,W.B & Leiter,M.P, (2001).Job burnut, Annual Review of psychology,52,397-422.
McKean, K.J. (1994). Using multiple risk factors to assess the behavioral, cognitive, and affective effects of learned helplessness. The Journal of Psychology, 128, (2), 177-183. 
Molavi P, Rostami KH, Fadaee naeini AR, Mohamadnia H, Rasolzadeh B.(2007). [Factor responsible for lack of motivation among medical student's of Ardabil Medical University]. The Journal Iranian of Med Ass. 25(1): 53-8. [Persian]
Murtagh, A. M; Todd, S. A. (2004). Self- regulation: A challange to the strength Model. JASNH, 3, 19- 5.
Paris, S. G., Winograde. P. (2001). The role of self- regulation learning in contextual teaching: Principle and practice for prepration. w.w.w.ciera.org/library/achieve.
Perfect, J. T., & Schwartz, B. L. (2004). Applied metacognition. Cambridge University.
Pintrich PR, De Groot E.( 1990). Motivational and self-regulated components of classroom academic performance. J Educ Psychol. 82: 33-40.
Pintrich. P, R. & Degroot, E. V. (1990). Motivatinal self– regulated learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology.82, 33- 40.
Pintrich. P, R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and selfregulated learning in colledge students. Educational Psychology Review,16:385-407.
Rohrbaugh, D. (2006). Perceived stress in active, passive and non-procrastinating college students. Psychology II.
Saddler, C. D., & Buley, J. (1999). Predictors of academic procrastination in college students. Psychological Reports, 84, 686-688.
Salmela-  Aro,  K  &  Naatanen,  P,  (2005).  PPI-10:  Nuorten  kouluuupumus-menetelma,  Adolescenta  school burnout method, Helsinki,Finland, Edita.
Salmela-  Aro,  K, Savolainen, H  &  Holopainen.L,  (2008).Depressive  symptoms  and  school  burnout  during adolescence, Journal of Yoyth and Adolescence,6,34-45.
Sand,  G  &  Miyazaki,  A.  D,  (2000).  The  impact  of  Social  support  on  salesperson  burnout  components, Psychology and Marketing, 17, 13-26.
Sandoval, J, (1993). Personality and burnout among school Psychologists, Psychology in the schools, 30, 321-326.
Schanck, D, H. (1994). Self- regulation of self– efficacy and attributions in academic setting. In D. M: Schanck & Zimmerman (Eds). Selfregulation of learning and performans. (pp 75- 99). 
Shonkoff J, Phillips D. From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. A report of the National Research Council. Washington, DC: National Academies; 2000: 1-12.
Stefanou, C, R. (2001). Creating contexts for motivation and self regulative learning in the collage classroom. Journal on excellence in calleg e teaching. 12 (2). 19- 32. 
Toppinen-Tanner,  S, Ojaarvi,  A, Vaananen,  A, Kalimo,R &  Jappinen,  P,  (2005). Burnout  as a predictor of medically certified sickleave absences and their diagnosed causes, Behavioral Medicine, 31,18-27.
Walsh, J.J., & Ugumba-Agwunobi, G. (2002). Individualdi Differences in statistics anxiety: the roles of perfectionism, procrastination and trait anxiety. Personality and Individual Differences, 33, 239251.
Walters. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95, 179–187.
Zhang, Y (2010). Perfectionism, academic burnout and engagement amongChinese college students: A structural equationmodeling analysis I, Personality and Individual Differences 43, 1529–1540.
Zimmerman, B. J. (1990). Self- regulated learning and academic achivment: An overiew educational psychology, 25 (1), 3- 17.
Zimmerman, B.J. & Schunk, D.H. (2004). Selfregulating intellectual processes and outcomes: A social cognitive perspective. In D.Y. Dai, & R. J. Sternberg (Eds.), Motivation, emotion, and cognition: Integrative perspectives on intellectual functioning and development (pp 143 - 174). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Zimmermman, B. J. ( 2002). Provide of effective self- regulated learning. Reserch data bases.