نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کشاورزی ارگانیک نقش اساسی در توسعه پایدار دارد و عامل اصلی ایجاد و توسعه محصولات ارگانیـک، تقاضـای مصـرف کننـدگان و خصوصا بازار داخلی محصول بود. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل آموزشی ، محیطی مؤثر بر عملکرد شرکت های تولید محصول ارگانیک می باشد. این تحقیق از نوع توسعه ای-کاربردی، روش آن همبستگی بود. جهت روایی ابزار سنجش از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد و جهت پایایی نیز از  ضریب آلفـای کرونبـاخ که برای کل ابزارسنجش به میزان  0.836 محاسـبه گردید. جامعه آماری شامل 180 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه بازاریابی و فروش شرکت های تولید محصول با برند ارگانیک در سطح کشور ایران بود که به روش تصادفی طبقه بندی شده، تعداد 140 پرسش نامه بین افراد  جامعه آماری تحقیق توزیع و 119 پرسشنامه برگشت و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی  و مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم‌افزار Spss  و PLS بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل آموزشی، محیطی  تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بنگاه های تولید کننده محصولات ارگانیک دارد .

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی نژاد، مهدی( 1380)، مدیریت استراتژیک، تهران، انتشارات سمت .
آر، دیوید فرد (1391). »مدیریت استراتژیک« ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی .
 رضاپناه، محمدرضا( 1389)، »تحلیلی از سند راهبردی کشاورزی ارگانیک کشور«، همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم. مهر.
 کاظمی،محمدوسکینهواحدچوکده( 1384)،" رفتارمدنیسازمانی"،سومینکنفرانسبینالمللیمدیریت،تهران29آذرلغایت1دیماه.
ملکسعیدی،ح.،آجیلی،ع ورضاییمقدم،ک( 1388). عوامل مؤثربردانشکارشناسانکشاورزیسازمانجهادکشاورزی
استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک، مجله تحقیقات اقتصاد در توسعه کشاورزی ایران، سال 40، شماره 2.
نجفی، عیسی( 1387)، برنامه ریزی استراتژیک و چهار عامل فرصت ها تهدیدها ضعف ها و قوت ها، 
Aryal, K.P., Chaudhary, P. Pandit, S. & Sharma, G. (2009). Consumers’ willingness to pay for organic products: a case from kathmandu valley. Journal of Agriculture and Environment. 10, 12-22
Currie, G., Dingwall, R., Kitchener, M., Waring, J. (2012). Let’s dance: Organization studies, medical sociology and health policy. Social Science & Medicine, 74(3), 273-280.
Hoppe, A. & Marques, L. & Barcellos, M.D. (2013)."Consumer behaviour towards organic food in portoalegre: an application of the theory of planned behaviour". Rev. Econ. Sociol. Rural vol.51 no.1
Joeliega, j. (2010). Internal and External Factors Affectin An Organization, nternal and External Factors that Affect the Four Functions of Management in an Organization.
Kai, S. B. & Chen, O. B & Chuan, C. S. (2013)."Determinants of Willingness to Pay of Organic Products". Middle-East Journal of Scientific Research, 14 (9).
Marinov, M., Cox, T., Avlonitis, G. and Konremenos, T. (1993), "Marketing in Bulgaria", European Journal of Marketing, Vol. 27 Nos 11/12, pp. 35-46.
Morgan, R., Strong, C. (2009). Business Performance and Dimensions of Strategic Orientation. Journal of Business Research, Vol. 56, 163-176.
Narver,John C; Slater,Stanley F.1990. “The Effects of a Market Orientation on Business Profitability”, Journal of Marketing, 54, 20-35.
O'Cass, A. & Ngo, L. V. (2007). Balancing external adaptation and internal effectiveness: Achieving better brand performance. Journal of Business Research, 60, 11–20.
Ogbonna,B.U& Ogwo,O.E. (2013). Market Orientation and corporate performance of insurance firms in Nigeria.international Journal of Marketing studies,vol.5,N.3.
Rus, C.L; Ranas, G & Baban, A. (2012), "An analysis of environmental changes, resources and performance: an internal police organization perspective", Procedia- social and Behavioral, vol. 33, pp. 727-731.
Sahin, A., Zahir, C. (2011). The effect of brand experiences, trust and satisfaction on building brand loyalty. An empirical research on global brands. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24: 1288-301.
Wu SI, Liu SY (2010). The performance measurement perspectives and causal relationship for ISOcertified companies A case of opto-electronic industry. International Journal of Quality & Reliablity Management 27 (1): 27-47.
Yauch, Ch. (2010), "Measuring agility as a performance autcome", Journal of ManufacturingTechnology Management, vol. 22, NO.3, pp.384-404