نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشجوی کارشناسی مهندسی شبکه های اجتماعی، دانشگاه انفورماتیک ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در دانش‌آموزان اول متوسطه (دختر) شهرستان کاشان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل 205 نفر از دانش‌آموزان اول متوسطه (دختر) شهرستان کاشان می‌باشد که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند و بر اساس جدول مورگان 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت انتخاب نمونه‌های مورد نظر از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده‌شده است. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از برنامه کامپیوتری SPSS استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در سطح آلفای 01/0 رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. (01/0P<). همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مؤلفه‌های کیفیت تجارب یادگیری (کیفیت منابع، کیفیت محتوا، انعطاف‌پذیری و رابطه استاد-دانشجو) در سطح آلفای 01/0 رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. (01/0P<).

کلیدواژه‌ها

اسدپور، مسعود( .1392). کشف شبکه های پنهان کاربران سایت بالاترین ،فصلنامه پـژوهش هـ ای حفـاظتی امنیتـی، دوره اول ، شماره 3. ص 66-47.
پرویز، کورش و شریفی، مسعود( .1390). رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیـت تحصـیلی دانـش آمـوزان شهری و روستایی مقطع متوسطه ،فصلنامه راهبردهای آموزش،4(1)، 6-1.
توکلی، مینا و کیان، مرجان( .1394). تجارب زیسته دانش آموزان دوره ابتدایی در زمینه شـبکه هـای اجتمـاعی موبایـل بنیـان،  مجموعه مقالات همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و            یـادگیری، انتشـارات دانشـگاه علامـه طباطبایی.122-109.
سراجی، فرهاد( .1391). محیط یادگیری مجازی، امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ یادگیری ،راهبرد فرهنگ، 18-17.
فتحی، سروش. وثوقی، منصور و سلمانی، گودرز( .1393). بررسی رابطه مصرف شبکه های اجتماعی مجازی با سبک زندگی جوانان ،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال چهارم، شماره سیزدهم، صفحات 88-69.
قاسم زاده، مرتضی( .1390). نقش شبکه های اجتماعی در تحولات منطقه ای و  بین :المللی
16123http://www.siasatema.com/NSite /FullStory/ News/?Id=
کیانپور، مسعود و عدلی پور، صمد( .1392). تبیین جامعه شناختی تأثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر هویت قومی کاربران ترک در ایران ،مجله جامعه شناختی کاربردی، سال بیست و چهارم، شماره پیاپی 52، ص 84-64.
مجردی، وحید. اسلامی، علی و جمال، سعید( .1393). بررسی وضعیت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بین دانشجویان استان خراسان شمالی ،فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، صص 99-85.
مولایی، محمدمهدی( .1390). کاربردها و فرصت های  شبکههای اجتماعی مجازی ،جامعه اطلاعاتی، شماره 16:
0http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6154&Number=16&Appendix=
نعامی، عبدالزهرا( .1388). رابطه بین تجارب یادگیری با فرسودگی تحصـیلی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دانشـگاه شـهید چمران اهواز ،مجله مطالعات روانشناختی، دوره 5/شماره 3، پاییز 88.
هابرماس، یورگن( .1385).جهانی شدن و آینده دموکراسی. (ترجمه کمال پولادی ری شهری)، تهران: مرکز.
Ahn, J., Bivona, L. K., & Discala, J. (٢٠١١). Social media access in K-١٢ schools: Intractable policy controversies in an evolving world. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, ٤٨(١), ١-١٠.
Ali, H. N., Santoso, P. B., & Muslim, M. A. (٢٠١٢). Social network based learning management system. IOSR Journal of Computer Engineering (IOSRJCE), ٣(٢), ١٨-٢٣.
Balakrishnan, Vimala. (٢٠١٤). Using social networks to enhance teaching and learning experiences in higher learning institutions, Innovations in Education and Teaching International,Volume ٥١, Issue ٦.
Barbour, M., & C. Plough. (٢٠٠٩). Social networking in cyberschooling: Helping to make online learning less isolating. TechTrends ٥٣, no. ٤: ٥٦_٦٠.
Colazzo, L., & Molinari, A. (٢٠١١). Course-centric vs subject-centric vs community- centric approaches to ICT-enabled learning settings. Proceedings of the Seventeenth International Conference on Distributed Multimedia Systems.
Colline, P, Rahilly, K, Richardson, I. & Third, A (٢٠١٠), the benefits of social network sites, University of Western Sydney and Murdoch University.١-٢٩.
Cross, J. (٢٠٠٧). Designing a web-based learning portal for geographic visualization and analysis in public health., Health Informatics, Sep;١٧(٣):١٩١-٢٠٨. doi: ١٠.١١٧٧/١٤٦٠٤٥٨٢١١٤٠٩٧١٨.
Curcher, M. (٢٠١٥). The LMS versus Social Media: A Case Study Examining the use of Learning Technologies by Brazilian Teachers on a Finnish Teacher Education Program. In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, (pp. ٣١٨-٣٢٤). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Garrison, D.R. & Kanuka, H. (٢٠٠٤). Blended learning: uncovering its transformative potential in higher education. The Internet and Higher Education, ٧ (٢), ٩٥-١٠٥
Guo,Z.,& Stevens,K.J. (٢٠١١).Factors influencing perceived usefulness of wikis for group collaborative learning by first year students. Australasian Journal of Educational Technology, ٢٧(٢), ٢٢١-٢٤٢.
Hew, K. F. (٢٠١١). Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human Behavior, ٢٧(٢), ٦٦٢-٦٧٦.
Hung,H,T & Yuen,S.C.Y (٢٠١٠): Educational use of social networking technology in higher education, Teaching in Higher Education, ١٥:٦, ٧٠٣-٧١٤.
Jonassen,D. (١٩٩٩).Activity theory as a framework for designing constructivist learning environments, ETR٨-D vol.٤٦.no١, pp.٦١-٧٩.
Junco, R., G. Heiberger, and E. Loken. ٢٠١١. The effect of Twitter on college student engagement and grades. Journal of Computer Assisted Learning ٢٧: ١١٩-١٣٢.
Liccardi, Ilaria. Ounnas, Asma. Pau, Reena. Massey, Elizabeth. Kinnunen, Païvi. Lewthwaite, Sarah. Anne Midy, Marie. Sarkar, Chandan. (٢٠١٥). The role of social networks in students’ learning Experiences, ITiCSE-WGR '٠٧ Working group reports on ITiCSE on Innovation and technology in computer science education Pages ٢٢٤-٢٣٧.
Lim, Jieun, Richardson, Jennifer C. (٢٠١٦). Exploring the effects of students' social networking experience on social presence and perceptions of using SNSs for educational purposes, The Internet and Higher Education,Volume ٢٩, Pages ٣١–٣٩.
Matzat and E. M. Vrieling. (٢٠١٥). Self-regulated learning and social media - a ‘natural alliance’? Evidence on students’ self-regulation of learning, social media use and student-teacher relationship, Eindhoven University of Technology / Open University, The Netherlands version ١٣٠٤.
Mazer, J. P., R. E. Murphy, and C. J. Simonds .(٢٠٠٨). I’ll see you on “Facebook”: The effects of computer-mediated teacher self-disclosure on student motivation, affective learning, and classroom climate. Communication Education ٥٦ (١): ١-١٧.
Mazur.E &Richards.L; (٢٠١١); Adolescents' and emerging adults' social networking online: Homophily or diversity?; Journal of Applied Developmental Psychology,٧٦;٦٧٥-٦٨٤.
McLaughlin, C. Lee, M. J. W. (٢٠٠٧). Social Software and Participatory Learning: Pedagogical Choices With Technology Affordances in the Web ٢.٠ era. In ICT: Providing Choices for Learners and Learning. Proceedings Ascilite Singapore ٢٠٠٧.
Meenakumari, J., Antony, B., & Vinay, M. (٢٠١٣). Measuring the usage of LMS in higher education institutions: An analysis. International Journal of Advanced Computational Engineering and Networking, ١(٢), ٦١-٦٥.
Mirabolghasemi, Marva. Iahad, Noorminshah A. (٢٠١٦). Evaluating Learning Experience through Educational Social Network Support in Blended Learning, Mobile and Blended Learning Innovations for Improved Learning Outcomes, ١٦.
Neelamalar, M,. Chitra, P, (٢٠٠٩). "New media and society: A Study on the impact of social networking sites on indian youth".Retrived From www.ec.ubi.pt/ec/٠٦/pdf/neelamalar-newmedia. Pdf.
Ophus, J. D. & Abbitt, J. T. (٢٠٠٩). Exploring the potential perceptions of social networking systems in university courses. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, ٥(٤), ٦٣٩٦٤٨.http://jolt.merlot.org/vol٥no٤/ophus_١٢٠٩.pdf
Palonen, T., & Hakkarainen, K (٢٠١٣), Patterns of interaction in computersupported learning: A social network analysis. In Fourth International Conference of the Learning Sciences. pp٣٣٤-٣٣٩.
Poore, M. (٢٠١٣). Using social media in the classroom: A best practices guide. London: SAGE Publications Ltd. 
Roblyer M.D, McDaniel M, Webb M,Herman J, & Vince Witty J. (٢٠١٠). Findings on Facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking site. The Internet and Higher Education Volume ١٣, Issue ٣, Pages ١٣٤-١٤٠.
Ruiz, J.G., Mintzer, M.J., & Leipzig, R.M. (٢٠٠٦). The impact of e-learning in medical education. Academic Medicine, ٨١ (٣), ٢٠٧-٢١٢.
Schwartz,J.L, Donovan,J, & Guido-DiBrito,F. (٢٠٠٩). Stories of Social Class: Self- Identified Mexican Male College Students Crack the Silence. Journal of College Student Development,Volume ٥٠, Number ١, January/February ٢٠٠٩.pp. ٥٠-٦٦.
Selwyn, N. (٢٠٠٩). Web ٢.٠ applications as alternative environments for informal learning e a critical review. Paper presented at the OECD-KERIS. expert meeting. Alternative learning environments in practice: Using ICT to change impact and outcomes.١-١٠.
Tsai.C.V, Shen P.D & Tsai.M.C. (٢٠١١). Developing an appropriate design of blended learning with web-enabled self-regulated learning to enhance students' learning and thoughts regarding online learning, Behaviour & Information Technology, ٣٠:٢, ٢٦١-٢٧١.
Tu, C., M. Blocher. & J. Ntoruru. (٢٠٠٨). Integrate Web ٢.٠ technology to facilitate online professional community: EMI special editing experiences. Educational Media International.٤٥, no. ٤: ٣٣٥_٤١.
Veletsianos, George. Navarrete, Cesar C. (٢٠١١). Online Social Networks as Formal Learning
Environments:              Learner Experiences          and         Activities,              Retrived                 From http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/١٠٧٨/٢٠٧٧
Yang, Y.T.C. (٢٠٠٩). A catalyst for teaching critical thinking in a large university class in Taiwan: Asynchronous online discussions with the facilitation of teaching assistants. Educational Technology Research and Development, ٥٦ (٣), ٢٤١-٢٦٤.
Yapici, I. U, Hevedanli,M. (٢٠١٣).Educational use of social networks: Facebook case study. European Journal of Research on Education, Special Issue: Educational Technology and Lifelong Learning,١٦-٢١.