نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع علّی - مقایسه‌ای و به لحاظ رویکرد از نوع کلّی است. بر اساس متغیر های شیوه‌ی گزینش (آموزش و پژوهش محور) و کارشناسی مورد پژوهش (مرتبط و غیر مرتبط) دو گروهی و براساس دوره‌های تحصیلی (روزانه، شبانه و نیمه‌حضوری) و ترم تحصیلی (اول، دوم و سوم) سه گروهی است. جمعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دوره‌های روزانه، شبانه و نیمه‌حضوری رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی بودند که در سال تحصیلی 90-89 به تحصیل اشتغال داشتند. برای توصیف از شاخص های توصیفی، میانگین، انحراف معیار و خط استاندارد برآورد مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد t میانگین و برای استنباط آماری با توجه به فرضیه‌های تحقیق از آزمون نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی استفاده شد. نتایج نشان داد اگر چه بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره روزانه، شبانه و نیمه‌حضوری تفاوت معنی‌دار به دست نیامده است، امّا میانگین عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه در مقایسه با دانشجویان شبانه و نیمه‌حضوری بالاتر و عملکرد تحصیلی نیمه‌حضوری بالاتر از شبانه بود.

کلیدواژه‌ها

اخوان تفتی، م.، ولی زاده، ز( .1385). مقایسه سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران در ابتـدا و انتهـایدوره دانشگاه .پژوهش های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 16:7-1.
توفیقی، جعفر .(1388). ضرورت ارتقای کیفیت در آموزش عالی، نشریه صنعت و دانشگاه،2(6):10-5.
حائری زاده، س.ع.، اصغرپور ماسوله، ا.ر.، نوغانی، م. و مهرانوری، س.ع(.1388). بررسی تأثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد، 6(1)، ص 51-27.
شریفیان، اکبر( .1381). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد ،مجله جامعهشناسی و علوم اجتماعی، 15: 199-229.
مسعودی، ا. و محمدی، م( .1385). بررسی اثر محل سکونت و جنسیت بر ادراکات و عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسـیو علوم پایه دانشگاه شیراز ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ( ویژه نامه علوم تربیتی)، 25(4):-185.
ملک، حسین( .1381). بررسی تحصیلات تکمیلی در نظام آموزش عالی ایران-دورههای دکتری علوم انسانی از منظر اعضـایهیات علمی این دورهها ،مجله مطالعات و پژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 31: 327-354.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( .1388). آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته،15-1.
Altbach, P. & Salmi, J. (٢٠١١).”The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities”. Washington, The World Bank.