نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشیار گروه نرم افزار دانشگاه علم و صنعت

4 استاد گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تدوین چهارچوب طراحی بازی های رایانه‌ای برای یادگیری انواع موضوعات شناختی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول بود. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی برای بدست آوردن چهارچوب از تحلیل استقرایی و در بخش کمی برای اعتباریابی درونی از نظر متخصصان به روش پیمایشی پرسشنامه‌ای و همچنین برای ارزیابی اعتبار بیرونی از روش آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با تحلیل داده‌های مربوط به مکانیک‌های بازی‌های رایانه‌ای، 32 مکانیک مهم بازی‌های رایانه‌ای استخراج شد و با آموزش انواع موضوعات شناختی مطابقت داده شد. مکانیک‌های پیشنهادشده جهت اعتباریابی درونی به 25 متخصص آموزش و بازی‌سازی ارسال شد و نتایج تحلیل حاصل از ارزیابی اعتبار درونی چهارچوب نشان داد که چهارچوب پیشنهادی برای آموزش موضوعات شناختی ، از اعتبار مناسب و خوبی برخوردار است. همچنین جهت بدست آوردن اعتبار بیرونی چهارچوب پیشنهادی در یادگیری اصول، بر روی 40 دانش‌آموز در گروه‌های کنترل و گواه اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی میزان اثربخشی و اعتباریابی بیرونی نیز نشان داد که بین بازی طراحی‌شده بر اساس چهارچوب پیشنهادی و بازی موجود تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

سراجی،فرهاد(1391). محیط های یادگیری مجازی، امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ یادگیری، راهبـرد فرهنـگ، شـماره 17 و 18.
 نوروزی، داریوش، دهقانزاده، حسین(1391). طراحی بازی های رایانه ای آموزشی، گویش نو، تهران
Adams,Ernest, Joris Dormans.(2010). Game Mechanics:Advanced Game Design, Berkeley,New Riders
All ,Anissa , Elena Patricia Nu, nez Castellar, Jan Van Looy.(2016).Assessing the effectiveness of digital game-based learning:Best practices,Computers & Education 92, 90-103
Apice,Ciro,Claudio Grieco,Rossella Picopo,Luca Liscio.(2015).Advanced learning technologies for eLearning in the enterprise: Design of an Educational Adventure Game to teach computer security,journal of visual language and computing,31,260-266
Borja Manero , Javier Torrente,Angel Serrano, Martínez-Ortiz, Baltasar Fern andez-Manj.(2015).Can educational video games increase high school students' interest in theatre?,computers and education,87,182-191
Botturi,L ,Loh.c.s .(2008). Once Upon a Game: Rediscovering the Roots of Games in Education,in
Christopher Thomas Miller(Eds): Games: Purpose and Potentialin Education. Springer Science+Business Media, LLC,p
Butler,Yuko Goto.(2015).The use of computer games as foreign language learning tasks for digital natives,System,54,91-102
Chandler,Curtis.(2013). The Use of Game Dynamics to Enhance Curriculum and Instruction: What Teachers Can Learn from the Design of Video Games, Journal of Curriculum and Instruction (JoCI),Vol. 6, No. 2
Clark, D. B., Tanner-Smith, E. E., & Killingsworth, S. S. (2015). Digital Games, Design, and Learning A Systematic Review and Meta-Analysis.Review of educational research, 0034654315582065.
Connolly,Thomas. (2009).Games-Based Learning Advancements for Multi-Sensory Human Computer Interfaces: Techniques and Effective Practices , Information Science Reference
Freitas, Sara de and Maharg, Paul(2010). Digital Games and Learning,London, Continuum International Publishing Group
Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change (4th ed.). New York: Teachers College Press.
Jason Fritts .(2009 ).Computer & Video Game Genres CSCI 130 –Computer Game Design. Available in: http://bestcommunionideas.com/en/jason-fritts-computer-video-game-genres/
Kapp,Karl M.(2012). The Gamification of Learning and Instruction:Game-Based Methods and Strategies for Training and Education,San Francisco, Pfeiffer
Kelle, S., Klemke, R., & Specht. M. (2013). Effects of Game Design Patterns on Basic Life Support Training Content. Educational Technology & Society, 16(1), 275–285
Kirriemuir, J., & McFarlane, A. (2004). Literature review in games and learning. Retrieved from the Futurelabs         Web       site http://archive.futurelab.org.uk/resources/publications-reportsarticles/literaturereviews/Literature-Review٣٧٨
 Lacasa,Pilar,Ruth,Maria,Pernia,Garcia,Nunez,Patricia.(2014). Adolescents Media Experiences in the Classroom: SimCity as a Cultural Model, Journal  of  Education  and  Training  Studies, Vol.  2,  No.  1
Larsen Katie McClarty.(2012).A Literature Review of Gaming in Education, available in:http://researchnetwork.pearson.com/wpcontent/uploads/Lit_Review_of_Gaming_in_Education. pdf
Mark Mc Mahon.(2009).The DODDEL Model: A Flexible Document-Oriented Model for the Design of Serious Games , in Thomas Connolly (Ed s) . Games-Based Learning Advancements for MultiSensory Human Computer Interfaces: Techniques and Effective Practices , Information Science Reference
Merrill, David M.(1983).  Component display theory, In Reigeluth, C.M. (Eds), Instructional Design Theories and Models,(Volume I).London, Routledge.
Prensky, M. (2000). Digital game-based learning. New York: McGraw-Hill
Prensky, M. (2005). “Engage me or Enrage me”What today’s learners demand. EDUCAUSEReview, 40(5), 60-65.
Shute, V. J., Ventura, M., Bauer, M. I., & Zapata-Rivera, D. (2009). Melding the power of serious games and embedded assessment to monitor and foster learning: Flow and grow. In U. Ritterfeld, M. Cody, & P. Vorderer (Eds.), Serious games: Mechanisms and effects (pp. 295–321). Mahwah, NJ: Routledge, Taylor and Francis.
Van Eck Richard. (2010). Interdisciplinary Models and Tools for Serious Games: Emerging Concepts and Future Directions, New York, Information Science Reference.
Van Eck, R. (2006). Digital game-based learning: It's not just the digital natives who are restless. EDUCAUSE Review, 41(2), 16–30
Whitton, Nicola.(2010).Learning with Digital Games A Practical Guide to Engaging Students in Higher Education, New York,Routledge.