نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه می‌باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر کرج که در سال تحصیلی  94-93 مشغول به تحصیل هستند، می‌باشد. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. تعداد آزمودنی‌ها 342 نفر می‌باشد که با استفاده از pilot و سپس قرار دادن بالاترین انحراف معیار و میانگین در فرمول تعیین حجم نمونه به دست آمده است .ابزار پژوهش، آزمون هوش هیجانی بار.آن و آزمون خلاقیت عابدی  می‌باشد که توسط دانش‌آموزان دوره متوسطه ، پرسشنامه‌های این دو آزمون تکمیل گردیده است . تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی (میانگین- فراوانی و...) و آزمون t و آزمون همبستگی پیرسون در آمار استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

افشارکهن،زهرا و عصاره،علی( 1390).بررسی تأثیر آموزش خلاقیت به معلمان بر خلاقیت دانـش آمـوزان  دوره پایـه ابتـداییاستان خراسان در سال تحصیلی 89-88.فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.1(2)،55-29.
اکبرزاده ،نسرین( 1383).هوش هیجانی (دیدگاه سالوی و دیگران )،انتشارات فارابی.
اکبری ،محمد؛رضائیان،حمید و مودی،میترا(1386).بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه.فصلنامه اصول بهداشت روانی، 9(35-36)،134.
اعتباریان ،اکبر؛امیدپناه،علی( 1387).رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی.فصلنامه اندیشه و رفتار.2(8).
پورفرج عمران،مجید(1387).بررسی رابطه بین خلاقیت ، هوش هیجـانی و خودکارآمـدی.در مقـالات اولـین کنفـرانس ملـیخلاقیت شناسی،TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.تهران،مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک.
تقوائی یزدلی ،زهرا؛یزدخواستی ،علی و رحیمی،حمید(1393).ارتباط وضعیت برنامه درسـی پنهـان و میـزان هـوش هیجـانیدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانشگاه کاشان.فصلنامه علمی –ترویجـی راهبردهـای آموزشـی،6(4)،239-234.
جنتی،یداﷲ؛موسوی ،سیده عاطفه؛عظیمی لولتی ،حمید؛فانی صابری ،لاله؛همتا،امیر؛فیضی،سعید و قبادی،مامک( 1390). بررسی میزان هوش هیجانی و عزت نفس در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،21(1)،261-254.
جوکار،بهرام؛خیر،محمدو البرزی ،محبوبه(1387).خلاقیت در کودکان :مدل علی کنترل ادراک شده بر خلاقیت باواسـطه  گـریسبک های انگیزشی.فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز.3(12)،41-69.
حاجیان ،احمدرضا؛شیخ الاسلامی ،محمود؛همایی،رضا؛رحیمی، فیض اﷲ و امین الرعایا ،مهین(1391).رابطـه هـوش معنـوی وهوش هیجانی.مجله تحقیقات علوم رفتاری، 10(6)،508-500.
حسینی،افضل السادات( 1381).یادگیری خلاق،کلاس خلاق.تهران :انتشارات مدرسه.
حسینیان،سیمین؛قاسم زاده ،سوگند و نیکنام ،ماندانا(1390).پیش بینی کیفیت زندگی معلمـان زن بـر اسـاس متغیرهـای هـوشهیجانی و هوش معنوی.فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،3(9)،42-60.
صبحی قراملکی ،ناصر ؛پرزور؛پرویز(1393).مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان و طلاب .فصلنامه فرهنـگ دردانشگاه اسلامی.11(4)،2.
طبری ،مجتبی و قربانی ،مهرناز(1388).نقش هوش هیجانی بر شیوه تصمیم گیری مدیران.فصلنامه مدیریت.6(16).
ظهیرالدین،علیرضا؛دیباج نیا،پروین و قیدر،زهرا(1389).بررسی میزان هوش هیجانی در دانشـجویان سـال چهـارم رشـته هـا ی مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1387-1388.نشریه پژوهنده، 15(5)204-207.
علی بیگی،فرزانه(1388).بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ده .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
کیوانلو،فهیمه؛کوشان،محسن و سید احمدی ،محمد(1390).رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری.مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار.47،1،18-54.
گنجی ،کامران؛نیوشا،بهشته و هدایتی ، فاطمه(1391).تأثیر آموزش خلاقیت به مـادران بـر افـزایش خلاقیـت کودکـان پـیشدبستانی.ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.3(2).
مقصـــــودی،جعفر،1384،بررســـــی و مقایســـــه ویژگـــــی هـــــای شخصـــــیتی و روان شـــــناختی ( هـــــوش هیجانی،خلاقیت،خودپنداره،خودکارآمـدی،منبع کنتـرل ) کارآفرینـان تهرانـی بــا افـراد عادی ،پایـان نامـه کارشناســی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی.
 منطقی،مرتضی(1391).بررسی تاثیرآموزش خلاقیت بر دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی. مجلهی علمی پژوهشی پـژوهش های برنامه ی درسی. 2(1)؛28-1.
مهدیزاده ،حسین؛ عزیزی،  مریم و جمشیدزاده ،فرخ لقا(1390).بررسی وضعیت هوش هیجانی در دانشـجویان سـال چهـارم رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی غرب کشور.مجله تحقیقات نظام سلامت، 7(1)،100-89.
نوفرستی، اعظم؛ معین الغربایی، فاطمه(1389). هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان. روان شناسی تحـولی ،  7(26)،185-175.
Bar-On R(2001).Emotional intelligence and self-actualization.In:Ciarrochi J,editor. Emotional intelligence in everyday life New York,NY:Psychology press.
Batastini,S.D.(2001).The relationship among students emotional intelligence,creativity and leadership.Dissertation Abstract International Section A :Humanities and Social Sciences ,62(UMI No.AAI13006440).
Castilloz R,Salguero ,J.M.,Fernandez-Berrocal,P&Ballaerkan,N.(2013).Effects of an emotional intelligence Intervention  on aggression and empathy among adolescents . Journal of Adolescence,5(36),883-892.
Chan,D.W.(2005).Self-perceived creativity .family hardiness , and emotional intelligence of chins gifted students in Hong Kong.Journal of Secondary Gifted Education.16,(2,3),47-56.
Clarke N(2010).The Impact of a training programme designed to target The emotional intelligence abilities of project managers .International Journal of project Management, 28(5),8-46.
Cobb CD,Mager JD(2000).Emotional Intelligence :What the research says.Education Leadership. 58(3):14-28.
Eowyee,L(2010).Computer games development experience and appreciative learning approach for creative process enhancement.Computer &Education ,55(3):1131-1144.`
Golman D(2008).Leadership that gets results Harv Bus Rev.12(1):76-90.
Isen,A.M.(1999).Positive affect and creativity .In s.w.Russ(Ed),Affect,creative experience ,and psychological adjustment(pp.3-17).philadelphia:Brune/mazel.
Ivcevic,Z.,Brackett,M.A.,&Mayer,J.D.(2007).Emotional intelligence and emotional creativity.Journal pf Personality,75(2),199-220.
Kerr R ,Garvin J,Heaton N ,Boyle E (2006).Emotional intelligence and leadership effectiveness .Leder organ Journal.27(4):265-79.
Petrides KV,Frederickson N ,Furnham A(2004).The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school.Personality and Individual Differences .36(2):277-93.
Ryan,J,Scott,A,Walsh,M.(2010).Pedogogy in the multimodal classroom ;An analysis of the challenges  and Opportunities for teachers.Teachers and Teaching .Theory and Practice ,16(4):477-489.
Shin,K(2010).Taking digital creativity to the art classroom:Mystery box swap.Art Education .63(2):3842.
Wolfradt,U.,Felfe,J.,&Koster,T.(2002).Self perceived emotional intelligence and creative personality .Imagination ,Cogniton and personality,21(4),293-300.
Zenasni ,F.,Lubart,T.I(2009).Perception of emotion alexithymia and creative potential. Personality and Indivitual differences ,(46)3,353-358.
Young,L.P.(2009).Imagine Creating Rubrics that develop creativity.English Journal,99(2):74-79.