نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 250 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مراغه بود که به صورت نمونه‌گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه­ی تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و همکاران (2001)، خلاقیت هیجانی آوریل و بهداشت روانی25-SCLپاسخ دادند.برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی خودسرزنش گری، نشخوارگری، فاجعه نمایی و سرزنشگری با بهداشت روانی دانشجویان رابطه منفی معناداری وجود دارد و بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی کم اهمیت شماری، پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد برنامه‌ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، تنظیم شناختی هیجانی و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

انتظاری، مریم( .1390). بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان .پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسـلامی کرمان.
حلاجانی، فاطمه( .1389). رابطه تنظیم هیجانی، فراشناخت و خوش بینـی بـا اضـطرابامتحـان در  دانشـجویان تحصـیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان.
خدا رحیمی، محمد( .1393). رابطه اضطراب مرگ با خوش بینی و سلامت روان دانشجویان. پایان نامه کارشناسـی. دانشـگاه آزاد اسلامی اهواز.
خلیلی، سارا( .1392). اثربخشی موسیقی درمانی بر سلامت روان دانشجویان علوم تحقیقات خوزستان. پایان نامـه  کارشناسـی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.
عبدی، سلمان؛ بابا پور، جلیل و فتحی، حیدر( .1389). رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سلامت عمومی دانشجویان .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال 8،شماره 4؛ 264-258.
عیسی زادگان، علی؛ شیخی، سیامک؛ شرپور، سجاد و سعادتمند، سعید( .1391). رابطه راهبردهای نظـم هیجـانی و خلاقیـت هیجانی با سلامت عمومی دانشجویان. مجله علوم پزشکی ارومیه ،دوره24 (1): 10-1.
مسعودی نیا، راشین( .1389). رابطه تنظیم هیجانی و عزت نفس با شادکامی دانشجویان شهر اصفهان. پایـان نامـه  کارشناسـی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
Bosman, S., Neils, F., & Amated, A. (2011). Relationship between congitive emotion rogulation and mental health Ybmaran MS. Journal of the education of the gifted. Vol,21 ,228-309.
Goleman, D., Boyatzis, R., & Rhee, k. (2003). Clustering competence in emotional intelligence in ghsfrom. the emotional competence inventory. (ECI). Availablefrome:http://www.eiconsortium.org
Hampes, W.P. (2001). Relation between humor and empathic concern. Psychological Repprts, 88(1),241-244.
Mayer , J. D., & Salavey, P (2003). Emotional intelligence. imaginarvion.cognition , and ersonality, 185-217.
Mirec,H,. Donte, F., Robins, H. & Melisa, D. (2013). Relationship of Emotion  Rogulationwith  mental health and quality of life . journal of Social Behavior ,32, 323-334
Sties, W., & Berwn, G. .(2004). Resilience and congitive emotion intentions: pair rewards fair treatment.  journal of social psychology. 142, 3.
Vimz, B., & Pina,W.(2010). The assessment of emotion regulation improring construct validity in online do I, 10,1007,S. 10862-010-9178-5.
Zuskova, K. (2014). Emotions Intelligence. Journal of Applied sport psychology, 20, p: S 63.