نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو ھیئت علمی دانشگاه علامھ طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تھران

چکیده

پژوهشی که پیش رو دارید تلاشی بود در حد بضاعت علمی یک دانشجوی علوم ارتباطات  و در راستای پاسخ به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر استفاده هدفمند از تلفن همراه. کلیه ساکنین شهر تهران جامعه آماری این پژوهش بودند که با در نظر گرفتن آیتم­های خاص، حجم نمونه آماری 250 نفر در نظر گرفته شد. مهمترین یافته­های این پژوهش که بر اساس روش پیمایش صورت گرفت، حاکی از آن بود که با افزایش ساعات میزان استفاده روزانه از تلفن همراه، روابط اجتماعی متعارف و نامتعارف هردو اندکی افزایش می‌یابند، اعتماد رسانه تغییر محسوسی نداشته اما میزان پایبندی به دین به مرور دچار کاهش شده، دسترسی مذهبی نیز در استفاده‌های بالاتر از 10 ساعت کاهش می‌یابد و مصرف رسانه ابتدا یک روند نزولی سپس روند صعودی می‌یابد، همچنین بعد ارتباطی نیز تا استفاده‌های پنج تا ده ساعته افزایش و در استفاده‌های بالاتر از ده ساعت کاهش می‌یابد.  در این پژوهش پنج فرضیه اصلی که منتج شده از چارچوب نظری(مصرف ارتباط‌جمعی در مدل وینداهال) بود مطرح شد که  نتایج تحلیل آماری داده­ نشان از تأیید ارتباط و همبستگی میان متغیر­های دخیل در  استفاده و رضایتمندی از تلفن همراه داشت. این پژوهش در انتها حاوی پیشنهادهای کاربردی است که می‌تواند در ارائه یک مدل در خصوص استفاده بهینه از تلفن همراه مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

آزادمنش، حمیرا( .١٣٩٥). رابطھ بی موبایل ھراسی با ویژگی ھای شناختی (حافظھ و توجھ) و اختلالات رفتاری بھ منظور تدوین یک مدل ساختاری در بین دانشجویان رشتھ ھای علوم انسانی دانشگاه ھای دولتی تھران در سال تحصیلی ١٣٩٣-١٣٩٤. پایان نامھ دکتری دانشگاه علامھ طباطبایی
باقیانی مقدم، محمد؛ و شھبازی، حسن .(١٣٩٠). الگوی استفاده از تلفن ھمراه در بین دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه-ھای دانشگاه علوم پزشکی در سال ١٣٨٩. مجلھ جھانی رسانھ، شماره ١١
بیبی عشرت زمانی، یاسمین عابدینی(.١٣٩٢). الگوی ساختاری تأثیر سبکھای فرزندپروری و اعتیاد بھ بازی رایانھای بر عملکرد تحصیلی در دانشآموزان پسر، فصلنامھ رویکردھای نوین آموزشی، سال ھشتم،  شماره٢، صص ١٥٦-١٣٣
گلبرگ، ریچارد، اضطراب . ترجمھ پورافکاری، نصرت ﷲ . تبریز : تابش ،١٣٦٣.  
جوادی یگانھ، محمدرضا؛ کوثری، مسعود؛ و خیرخواه، طاھره( .١٣٩١). تلفن ھمراه و کارکردھای آن برای کاربران ایرانی با تأکید بر تفاوت ھای جنسیتی. فصلنامھ مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول، شماره ٢، صص ٢٣-٥٤
دل آور، مریم السادات؛ و احمدی، حبیب( .١٣٩١). رابطھ استفاده از فناوری ھای ارتباطی و اطلاعاتی بر میزان ارتباط با جنس مخالف. دو فصلنامھ علوم اجتماعی، سال نھم، شماره ٢
ذکایی، محمدسعید؛ و ولی زاده، وحید( .١٣٨٨). فرھنگ جوانان و تلفن ھمراه. فصلنامھ تحقیقات فرھنگی، دوره دوم ،شمار ِ ه ٧، صص ١١٩-١٥٢
ظفری، سارم؛ کرم دوست، نوروزعلی؛ درانی، کمال؛ و نظرزاده طارع، محسن( .١٣٩٣). بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تھران از تلفن ھمراه جھت مقاصد آموزشی و عمومی. فصلنامھ فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال چھارم، شماره سوم، بھار ١٣٩٣- صص ٨٧-١٠٦
ظفری، سام؛ کرم دوست، نورعلی؛ درانی، کمال؛ و نظرزاده زارع ،محسن. (١٣٩٣). بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تھران از تلفن ھمراه جھت مقاصد آموزشی و عمومی. فصلنامھ فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال چھارم، شماره سوم، بھار ١٣٩٣، صص ٨٧-١٠٦
عابدینی، یاسمین؛ و زمانی ،بی بی عشرت( .١٣٩١). بررسی انگیزه، میزان و نوع استفاده از تلفن ھمراه در دانشجویان .روانشناسی معاصر( ،٢)٧، صص ٧٣-٨٦
کوثری، مسعود؛ جوادی یگانھ، محمدرضا؛ و خیرخواه، طاھره( .١٣٩١). تلفن ھمراه و تأثیر آن در ارتباطات میان فردی جوانان دانشجو. مطالعات میان رشتھ ای در رسانھ و فرھنگ. پژوھشگاه علم انسانی و مطالعات فرھنگی، سال دوم، شماره اول ،صص ١-٢٨
گوھری، پدیده؛ قدری، احمد؛ و حق طلب، حامد( .١٣٩٤). بررسی تأثیر عوامل فردی بر رفتار خرید مصرف کنندگان گوشی تلفن ھمراه. اولین کنفرانس ملی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصادی
محسنیان راد،مھدی، ارتباط شناسی، چاپ چھارم،تھران،سروش .١٣٨٠
موسوی، سیدکمال الدین( .١٣٨٨). بررسی نگرش بھ تلفن ھمراه در بانوان ساکن تھران .مطالعات اجتماعی و روان شناسی زنان، سال ٩، شماره ٣، صص ٨٥-١١٠
مھدی زاده، شراره؛ و خیلا، زھرا( .١٣٩١). تلفن ھمراه در روابط اجتماعی. فصلنامھ انجمن ایرانی مطالعات فرھنگی و ارتباطات، سال نھم، شماره ٣٢
مھدی منتظرقائم، رضوانھ عرفانی حسین پور، مصرف تلفن ھمراه توسط نوجوانان: آسیبشناسی و روش ھای فرھنگی و فنّی مقابلھ، مطالعات میان رشتھ ای در رسانھ و فرھنگ ،١٣٩٤، ٥، 
نیکخو، رحیم( .١٣٩٢). سنجش نگرش دانشجویان نسبت بھ موبایل و عوامل اجتماعی آن. پایاننامھ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامھ طباطبایی
بھاره نصیری، آمنھ  بختیاری، آسیب شناسی تلفن ھمراه بر خانواده، مطالعات میان رشتھ ای در رسانھ و فرھنگ ،١٣٩٤، ٥، شماره ٢
ویندالسون، بنوسیگنایز و جین اولسون(١٣٧٦)، کاربرد نظریھ ارتباطات، ترجمھ علیرضا دھقان، تھران: مرکز مطالعات و  تحقیقات رسانھھا
Economides, A. A., & Grousopoulou, A. (٢٠٠٨). Use of mobile phones by male and female. Computer  & Education, ٩, ٢٣٥-٢٤٦.
 Harkin, J. (٢٠٠٣). Mobilization: The growing public interest in mobile technology, London
Hong, fu-yuan., chiu, shao. I., & Huang, Der- Hsiang. (٢٠١٢). A model of relationship between psychological characteristics, mobile phone addiction and use of mobile phones by Taiwanese.  University female students, computers in human behavior. (٢٠١٢).٢١-٥٩
Ighbal, z. (٢٠١٠). Gender differences in mobile phone use: what communication motivies does it  gratify? European journal of scientific research, ٤٦,٥١٠-٥٢٢
Leep, Andrew. Barkley, Jacob. E., & Karpinski, Arync. (٢٠١٥). the relationship between cellphone use  & academic performance in sample of u.s college students.
 Ling, P. E., & Pederson, N. (٢٠٠٥). Mobile communication. Network: birkhouser
McGuigan, J. (٢٠٠٥). Towards a sociology of mobile phone. Human technology, vol ١ (pp- ٤٥-٥٧).  Loungborogh University, UK
Oksman, Virpi., & Rautianen, J. (٢٠٠٣). I’v got my whole life in my hands, mobile communication in the everyday life of children & teenagers in Finland, institute for information society Tampore  University. Finland, vol ٤٠ no, ٣
Peters, O., Almekinders, J. J., Van, B., Roy., S., & Wassels, J.T. (٢٠٠٣). Motives for smsuse. Paper  presented at the annual conference of the international communication association, sam bieg, ca
Sun, H. (٢٠٠٤). New chocolate, new technology: mobile text messaging and young woman, paper presented at international communication association, New Orleans, accessible fro, http://www.  Allocodemic. Com/meta//٩١٣٣١٩- .com, ٧november ٢٠١٤www.secureenvey