نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تھران جنوب

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز تھران جنوب

چکیده

محقق در این پژوھش بھ بررسی رابطھ بین یادگیری سازمانی با تعھد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان و تأثیر مؤلفھھای این دو
مفھوم بر ھم پرداختھ است. برای ھمین منظور از دو پرسشنامھی استاندارد واتکینز و ماریک برای یادگیری سازمانی و
پرسشنامھی آلن و مایر برای تعھد سازمانی استفاده کرده است.روایی دو پرسشنامھ با توجھ بھ نظر متخصصان امر مورد تأیید
قرارگرفتھ و پایایی آنھا نیز بھ کمک روش آلفای کرونباخ بھ ترتیب %٨٩و %٩١بھ دست آمده است. برای تحلیل دادهھا از
نرمافزار آماری
spssدر دو سطح آمار توصیفی و استنباطی بھره گرفتھ شد. در بخش آمار توصیفی مشخصھھای آماری مانند
میانگین، مد، میانھ و در بخش آمار استنباطی آزمونھای رگرسیون چند گانھ، ضریب ھمبستگی اسپیرمن، آزمون
Tتک نمونھای
و آزمون تحلیل مسیر، استفاده شده است. نتایج پژوھش نشان داد ھر دو بعد اصلی یادگیری سازمانی و تعھد سازمانی در میان
پاسخگویان دارای وضعیت مطلوب و رضایت کنندهای است و بین یادگیری سازمانی و تعھد سازمانی ارتباط مستقیم و معنیداری
وجود دارد. در بین شاخصھھای فردی نیز سن و تحصیلات با یادگیری سازمانی و سابقھ، جنسیت و سن نیز با تعھد سازمانی
دارای ارتباط معنیداری ھستند. در بین ابعاد یادگیری سازمانی نیز بعد چشمانداز مشترک بیشترین تأثیر را در افزایش تعھد
سازمانی افراد و در بین ابعاد تعھد سازمانی نیز بعد یادگیری مستمر بیشترین تأثیر را در افزایش یادگیری سازمانی افراد دارد


کلیدواژه‌ها

سبحانی نژاد، مھدی. شھائی، بھنام و یوز باشی، علیرضا( ١٣٨٥). سازمان یادگیرنده، تھران. نشر یسطرون .
میرشاھی، ناصر(١٣٨٨)."فرایند مدیریت دانش از حافظھ سازمانی تا یادگیری سازمانی "، ماھنامھ مدیریت و توسعھ، شماره١٢
خلیلی عراقی، منصور(١٣٨٣). "سازمان ھای یادگیرنده: ضرورتی برای تحول و توسعھ. " ماھنامھ تدبیر، شماره ١
دکتراصغر زمردیان(١٣٧٣). مدیریت تحول، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تھران.
علامھ، سیدمحسن و مقدمی، مھدی( ١٣٨٩).بررسی رابطھ میان یادگیری سازمانی و عملکرد وھشی، سال دھم، شماره ی ١ (پیاپی ٨٨) نیمھ ی اول٨٩ 
رضائی سازمانی، مطالعھ ی موردی: واحد نیرو محرکھ ی شرکت ایران خودرو پژوھشنامھ ی مدیریت اجرایی، علمی پژان ،علی(١٣٧٩). مبانی سازمان و مدیریت، تھران، سمت ،چاپ اول .
رضائی، سیدامیر (١٣٩٢). تعھد سازمانی و عوامل موثر بر آن، پایان نامھ ی کارشناسی ارشد، چاپ نشده. دانشگاه شھید بھشتی
داورزنی، ھدی (١٣٨٥). ارائھ مدلی برای اندازهگیری یادگیری سازمانی در صنعت قطعھسازی ایران، پایاننامھ کارشناسی ارشد، تھران، دانشکده مدیریت.
شعبانی، حسن (١٣٨٣).مھارت ھای آموزشی و پرورشی، تھران، سمت، چاپ ھجدھم ،
شعبانی، حسن( ١٣٩١). مھارت ھای آموزشی و پرورشی، نشر: سازمان مطالعھ و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ھا (سمت) (٢٥ آذر ،١٣٩١). 
خلیلی عراقی، مریم (١٣٨٢). سازمان ھای یادگیرنده: ضرورتی برای تحول و توسعھ". ماھنامة تدبیر،٢٦-٣٠
سیف، علی اکبر(١٣٨٨)، روانشناسی پرورشی، تھران، انتشارات روان
تسلیمی، محمد سعید، نادری خورشیدی ،علی رضا(١٣٨٢). قابلیت یادگیری سازمانی رویکردی نوین برای توسعھ متوازن سازمان ھا، مطالعات مدیریت بھبود و تحول، پاییز و زمستان ١٣٨٢ - شماره ٣٩ و ٤٠، ٣٠.
مجیدی، عبدﷲ (١٣٧٧). »بررسی تأثیر جابجایی بر رضایت شغلی و تعھد سازمانی کارکنان « پایان نامھ کارشناسی ارشد مدیریت، تھران، دانشگاه تربیت مدرس
حیدری فرد، رضا(١٣٨٠). بررسی رابطھ بین تعھد سازمانی و اثربخشی مدیران مدارس متوسطھ ی دولتی ،پایان نامھ ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تھران .
توکلی، غلامرضا، نقش جوایز کیفیت در یادگیری سازمانی، پایان نامھ فوق لیسانس، دانشگاه تربیت مدرس ،١٣٧٩.
حسینی، سید مھدی و مھدی زاده اشرفی، علی(١٣٨٩). شناسایی عوامل موثر بر تعھد سازمانی، پژوھشگر( فصلنامھ مدیریت ،سال ھفتم، شماره ١٨، تابستان)
D. A (١٩٧٨). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective Reading.  ،& Schön ،C. ،Argris  Boston: Addison Wesley publishing company. teams: Corporate Learning and organizational  ،Leadership ،. And Paul I (١٩٩٨). Learning ،Altman Y  vol. ١٧ ،journal of Management Development ،change
 ،Reading ،And D. A. Schon (١٩٧٨). organizationa learning; A theory of Action Perspective ،Argyris C Mass; Addison- Wesley Publishing Company.
 ،Sage ،Research andApplication ،J. (١٩٩٧). Commitment in the Workplace: Theory ،N. Meyer ،Allen CA ،Newbury Park
 ،C. & Schon D. A (١٩٧٨). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Reading ،Argyris
J. P. (١٩٩٠). The measurement and antecedents of  ،N. J. & Meyer ،Mass: Addison Wesley١١٦-Allen effective continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational
B. (١٩٨٤). A Longitudinal analysis of  ،S. & Danham ،Strasser ،T. S. ،١-١٨. Batman ،٦٣ ،Psychology٩٥-١١٢ ،٢٧(١) ،management Journal
S (١٩٨٤). Alongitudinal; analysis of Antecedents of organizational  ،Bateman. T. S. & Stasser ٢٧(١) ٩٥-١١٢.  ،commitement. Academy of management Jounal
). “Form Organizational Learning to Knowledge Management”; Paper ٢٠٠٠B. and G. Probst ( ،Bunch Universite de Geneve.  ،Provided by Ecole des Hautes Etudes Commerciales
W (١٩٩٥). The learning organization: some reflections on organization renewal. leadership and  ،Hitt١٦.  ،organization development journal
Bennet. Alex and Bennet. David (٢٠٠٨). The partnership between rganizational learning based on  knowledge management.
K (٢٠٠٣). Empirical linkages between firm competencies and organisational  ،& Donegan ،P. ،Murray  pp. ٥١–٦٢ ،١٠(١) ،learning. The Learning Organization
Somech. A (٢٠٠٤). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational  ،bogler. R. professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching  ،commitment  and Teacher Education. ٢٠: ٢٧٧–٢٨٩.
"The relationship between human resource management  ،J. L (٢٠٠٢) ،J. M. & Watson ،Buck pp.  ،No. ٣ ،١vol.  ،Innovative Higher Education ،strategies and organizational commitment"  ١٧٥_١٩٣.
 PP: ١٤٧-١٧٠ ،Hall ،Prentice ،"Behavior inOrganization" ٣ Ed ،M. S (١٩٩٣) ،Greenberg& ،R. A. ،Baron  ١٧٨-١٨٠.
S (١٩٨٤). "A Longitudinal Analysis of the antecedents oforganizational  ،Stasser& ،T. S. ،Bateman Vol ٢٧. P: ٩٥.  ،Academy of Management Journal ،commitment""  ،"Sex and Position asPredictor of organizational Commitment ،R. A (١٩٩٣) ،Snyder&N. S.  ،Burning P: ٤٨٥.  ،No. ٣ ،Vol ٢٩ ،Academy of Management Journal
J (٢٠٠٥). The power of psychological empowerment as an antecedent to organizational  ،Bhatnagar٤١٩-٤٣٣.  ،commitment in Indian managers. MDI. ٨(٤)
 ،Journal of organizational Behavior ،A (١٩٩٤). "Antecedents of organizationalcommitment" ،Cohen .٥٤٢-٥٣٩ No. ٦. PP ،Vol. ١٣
A. M (٢٠٠٣). Thi relationship between the three components of  ،X. N. & Francesco ،Chen  commitment and employee performance in china. J Vocat Behav; ٦٢(٣): ٤٩٠- ٥١٠.
 P: ٥.  ،Ballinger Publishing Company ،"Davis Stanley M (١٩٨٤). "Management Corporate Culture Chapter ١٢: Motivation and innovation. Building  ،Gary (١٩٨٦). "Organizationtheory" ،Desler
. ،Hall ،Newyork. Prentice ،Commitment،١٢ ،Elise and Gyfvrd Pink. (١٩٩٤)Unleashing Intelligence. People Dynamics Issue ٧. pp ٨٩٧  ،. Vol ٣٦ ،Ergot Lynva (١٩٩٧). "Organizational learning and interpretation in strategic  – ٩١٦.
 
organizational commitment and withdrawal  ،B (٢٠٠٧). Work satisfaction ،Schyns ،k. ،Falkenburg ٧٠٨-٧٢٣.  ،behaviours. Management Research News Vol. ٣٠ No. ١٠
Gautam. T and all(٢٠٠٤).organizational citizenship behavior and organizational commitment in  a ston business ’aston university’ Birmingham B٤ ٧ ET.  ،nepal
“A modified model of pharmacists’ job  ،C. A (٢٠٠٨). ،W. R. ; Pederson ،A. C. ; Doucette ،Gaither
 ،and individual factors on work-related outcomes” ،extrarole ،stress: The role of organizational  pp. ٢٣١–٢٤٣.  ،vol. ٤ ،Administrative Pharmacy
organizational and HRM factor on employee  ،C (٢٠٠٤). "The influence of environmental ،Gomez pp. ١- ،Journal of word besiness. ٣٩ ،behaviors " a Mezican case study of organizational learning "  ١١.
 American Psycologistvol٤٢ p٤٩٣-٤٠٥ ،R & et all (١٩٩٤).”what we know about leadership” ،Hoganو Newyourk ،(٢٠٠١).effective small Business Management Donald ،Rechard & Kuratko ،Hodgetts .  ،Harcourt collage publishers
John (٢٠٠٢). To Come of Age: The Antecedents of Organizational  ،Charles & Denton ،Harvey Issue ٧. pp ٨٩٧ - ٩١٨ ،Learning. Journal Of Management Studies. Vol ٣٦
jhonston. G and all (٢٠٠٥). Relationship between Communication Satisfaction and Organizational ٣١: ٥٨-٦٣.  ،Commitment. Journal of business research
Susan; Feurig Papela (٢٠٠٣). «Examining the relationship  ،Constantin; Awbre ،Kontoghiorghes and  ،innovation ،between Learning organization characteristics and change adaptation  No. ١٦. pp ١٨٥ ٢١٣.  ،Vol ٢ ،Human Resource Development Quarterly ،organizational performance»
john (٢٠٠١). Antecedents of organizational commitment andthe  ،peter; Crawford ،Lock  mediatingrole of job satisfaction. Journal of Managerial Psychologyvol/٦/Isuue ٧/٨ p٥٩٤
S. S (٢٠٠٤).Entreprenurial firms in the context of china’s transition  ،& Liu ،L. ،Zhou ،X. ،Luo  .  ،An integrative framework and empirical examination ،economy
Harward Business  ، Centralization in levels for organization)T. R (٢٠٠٥. ،Engelen ،K. M. ،Leenders.  ،p. ٧٧-٨٥ ،No. July ،Review
F. (٢٠٠٣). Building organizational culture that stimulates creativity  ،E. C. and terblanche ،martins  vol. ٦ No. P. ٦٤-٧٤.  ،European Journal of Innovation management ،and innovation"
E. (٢٠٠٠)."communication flows in  ،A. and wauters ،Lievens ،F. ،Caeldries ،R. K. ،Moenaert Vol. ١٧ No. ٥ ،journal of product Innovation management ،international product innovation teams "  pp. ٣٦٠-٧٧
and Commitment. The Organizational Behavior  ،Breakfast ،Pigs ،R. T (٢٠٠٠). Chickens ،Mowday  ٥٥٥-٥٧٣ ،)٤١٧( ،. organizational commitment. Administrative ScienceQuarterly٣Division: p.