نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 استاد دانشگاه علامھ طباطبائی

چکیده

پژوھش حاضر باھدف بررسی رابطھ بین متغیر درگیری شناختی با متغیرھای خودنظمجویی تحصیلی و ھیجان ھای پیشرفت بر
روی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در شھر تھران انجام گرفت. اعضای نمونة جامعة آماری شامل ٢٥٠نفر از دانشجویان
کارشناسی ارشد ) ١٠١پسر و ١٤٩دختر( بودن کھ بھ روش نمونھگیری در دسترس از بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه
علامھ طباطبایی انتخاب شدند. بھ منظور جمعآوری دادهھا پرسشنامة درگیری شناختی پینتریچ، پرسشنامة ھیجان ھای پیشرفت
پکران و پرسشنامة خودنظمجویی تحصیلی پینتریچ و دیگروت مورد استفاده قرار گرفت. سپس از طریق نرمافزار
SPSS-٢١
تجزیھ و تحلیل دادهھای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج آماری استنباطی نشان داد کھ بین درگیری
شناختی بھ عنوان متغیر وابستة تحقیق و ھیجان ھای پیشرفت رابطة معنادار آماری وجود دارد. این ارتباط معنادار بین درگیری
شناختی و ھردو جنبھ از ھیجان ھای پیشرفت )ھیجان ھای مثبت و ھیجان ھای منفی( بھطور مجزا برقرار است. بھ این صورت
کھ درگیری شناختی با ھیجان ھای پیشرفت رابطة مثبت و مستقیم
) (r=٠.١٩٤و با ھیجان ھای منفی پیشرفت رابطة منفی و
معکوس
) (r= -٠.٤٦٩دارد. ھمچنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد کھ درگیری شناختی با متغیر مستقل دیگر پژوھش یعنی
خودنظمجویی تحصیلی نیز رابطة مستقیم و معناداری
) (r=٠.٤٤٦دارد.

کلیدواژه‌ها

آقازاده، س. ا.، رضائی، ا. و محمدزاده، ع( .١٣٨٨). رابطة باورھای معرفت شناختی و انگیزشی دانشجویان دچار درگیری شناختی. تازه ھای علوم شناختی ،١١(٤): ٦٣-٧٤.
اسمعیلی، ن.، شکری، ا.، فتح آبادی، ج. و حیدری، م( .١٣٩٣). آزمون روابط ساختاری بین باورھای خود کارآمدی تحصیلی، الگوھای اسنادی، راھبر دھای مقابلھ، ھیجا نھای پیشرفت و اھمال کاری تحصیلی در دانشجویان. پژوھش در نظام ھای آموزشی .
 .١٢٣-٦٣ :(٣٠)٩
باعزت، ف. و ایزدی فرد، ر( .١٣٨٩). اثربخشی راھبردھای خود نظم دھی بر کاھش خطاھای املایی دانش آموزان مبتلا بھ اختلال نوشتن .پژوھش در حیطھ کودکان استثنایی، ١٠(١):٢١-٢٨.
برجعلی لو، س.، مجتھد زاده، ر. و محمدی، آ( .١٣٩٢). ساختار عاملی و اعتباریابی نسخھ فارسی پرسشنامھ خودنظم دھی در بین دانشجویان پزشکی. مجلة مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی یزد .٨(٢): ٢٥-٣٥.
برزگر بفرویی، ک. و سعدی پور، ا( .١٣٩١). مدل یابی روابط بین باورھای معرفت شناختی، خودکارآمدی تحصیلی، خودنظم دھی فراشناختی و پردازش عمیق با عملکرد تحصیلی دانش آموزانآموزان ِ  دبیرستان. فصلنامھ تازه ھای علوم شناختی ،١٤(١):٦٩-٧٦.
داودی، س( .١٣٩٣). ارائھ مدل پیشبینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری. پژوھش در یادگیری آموزشگاھی ،١(٤).
رستگار، ا،. قربان جھرمی، ر. و مظلومیان، س( .١٣٩٠). مدل روابط باورھای ھوشی، اھداف پیشرفت و درگیری شناختی در دانش آموزان دبیرستانی .تھران، مجلھ روانشناسی،  ١٥(١):٩٠-١٠٣.
زارع، ح و امیرپور، ب( .١٣٩١). مقایسھ راھبردھای شناختی تنظیم ھیجان در دانش آموزان راست برتر و چپ برتر، جنسیت و ماه تولد. ارمغان دانش، مجلھ علمی پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج .٣(١٧): ٢٢٥-٢٣٢.
زارع، ح و رستگار، ا( .١٣٩٣). مدل عل ّی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی :نقش باورھای ھوشی، اھداف پیشرفت و ھیجان ھای تحصیلی. دوفصلنامھ علمی  پژوھشی شناخت اجتماعی ،٣(٢): ١٨-٣٢.
سالاری فر، م. ح. و پاکدامن، ش( .١٣٩١). نقش مؤلفھ ھای حالت فراشناختی در خودنظم جویی. فصلنامھ روانشناسی کاربردی ،٦(٢): ٩١-١٠٦.
ستاری، ب.، پورشھریار، ح. و شکری، ا( .١٣٩٤). اثربخشی بستھ ی مداخلھ ای تنظیم ھیجان ھای پیشرفت بر کاھش ھیجان ھای منفی دانش آموزان. مجلة روان شناسی مدرسھ .٤(٤): ٧٦-٩٣.
سماوی، س. ع.، جاودان، م. و ابراھیمی، ک .(١٣٩٤). رابطھ درگیری شناختی، درگیری عاطفی، درگیری رفتاری و خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی. ھمایش ملی ھزارة سوم و علوم انسانی. شیراز.
سیف، ع. ا( .١٣٨٢). روانشناسی پرورشی: روانشناسی یادگیری و آموز . ش تھران. انتشارات آگاه.
غلامعلی لواسانی، م.، خضری آذر ،ه. و امانی، ج( ..١٣٨٩). تفاوت ھای جنسیتی در خودکارآمدی، اھداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی. مطالعات روان شناختی اجتماعی زنان ،٩(١): ٧-٣٢.
فاتحی پیکانی، ز. و شکری، ا( .١٣٩٣). نقش میانجیگر ھیجانات پیشرفت در رابطھ باورھای خودکار آمدی تحصیلی و رویکردھای یادگیری. دوفصلنامة راھبردھای شناختی در یادگیری .٢(٣): ٨٩-١١٠.
قربان جھرمی، ر.، حجازی، ا.، اژه ای، ج. و خدایاری فرد، م( .١٣٩٢). بررسی نقش میانجی اھداف پیشرفت در رابطھ بین نیاز بھ خاتمھ و درگیری شناختی :اثربافت تعلل ورزی. دوفصلنامھ علمی  پژوھشی شناخت اجتماعی ،٢(٤): ٨٧-٩٩.
قربان جھرمی، ر.، حجازی، ا.، اژه ای، ج. و خدایاری فرد، م( .١٣٩٤). نقش میانجی اھداف پیشرفت در رابطھ بین نیاز بھ شناخت و درگیری شناختی :اثر بافت تعلل ورزی. مجلة روانشناسی ،١٩(١): ٣-٢١.
کارشکی، ح( .١٣٨٧). نقش الگوھای انگیزشی و ادراکات محیطی در یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان پسر پایھ سوم دبیرستان ھای شھر تھران. رسالھ دکتری روانشناسی تربیتی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تھران.
کرد افشاری، ف( .١٣٩٣). بررسی درگیری تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان. پایان نامھ کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشھد.
مظلومیان، س.، رستگار، ا.، صیف، م. ح. و قربان جھرمی، ر( .١٣٩١). نقش باورھای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل) .پژوھش در یادگیری آموزشگاھی و مجازی، ٢: ١٢-٢٥.
ھاشمی، ل( .١٣٩١). بررسی رابطھ علی کمال گرایی و اھمال کاری تحصیلی با واسطھ گری خودتنظیمی انگیزشی و فراشناختی.پایان نامھ دکتری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
Abbasnasab Sardareh, S., Mohd Saad, M. & Boroomand, R. (٢٠١٢). Self-Regulated Learning Strategies (SRLS) and academic achievement in pre-university EFL learners. California Linguistic  Notes, ٣٧, ١-٣٥.
Al-Alwan, A. F. (٢٠٠٨). Self-regulated learning in high and low achieving students at AL-Hussein Bin  Talal University (AHU) in Jordan.International Journal of Applied Educational studies, ١(١): ١-١٣.
Appleton, J. J., Christenson, S. L., & Furlong, M. J. (٢٠٠٨). Student engagement with school: Critical  conceptual and methodological issues of the construct. Psychology in the Schools, ٤٥, ٣٦٩–٣٨٦.
Archambault, I., Janosz, M., Fallu, J. & Pagani, L. (٢٠٠٩) Student engagement and its relationship  with early high school .Dropout Journal of Adolescence. vol. ٣٢, Pp. ٦٥١-٦٧٠.
Arsal, Z. (٢٠١٠). The effects of diaries on self-regulation strategies of pre-service science teachers’  .International Journal of Environmental & Science Education, ٥(١): ٨٥-١٠٣.
Artino, J.D., Jones, I. (٢٠١٢). Exploring the complex relations between achievement emotions and  self-regulated learning behaviors in online learning. Internet and higher education, ١٥. ١٧٠-١٧٥.
Ashby, F. G., Isen, A. M., & Turken, A. U. (١٩٩٩). Aneuropsychological theory of positive affect and its  influence, on cognition. Psychological Review, ١٠٦, ٥٢٩-٥٥٠.
Barkley, E. F. (٢٠١٠). Student engagement techniques: A handbook for college faculty. Published by  Jossey-Bass, San Francisco.
Becker, E. S., Goetz, T., Morger, V. & Ranellucci, J. (٢٠١٤); The importance of teachers' emotions and instructional behavior for their students' emotions–An experience sampling analysis. Teaching and  Teacher Education, ٤٣, ١٥-٢٦.
Buff, A. (٢٠١٤); Enjoyment of learning and its personal antecedents: Testing the change–change assumption of the control-value theory of achievement emotions. Learning and Individual  Differences, ٣١, ٢١-٢٩.
Burrows, Peter L. (٢٠١٠). An examination of the relationship among affective, cognitive, behavioral,  and academic factors of student engagement of ٩th grade students. Thesis. University of Oregon.
Chen, P. D., Lambert, A. D., & Guidry, K. R. (٢٠١٠). Engaging online learners: The impact of web based learning technology on student engagement. Computers & Education, ٥٤(٤), ١٢٢٢-١٢٣٢.
Cole, P. M., Martin, S. E., & Dennis, T. A. (٢٠٠٤). Emotion regulation as a scientific construct: Methodological challenges and directions for child development research. Child Development, ٧٥,  ٣١٧–٣٣٣.
Connor CM, Ponitz CC, Phillips BM, Travis QM, Glasney S, Morrison FJ. First graders' literacy and selfregulation gains: The effect of individualizing student instruction. J School Psychol. ٢٠١٠; ٤٨(٥): ٤٣٣ ٥٥.  Corsini, R. J. (١٩٩٩). The dictionary of psychology, LondonL: Tailor & Francis.
Dai, D. Y., & Wang, X. (٢٠٠٦). The role of need for cognition and reader beliefs in text comprehension and interest development. Contemporary Educational Psychology, ٣٢, ٣٣٢-٣٤٧.
Davis, H. A., Shalter-Bruening, P., & Andrzejewski, C. E. (٢٠٠٨). Examining the efficacy of strategy intervention for ninth grade students: Are sefl-regulated learning strategies a form of social capital?
Paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association, New  York, NY.
Deci, E.L., & Ryan, R.M. (٢٠٠٨). Self-Determination Theory: A macro theory of human motivation,  development and health. Canadian Psychology, ٤٩(٣): ١٨٢-١٨٥.
Dettmers, S., Trautwein, U., Lüdtke, O., Goetz, T., Frenzel, A. C. & Pekrun, R. (٢٠١١). Students’ emotions during homework in mathematics: Testing a theoretical model of antecedents and  achievement outcomes. Contemporary Educational Psychology, ٣٦: ٢٥–٣٥.
Downing, K., Chan, S., Wong, T., & Lam, T.F. (٢٠١٠). Measuring gender differences in cognitive  functioning, Multiple Cultural Education & Technology Journal, ٢(١): ٤-١٨.
Duckworth, A. L., Grant, H.L., Loew, B., Oettingen, G., & Gollwitzer, P.M. (٢٠١١). Self- regulation strategies improve self- discipline in adolescents: Benefits of mental contrasting and implementation  intentions. Educational Psychology, ٣١(١): ١٧-٢٦.
Eskin and Ogan-Bekiroglu, H. (٢٠٠٩). Investigation of a pattern between students’ engagement and their science content knowledge: A case study. Eurasia Journal of Mathematics, Science &  Technology Education, ٥(١), ٦٣–٧٠.
Fogas, J. (٢٠٠٠). The rale of affect in social cognition: Feeling and thinking. PP.١-٢٨. New York:  Cambridge university press.
Forgas, J. P., Baumeister, R. F., & Tice D. M. (٢٠٠٩). Psychology of self-regulation. Cognitive, affective  and motivational processes. New York: Psychology Press Tylor & Francis Group.
Fredricks, J. A., & Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (٢٠٠٤). School engagement: Potential of the  concept, state of the evidence. Review of Educational Research, ٧٤, ٥٩–١٠٩.
Goetz, T., Pekrun, R., Hall, N., & Haag, L. (٢٠٠٦). Academic emotions a social-cognitive perspective: Antecedents and domain specificity of students, affect in the context of Latin instruction. British  Journal of Educational Psychology, ٧٦, ٢٨٩-٣٠٨.
Greene, B.A., & Miller, R.B., & Crowson, M., & Duke, B.L., & Akey, K.L. (٢٠٠٤). Predicting high school students’ cognitive engagement and achievement: Contributions of classroom perception and  motivation. Contemporary Educational psychology, ٢٩, ٤٦٢-٤٨٢.
Greene, B. A., & Miller, R. B. (١٩٩٦). Influences on achievement: Goals, perceived ability, and  cognitive engagement. Contemporary Educational Psychology, ٢١, ١٨١-١٩٢.
Haga, S. M., Kraft, P., & Corby, E-M. (٢٠٠٩). Emotion regulation: Antecedents and well- Being outcomes of cognitive reappraisal and expressive suppression in cross-cultural samples. Journal of  Happiness Stud, ١٠, ٢٧١–٢٩١.
Harlow, L.; DeBacker, T. & Crowson, H.M. (٢٠١١). Need for Closure, Achievement Goals, and  Cognitive Engagement in High School Students. The Journal of Educational Research, ١٠٤, ١١٠-١١٩.
Heikkilä, A., Niemivirta, M., Nieminen, J. & Lonka, K. (٢٠١١). Interrelations among university students' approaches to learning, regulation of learning, and cognitive and attributional strategies: a  person oriented approach. Higher Education, ٦١(٥), ٥١٣-٥٢٩.
Hirati, A. (٢٠١٠). An explanatory study of motivation and self –regulation learning in second language acquisition: Kanji learning as a task focused approach. Unpublished MA thesis, Massey  University, Manawata, New Zealand.
Huang, C. (٢٠١١). Achievement Goals and Achievement Emotions: A Meta-analysis. Educational  Psychology Review, ٢٣: ٣٥٩–٣٨٨.
Hughes, J. N., Luo, W., Kwok, O.-M., & Loyd, L. K. (٢٠٠٨). Teacher-student support, effortful engagement, and achievement: a ٣-year longitudinal study. Journal of Educational Psychology,  ١٠٠(١), ١-١٤.
Ivcevic, Z. & Brackett, M. (٢٠١٤). Predicting school success: Comparing conscientiousness, grit, and  emotion regulation ability. Journal of Research in Personality, ٥٢, ٢٩-٣٦.
King, R. B.; McInerney, D. M. & Watkins, D. A. (٢٠١٢). How you think about your intelligence determines how you feel in school: The role of theories of intelligence on academic emotions.  Learning and Individual Differences, ٢٢: ٨١٤–٨١٩.
Janosz, M. Archambault, L, Morizot, J, & Pagani, L.S. (٢٠٠٨). School engagement trajectories and  their differential Predictive relations to Dropout. Journal of social Issue, ٦٤ (١): ٢١-٤٠.
 Çapa aydin Y. (٢٠١١). Development of Self-Regulatory Strategies Scale  .Kadiolu, C, Uzutiryaki E (SRSS), Education and Science. ٣٦(١٦٠):١١-٢٣
Kauffman, D. F. (٢٠٠٤). Self- regulated learning in web- based environments: instructional tools designed to facilitate cognitive straregy use. Metacognitive processing and motivational beliefs.  Journal of educational computing research. ٣٠(١٠٢).
Killen, M. & Coplan, R.J. (٢٠١١). Social Development In childhood & Adolescence: a contemporary  reader. Wiley-Blackwell.
Kindermann, T. A. (٢٠٠٧). Effects of naturally-existing peer groups on changes in academic  engagement in a cohort of sixth graders. Child Development, ٧٨, ١١٨٦-١٢٠٣.
Knouse, L. E. (٢٠٠٨). AD/HD, Meta-memory and Self-regulation in context. Doctoral dissertation, faculty of the graduate school at the University of North Carolina at Greensboro, chapter (٤): ٧٧ ١٠١.
Labuhn, A.S., Zimmerman, B.J., & Hasselhorn, M. (٢٠١٠). Enhancing students’ self- regulation and mathematics performance: The influence of feedback and self-evaluative standards. Metacognition  and Learning, ٥ (٢), ١٧٣-١٩٤.
Li, Y. (٢٠١٠). School engagement in adolescence: Theoretical structure, measurement equivalence, and developmental trajectories. A dissertation presented to the Graduate School of Arts and
Sciences of Tufts University in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of  philosophy in Applied Child Development, Tufts University.
Li, Y., & Lerner, R. (٢٠١١). Trajectories of School Engagement during Adolescence: Implications for  Grades, Depression, Delinquency, and Substance Use. Developmental Psychology, ٤٧(١), ٢٣٣-٢٤٧.
Liem, G. A. D., & Martin, A. J. (٢٠١٢). The Motivation and Engagement Scale: Theoretical framework,  psychometric properties, and applied yields. Australian Psychologist, ٤ ٧(١), ٣-١٣.
Linnenbrinc, E. A., Pintrich, P. R. (٢٠٠٣). The role of self-efficacy belief in student engagement and  learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly, ١٩, ١١٩-١٣٧.
Linnenbrink-Garcia, L. & Pekrun, R. (٢٠١١); Students’ emotions and academic engagement:  Introduction to the special issue. Contemporary Educational Psychology, ٣٦, ١-٣.
Lonka, K. & Ketonen, E. (٢٠١٢). How to make a lecture course an engaging learning experience?  Studies for the Learning Society ٢-٣, ٦٣-٧٤.
McNeely, C. A., Nonnemaker, J. M., & Blum, R. W. (٢٠٠٢). Promoting school connectedness: Evidence from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. The Journal of School Health,  ٧٢, ١٣٨- ١٤٦.
Meltzer, L. (Ed.). (٢٠١٠). Promoting Executive Function in the Classroom (pp. ١٧٥-٢٠١): The Guilford  Press.
Mih, V. (٢٠١٣). Role of parental support for learning, autonomous / control motivation, and forms of self-regulation on academic attainment in high school students: a path analysis. Cognition, Brain,  Behavior, an Interdisciplinary journal, ١٧(١), ٣٥-٦٠.
Mih, V., Mih, C., & Dragos, V. (٢٠١٥). Achievement Goals and Behavioral and Emotional Engagement  as Precursors of Academic Adjusting. Social and Behavioral Sciences. ٢٠٩:٣٢٩ – ٣٣٦.
Montalvo, F.T., & Torres, M.C. (٢٠٠٨). Self-regulated learning: Current and future directions.  Electronic Journal of Research in Educational Psychology, ٢(١), ١-٣٤.
Niepel, C.; Brunner, M. & Preckel, F. (٢٠١٤); Achievement goals, academic selfconcept, and school grades in mathematics: Longitudinal reciprocal relations in above average ability secondary school  students. Contemporary Educational Psychology, ٣٩(٤), ٣٠١-٣١٣.
Nightingale, S. M.; Roberts, S.; Tariq, V.; Appleby, Y.; Barnes, L.; Harris, R. A.; Dacre- Pool, L. & Qualter, P. (٢٠١٣); Trajectories of university adjustment in the United Kingdom: Emotion management and emotional self-efficacy protect against initial poor adjustment. Learning and  Individual Differences, ٢٧, ١٧٤-١٨١.
Ouweneel, E., Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (٢٠١١). Flourishing students: A longitudinal study on positive emotions, personal resources, and study engagement. The Journal of Positive Psychology:  Dedicated to furthering research and promoting good practice, ٦ (٢), ١٤٢-١٥٣.
Park, S. W., & sperling, R. (٢٠١٢). Academic procrastinators and their Self-regulation. Psychology.  ٣(١): ١٢-٢٣.
Pekrun, R. meuihardt (٢٠٠٣). Progress and open problems in educational emotion research. Learning  and Instruction, ١٥, ٤٩٧-٥٠٦.
Pekrun, R. (٢٠٠٦). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and  implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, ١٨, ٣١٥-٣٤١.
Pekrun, R.; Cusack, A.; Murayama, K.; Elliot, A. J. & Thomas, K. (٢٠١٤); The power of anticipated feedback: Effects on students' achievement goals and achievement emotions. Learning and  Instruction, ٢٩, ١١٥-١٢٤.
Pekrun, R., Frenzel, A. Goetz, T. & Perry, R. (٢٠٠٧). The control- value of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education. In P.A. Shutz, & R. Pekrun, (Eds.). Emotion in  Education (pp.١٣-٣٦). San Diego, CA: Academic Press.
Pekrun, R., Goetz, T., Perry, R.P., Kramer, K., & Hochstadt, M. (٢٠٠٤). Beyond test anxiety: Development and validation of the Test Emotions Questionnaire (TEQ). Anxiety, Stress and Coping,  ١٧, ٢٨٧-٣١٦.
Pekran, R.; Goetz, T.; Frenzel, A.; Barchfeld, P. & Perry, P. (٢٠١١). Measuring emotions in students' learning and performance: The achievement emotions questionnaire. Contemporary Educational  Psychology, ٣٦: ٣٦-٤٨.
Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L. M., Stupnisky, R. H., & Perry, R. P. (٢٠١٠). Boredom in achievement settings: Exploring control-value antecedents and performance outcomes of a neglected emotion.  Journal of Educational Psychology, ١٠٢: ٥٣١–٥٤٩.
Petkrun. R., Goetz, T., Frenzel, A. C., Brach feld, P. & Perry, R. P. (٢٠١١). Measuring emotions in students’ learing and performance: The achievement emotions questionnaire. Contemporary  Educational psychology, ٣٦ (١), ٣٦-٤٨.
Pekrun; R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R.P. (٢٠٠٢a). Academic emotionsin students’ self-regulated learning and achievement: A program of quantitative and qualitative research. Educational  Psychologist, ٣٧, ٩١-١٠٦.
Pekrun, R., Gotz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (٢٠٠٢b). A social cognitive, control-value theory of achievement emotions: Social antecedents and achievement effects of students’ domain-related emotions. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association,  New Orleans, Louisiana.
Pintrich, P. R. (٢٠٠٠). The role of goal orientation in self-regulating learning. In Bockarts, M. Pintrich,  P. R. & Zeinder, M. (Ed). Handbook of selfregulation. Academic Press, San Diego, CA, ٤٥١-٥٠٢.
Pintrich, P.R., & DeGroot, E. V. (١٩٩٠). Motivational and self-regulated learning components of  classroom academic performance. Journal of Educational Psychology. Vol. ٨٢, No, ١, ٣٣-٤٠.
Putwain, D. W.; Larkin, D. & Sander, P. (٢٠١٣). A reciprocal model of achievement goals and learning related emotions in the first year of undergraduate study. Contemporary Educational Psychology, ٣٨  (٤), ٣٦١-٣٧٤.
Putwain, D. W; Sander, P. & Larkin, D. (٢٠١٣); Using the ٢ × ٢ framework of achievement goals to predict achievement emotions and academic performance Learning and Individual Differences, ٢٥,  ٨٠-٨٤.
Ramdass, D. & Zimmerman, B. (٢٠١١). Developing self-regulation skills: The important role of  homework. Journal of Advanced Academics. ٢٢(٢): ١٩٤–٢١٨.
Ravindran, B., Green, B., DeBaker, T. (٢٠٠٠). Predicting preservice teacher cognitive engagement with goal and epistemological beliefs. Paper presented at the annual meeting of the American  educational association in new orlean.
Reeve, C. L.; Bonaccio, S. & Winford, E. C. (٢٠١٤); Cognitive ability, exam-related emotions and exam performance: A field study in a college setting Contemporary Educational Psychology, ٣٩ (٢), ١٢٤ ١٣٣.
Reeve, J., & Tseng, C. (٢٠١١). Agency as a forth aspect of student engagement during activities.  Contemporary Educational Psychology, ٣٦, ٢٥٧-٢٦٧.
Reschly, A.L., Huebner, E.S., Appleton, J.J., & Antaramian, S. (٢٠٠٨). Engagement as flourishing: The role of positive emotions and coping in student engagement at school and with learning. Psychology  in the Schools, ٤٥(٥), ٤١٩-٤٣١.
Scherer, K. R. (٢٠٠٩). The dynamic architecture of emotion: Evidence for the component process  model. Cognition and Emotion, ٢٣: ١٣٠٧–١٣٥١.
Schunk D. (٢٠٠١). Social–cognitive theory and selfregulated learning. In B. Zimmerman & D. Schunk (Eds.), Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives ٢nd ed.  Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Shochet, I. M., Dadds, M. R., Ham, D., & Montague, R. (٢٠٠٦). School connectedness is an underemphasized parameter in adolescent mental health: Results of a community prediction study.  Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, ٣٥, ١٧٠-١٧٩.
Shukor, N. A., Tasir, Z., Van der Meijden, H. & Harun, J. (٢٠١٢). An integrated analytical model to gain knowledge from students’ online discussions. Paper presented at International educational  Technology Conference, Taipei.
Simons, J., Dewitte, S., & Lens, W. (٢٠٠٤). The role of different types of instrumentally in motivation, study strategies, and performance: Know why you learn, so you’ll know what you learn. British  Journal of Educational Psychology. ٧٤. ٣٤٣-٣٦٠.
Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G., & Kindermann, T. (٢٠٠٨). Engagement and disaffection in the
classroom: part of a larger motivational dynamic? Journal of Educational Psychology, ١٠٠(٤), ٧٦٥ ٧٨١.
Skinner, E. A., Kindermann, T. A., Furrer, C. J. (٢٠٠٩). A motivational perspective on engagement and disaffection conceptualization and assessment of children’s behavioral and emotional participation in academic activities in the classroom. Educational and Psychological Measurement, ٦٩(٣), ٤٩٣ ٥٢٥.
Smrtnik-Vitulic, H., Zupancic, M. (٢٠١١). Personality traits as a predictor of academic achievement in  adolescents. Educational Studies. Dorchester-on-Thames, ٣٧(٢), ١٢٧.
Solberg Nes, L., Roach, A. R., & Segerstrom, C. S. (٢٠٠٩). Executive Functions, Self- Regulation, and  Chronic Pain: A Review. Ann. Beha, ٣٧, ١٧٣-١٨٣.
Stein, J. (٢٠١٠). Emotional self-Regulation a critical component of executive function. In L. Meltzer  (Ed.), Promoting Executive Function in the Classroom (pp. ١٧٥-٢٠١). The Guilford Press.
Tamers, L. T., Janick, D., & Helgeson, V.S. (٢٠٠٢). Sex differences in copying behavior: A Meta analytic review and examination of relative copying. Personality and Social Psychology Review, ٦(١),  ٢-٣٠.