نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تناسب شغلی در مدیریت مدارس مقاطع مختلف تحصیلی و ارتباط آن
با عملکرد مدیران میباشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی مـیباشـد. در ایـن
تحقیق همبستگی دو ویژگی مدیران )ویژگی اکتسابی و توانایی مدیران( با ویژگیهـای شـغل تناسـب
شغلی را به دست آورده و سپس رابطـه بـین تناسـب شـغلی بـا عملکـرد مـورد بررسـی قـرار گرفتـه
است.حجم جامعه آماری بر اساس روش سرشماری 50نفـر بـوده کـه 50نفـر بـه پرسشـنامه پاسـخ
دادند.ابزار اندازهگیـری دو پرسشـنامه اسـتاندارد تیـپهـای شخصـیتی
A , Bکـه دارای 16سـؤال و
پرسشنامه محقق ساخته دارای 24سؤال بود. همچنین به منظور سنجش عملکرد از پرسشنامه ارزیـابی
عملکرد استفاده گردید.ی پرسشنامه تحقیق تناسب شغلی0/94و پایایی پرسشنامه عملکرد0/88به دست
آمد. از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی استفاده گردید.یافتهها نشان میداد، تناسب بین
ویژگیهای اکتسابی مدیران و ویژگیهای مورد نیاز شغل با عملکرد مدیران و تناسب بین تواناییهـای
مدیران با ویژگیهای مورد نیاز شغل با عملکرد مدیران تأیید شد. ویژگیهای شخصیتی نیز بـه عنـوان
متغیر تعدیلکننده تأثیری بر رابطه بین متغیرهای ذکرشده نداشت


کلیدواژه‌ها

وزیری، زهره(1387) تناسب شخص- سازمان، موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی.
میرسپاسی، ناصر(1384)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران، انتشارتی میر.
پورکیانی، مسعود(1388)، تحلیلی بـر تناسـب شـغل بـا شخصـیت، ماهنامـه میثـاق مـدیران،شماره44، صص66
عباسیان، عبداله(1385)، نقش نقل و انتقال کارکنان در افزایش بهـره وری نیـروی انسـانی بـانگاهی به اجرای روش اعلان شغل و شاغل در شرکت نفت، مجموعه مقالات کنفـرانستوسعه منابع انسانی، شماره 13و14، صص115-104
سلیمی، مجید؛ مطیعی، سیده طیبه؛ کاوه ،منیژه(1385)، مطالعـه تطبیقـی روشـهای انتخـاب واستخدام کارکنان در کشورهای مختلف، مجموعه مقالات سومین کنفرانس توسعه منـابعانسانی، شماره13و14، صص 228-220
حسینی، میرزا حسن(1388)، شناسایی و اولویت بندی شاخص های تناسب شغل و شاغل در
جذب نیروی انسانی متخصص، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره3، صص34-25 امامی، مصطفی(1388)، بررسی تناسب بین شغل و شاغل بر تعهد سازمانی کارکنان، فصـلنامهمدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره10، صص168-149
قلی پور، رحمت اله(1389)، جندقی، غلامرضا؛ زارعی متین، حسن؛ امامی، مصطفی؛ رستگار ،عب دالغنی(1388)، بررســی تــأثیر تناســب بــین ش غل و شــاغل بــر تعهــد ســازمانیکارکنان(مطالعه موردی در شرکت ملی پـالایش و پخـش فـرآورده هـای نفتـی ایـران)،فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 7، شماره02، صص11-12
شمیرانی، رضا(1337)، بررسی رابطه بین شغل وشاغل وعملکرد نیـروی ان سـانی در دانشـگاهآزاد اسلامی واحد قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد قـزوین.12-آهکی، مهناز(12)، بررسی رابطه تناسب شغل وشاغل و میزان بهره وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشـگاهآزاد اسلامی واحد شوشتر.