نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تھران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تھران

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تھران

چکیده

ھدف پژوھش حاضر بررسی نقش واسطھای درگیری تحصیلی در رابطھ بین سبکھای مشارکت در یادگیری با عملکرد
تحصیلی دانشجویان دانشگاه تھران در سال تحصیلی ٩٣-٩٤میباشد. روش پژوھش حاضر توصیفی )غیرآزمایشی( و از نوع
طرحھای ھمبستگی و تحلیل مسیر میباشد. بدین منظور تعداد ٣٧٢نفر) ١١۵دختر و ٢۵٧پسر( از دانشجویان دانشکدهھای فنی-
مھندسی و علوم رفتاری کھ بھ روش تصادفی طبقھای انتخابشده بودند، بھ پرسشنامھھای سبکھای مشارکت در یادگیری گراشا
و ریچمن و پرسشنامھی درگیری تحصیلی خالقی نژاد، حکیم زاده و بشارت ) (١٣٩١جواب دادند. از نمرات پایان ترم دوم
تحصیلی ١٣٩۴-١٣٩٣برای عملکرد تحصیلی دانشجویان استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد کھ مدل پیشنھادی با دادهھای
پژوھش برازش مناسبی داشتھ و سبکھای یادگیری از طریق درگیری تحصیلی بر روی عملکرد تحصیلی بھ صورت غیرمستقیم
تأثیر داشتھ و ٠/٤٩از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین کرده است. یافتھھای دیگر پژوھش نشان داد کھ درگیری تحصیلی با
عملکرد تحصیلی رابطھ مثبت و معنادار داشت. بین سبکھای یادگیری و عملکرد تحصیلی بھ جز سبک وابستھ، رابطھی
معناداری وجود داشتھ و اثر مستقیم سبکھای یادگیری بر عملکرد تحصیلی تأیید شد


کلیدواژه‌ها

امامی پور، سوزان، و شمس اسفندآباد، حسن( .١٣٩٠) سبکھای یادگیری و شناختی. تھران :سمت.
ایزدی، صمد، محمدزاده ادملایی، رجبعلی. (١٣٨٦). بررسی رابطھ سبکھای یادگیری، ویژگیھای شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان، دانشور رفتار، شماره٢٧، ٢٨-١٥.
بانشی، علیرضا( .١٣٩١). بررسی روایی و اعتباریابی مقیاس سبکھای مشارکت در یادگیری گراشا و ریچمن. پایان نامھ کارشناسی ارشد، دانشگاه تھران.
پناھی، روح ﷲ؛ کاظمی، سلطانعلی؛ رضایی، آذرمیدخت( .١٣٩٠). رابطھ سبکھای یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشتھ تحصیلی. روان شناسی تحولی، سال ھشتم، شماره ٣٠، ١٩٦-١٨٩.
خالقی نژاد، سید علی. (١٣٩١). ساخت و اعتباریابی مقیاس درگیری در امور تحصیلی و بررسی رابطھ آن با پیشرفت تحصیلی. پایان نامھ کارشناسی ارشد، دانشگاه تھران.
رحیمی، چنگیز( .١٣٩٣). تفاوتھای فردی از نظر سبک یادگیری و موفقیت تحصیلی در دانشجویان. فصلنامھ شخصیت و تفاوتھای فردی، سال سوم، شماره٥، ١٠٤-٧٩. 
رودباری، زینب، حسین چاری، مسعود. (١٣٨٨).  بررسی نقش واسطھ گری سبک ھای یادگیری در رابطھ بین ویژگیھای شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. دانشور رفتار، شماره٣٩، ٦٤-٥٥.
سرچمی، رامین، حسینی، سیدمسعود( .١٣٨٣).رابطھ سبکھای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری قزوین. مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ١ (پیاپی٣٠)(٨)، ٦٨-٦٤.
سیادت، سمیھ السادات( .١٣٩٠). الگوی ساختاری رابطھ ی جھت گیری ھدفی استادان در تدریس، ادراک از ساختار کلاس، ارضاء نیازھای روان شناختی پایھ، و درگیری تحصیلی دانشجویان در درس آمار . پایان نامھ کارشناسی ارشد، دانشگاه تھران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
سیف، علی اکبر. (١٣٩٠). روانشناسی پرورشی نوین. تھران: نشر دوران.
صابر،سوسن؛ پاشا شریفی، حسن. (١٣٩٢). پیش بینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس سبک ھای ھویت در دانش آموزان دختر پایھ اول، پژوھش در برنامھ ریزی درسی ، سال دھم ،دوره دوم،شماره ١١، صفحات٨٥-٧٢.
صبحی قراملکی،ناصر؛ حاجلو، نادر؛ غلام زاده، حانیھ( .١٣٩٢). مقایسھ سبکھای یادگیری، ویژگیھای شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجلھی ناتوانیھای یادگیری ،٤(٢)، ١٠٢-٨٢ .
صفری، یحیی، بذرافشان، آذر. (١٣٨٨). بررسی رابطھ سبکھای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطھ در درس زبان انگلیسی شھر شیراز. رھیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره٤، ٣٠-١٧.
عباباف، زھره( .١٣٨٧). مقایسھ راھبردھای شناختی و فراشناختی دانش آموزان دوره متوسطھ بھ تفکیک سطح توانایی، رشتھ تحصیلی و جنسیت و ارائھ پیشنھادھایی در حوزه برنامھ ریزی درسی. فصلنامھ نوآوری ھای آموزشی، شماره٢٥، سال ھفتم ،١٥٠-١١٩.
غلامعلی لواسانی، مسعود؛ حجازی، الھھ؛ خضری آذر، ھیمن( .١٣٩١). الگوی پیش بینی پیشرفت ریاضی: نقش اھداف پیشرفت ،رویکردھای یادگیری و تلاش، مجلھ روانشناسی ٥٨، سال پانزدھم، شماره ٢، ١٧٨-١٦٣.
غیبی، معصومھ؛ عارفی، محبوبھ؛ دانش، عصمت( .١٣٩١). رابطة سبکھای یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان گروهھای تحصیلی. فصلنامھ روانشناسی کاربردی، سال ٦، شماره١(١٢)، ٦٩-٥٣.
معیاری، اعظم؛ صبوری کاشانی، احمد؛ قریب، میترا؛ بیگلرخانی، مھدی( .١٣٨٨). مقایسھ سبکھای یادگیری دانشجویان سال اول و سال پنجم رشتھ پزشکی و ارتباط آن ھا پیشرفت تحصیلی. گامھای توسعھ در آموزش پزشکی ،٢(٦)، ١١٨-١١٠.
Archambault, I., Janosz, M., Fallu, J. -S., & Pagani, L. S. (٢٠٠٩). Student engagement and its  relationship with early high school dropout. Journal of Adolescence, ٣٢, ٦٥١–٦٧٠.
Clump, M. A. & Skogsberg, K. (٢٠٠٣). Differences in Learning Styles of College Students Attending  Similar Universities in Different Geographic Locations. College Students Journal, ٣٧ (٤), ٥٠١-٥١٥.
Dotterer AM, Lowe, K. (٢٠١١). Classroom Context, School Engagement, and Academic Achievement  in Early Adolescence. Youth Adolescence. ٤٠(١٢): ١٦٤٩–١٦٦٠.
Dupeyrat, C. & Marine, C, (٢٠٠٥). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of dwecks model with returning to school adults.  Contemporary Educational Psychology, ٣٠, ٤٣-٥٩.
Hamidah, J. S. & Sarina, M. N., & Kamaruzaman, J. (٢٠٠٩). The social interaction learning styles of  science and social science students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, ٥ (٧), ٥٨-٦٤.
Grasha, A. F. (١٩٩٦). Teaching with style: A practical guide to enhancing learning by understanding  teaching and learning style. Pittsburgh: Alliance publishers.
Liem, A.D., Luaus & Nie, Y. (٢٠٠٨). The role of self- efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome,  Contemporary Educational Psychology, ٣٣,٤٨٦-٥١٢.
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P.R. (٢٠٠٣). The role of self-efficacy beliefs in student engagement and  learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly, ١٩,١١٩-١٣٧.
O’Faithaigh, M. (٢٠٠٠). The Social-Interaction Learning Styles of Irish Adult Learners: Some Empirical  Findings. U.S. Department of Education. ERIC.
Riechmann, S. W. & Grasha, A. F. (١٩٧٤). A Rational Approach to Developing and Assessing the Construct Validity of a Student Learning Style Scales Instrument. The Journal of Psychology, ٨٧, ٢١٣ ٢٢٣.
Skinner, E. A., Kindermann, T. A., Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (٢٠٠٩). Engagement as an organizational construct in the dynamics of motivational development. In K. Wentzel, & A. Wigfield  (Eds.), Handbook of motivation in school (pp. ٢٢٣–٢٤٥). Malwah, NJ: Erlbaum.
Stewart, E.B. (٢٠٠٨). School structural characteristics, student effort, peer associations, and parental involvement: The influence of school- and individual-level factors on academic achievement.  Education and Urban Society,
Vrugt, A., & Oort, F. J., 2008. Metacognitain, Achievement Goal, Study Strategies and Academics  ٣٠Achievement: path way to Achievement. Metacognition learning, No(.١٤٦-١٢٣,).