نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

در پژوھش حاضر ھدف کلی محققین، بررسی تأثیر سبکھای فرزندپروری بر میزان پرخاشگری جوانان ١٨تا ٢٣سال
میباشد. متغیرھای این تحقیق شامل: متغیرھای مستقل سبکھای فرزندپروری، متغیر وابستھ: میزان پرخاشگری و ابزار
پژوھش را پرسشنامھ شیوهھای فرزندپروری و پرخاشگری تشکیل میدادند. این پژوھش از نوع کاربردی غیرآزمایشی و
توصیفی، علمی و مقایسھای بوده و نتایج حاکی از آن است کھ:بین میزان پرخاشگری با سن جوانان در خانوادهھای دموکراتیک،
مستبد و با اقتدار منطقی ھمبستگی وجود دارد کھ در خانوادهھای مستبد این ھمبستگی مثبت و در خانوادهھای دموکراتیک و با
اقتدار منطقی، منفی میباشد. بین میزان پرخاشگری جوانان در سبکھای فرزندپروری تفاوت معناداری وجود دارد کھ با درجھ
اطمینان ٩٩درصد والدینی کھ از شیوهھای فرزندپروری مستبدانھ استفاده کردهاند، پرخاشگری فرزندان آنھا افزایشیافتھ
درحالیکھ ھیچگونھ تفاوت معنیداری بین میزان پرخاشگری در دیگر خانوادهھا مشاھده نشده است


کلیدواژه‌ها

احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه السادات (١٣٨٨). مفاھیم بنیادی در روان شناسی کودک (با تجدیدنظر کلی و اضافات). تھران: انتشارات جیحون
پروین، لارنس، ا؛ جان، الیور، بی (١٣٨١). روانشناسی شخصیت (نظریھ و پژوھش). ترجمھ: محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، تھران: نشر آییش.
پورافکاری، نصرت ا ... (١٣٧٩). خلاصھ روان پزشکی علوم رفتاری، روانشناسی بالینی. تھران: نشر شھر آب
خدایاری فرد، م( ١٣٨٥). مسائل نوجوانان و جوانان. تھران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان تألیف (چاپ دھم با تجدیدنظر)
 شعاری نژاد ،علی اکبر (١٣٧٤). روانشناسی رشد. تھران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوازدھم
فرجاد محمدحسین. (١٣٧٥). رودررو با مشکلات و اختلالات روانی، رفتار در خانواده. تھران: نشر بدر
مجیدزاده، درنا( .١٣٧٥). بررسی رابطھ میان ویژگی ھای شخصیت-رفتاری مادران با توجھ بھ نظریھ بامریند با پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی کودکان دبستانی ١١-٩ سالھ شھر تھران .پایان نامھ کارشناسی ارشد. دانشگاه الزھرا
موسوی، مریم؛ رضایی، محمد (١٣٧٣). بررسی رابطھ بین شیوه ھای فرزندپروری مادران با بلوغ اجتماعی دانش پایھ ھای اول ، دوم، سوم مدارس راھنمایی منطقھ ٦ شھر تھران. پایان نامھ کارشناسی ارشد. دانشگاه تھران
 
Baumrind D. (١٩٩١).The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use.  Journal of Early Adolescene, Vol. ١١(١)
Belsky,J; Jaffee,S;Hsieh,k. (٢٠٠١). Child-rearing Antecedents of Intergenvational Relations in Young  Adulthood. Development Psychology, Vol.٣٧, No ٦
Brenna W. (١٩٩٨). Aggression and violence: examining the theories. Journal of Nursing Standard, Vol  ١٢
CoccaroEf, Bernan Me, Kavoussi RJ. (١٩٩٧). Assessment of life history of aggression: development  and psychometrics. Journal of Psychiatry Research, Vol ٧٣
Daggett O.M. ;Zanolli K. ;Peyton V. (٢٠٠٠). Parents Attitudes About Child-rearing Quality. Journal of  Family Psychology, Vol.١٤,No.٢
Galen BR and Anderwood D.(١٩٩٧). A development investigation of social aggression among  children. Journal of Development Psychology, Vol.٣٣
Millon Th.; Melvin J. Lerner; Irving B. Weiner.(٢٠٠٤). Handbook of Psychology, Personality and Social  Psychology (Volume ٥). Paperback
William G. Kronenberger, Vincent P. Mathews,David W. Dunn, Yang Wang, Elisabeth A. Wood,Ann L. Giauque, Joelle J. Larsen, Mary E. Rembusch,Mark J. Lowe, and Tie-Qiang Li.(٢٠٠٥).Media Violence Exposure and Executive Functioning in Aggressive and Control Adolescents. JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY, Vol. ٦١(٦)
Xie.H., Farmer TW, Carins TBD. (٢٠٠٣). Different forms of aggression among innercity African-American Children, Gender, configuration and school social network. Journal of  .schoolpsychology.Vol ٤١