تأثیر آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان

علی شیخ الاسلامی؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ صغری ابراهمی یقوام

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، صفحه 1-15

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنام ۀ کاهش استرس مبتنی بـر ذهـن آگـاه ی بـر اضـطراب امتحان دانشآموزا ن است. روش پژوهش از نوع آزما شی ی با طرح یپ شآزمـو ن ـ پـس آزمـون بـا گـروه کنترل است. جامع ۀ آماری پژوهش را کلیۀ دانشآموزان پسر مقطـع یپـ شدانشـگاه ی شـهر شـهریار در سالتحص یلی 92-1391 تشکیل یم دادند که از میان آنها با استفاده از ...  بیشتر

مقایسهٔ فرایند حل خلاق مسئله در بین دانش‌آموزان دورهٔ متوسطۀ عضو و غیر عضو پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استان کرمان سال تحصیلی 91-1390

عزتاالله نادری؛ علی شریعتمداری؛ مریم سیف نراقی؛ حمداالله منظری توکلی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، صفحه 17-36

چکیده
  چکیده انسان علاقهمند به کشف ناشناختههاست، میخواهد بداند در پی حوادث و پدیدههای جهان چه نیرویی و چه عواملی قرار دارد، میخواهد بداند ماهیت اشیاء و پدیدهها و ویژگیهای ها آن چیسـت و روابـط ها آن با یکدیگر چگونه است؛ همچنین تفکر خلاق به طور بالقوه و به نحو فطری در انسـان بـه ودیعـه نهاده شده و از طرفی یکـی از اهـداف پژوهشسـراهای دانـش آمـوزی ...  بیشتر

بررسی تطبیقی ها نظام ی ممیزی کیفیت آموزش عالی در جهان (مفاهیم، معیارها، فرایند )

رضا محمدی؛ محبوبه عارفی؛ عباس بازرگان؛ محمدحسن پرداختچی؛ کورش فتحی واجارگاه

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، صفحه 37-80

چکیده
  چکیده ضرورت توجه به یفیک ت آموزش عال از ی اهمیت یا ژهیو برخـوردار اسـت و تضـمین آن بـه عنـوا کـ ین از ی مسائل مهم در یریمد ت آموزش عالی به حساب یـ آیم د.در یـ ا ن راسـتا ، اغلـب نظـام هـا یَآمـوزش عـال ی در هدفها ی اعلامشده خود ادعا دارند که در صدد رسیدن به بهتر نی یتیفیک هستند که از آنان انتظار یم رود. امـا ایآ و ها هیرو ساز و کارها ی مورد ...  بیشتر

تعیین همبستگی متغیرهای مختلف آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه با ضریب موفقیت علمی دانشجویان و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی

رضاعلی محسنی؛ مهدی میرعرب؛ سعیده دامغانی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، صفحه 81-109

چکیده
  چکیده ارائۀ مدلها یی برای شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت علمی دانشجویان، برای پـرورش نیـروی انسـانی متخصص، ماهر و با انگیزه در حال توسعه است؛ بنابراین، به منظـور برر سـی ارتبـاط میـان متغیرهـای آموزشی ـ پژوهشی و نی یپز ینیب ش موفقیت تحصیلی دانشجویان، تحقیقی در این زمینه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال تحصـیلی 89-88 صـورت پـذیرفت ...  بیشتر

اثر آموزش تمثیلی ـ استعاره‌ای در افزایش میزان بازیابی اطلاعات و تکنیک‌های طرحواره‌درمانی

محمد حاتمی؛ علیرضا احمدیان؛ حمیدرضا حسن آبادی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، صفحه 111-132

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف مقای ٔسه تفاوت اثر شیو ة تمثیلی، مقا ۀسی اثربخشی طرحوارهدرمانی مبتنـی بـر شـیو ة آموزشی تمثیلی با طرحوارهدرمانی کلاسیک (به شیوه معمول) در مبتلایان به اختلال افسردهخویی انجام شد. از طرح تجربی پـیش آزمـون ، پـس آزمـون و پـی گیـری و مطالعـه بـالینی 40 نفـر از مبتلایـان بـه افسردهخویی به روش نمونه ریگ ی هدفمند صورت ...  بیشتر

علل قوام‌نایافتگی هویت دانشگاهی در میان دانشجویان متعلق به طبقات متوسط مدرن در ایران

نعمت االله فاضلی؛ حامد طالبیان

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، صفحه 133-180

چکیده
  چکیده هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی سازههای مختلفی است که برسازندة هویت دانشـجویی در میان دانشجویان است. با اتکا به نظریۀ روانشناسی گفتمانی که یکی از نظریههای پساساختارگرا و گفتمانی هویت است، فرض ما دربارة وجود سه سازة هویتی دانشگاهی، نسلی و شهروندی در میان دانشجویان بر اساس کار میدانی حاصل از مصاحبههای مردمنگارانه تأیید شده اسـت ...  بیشتر

طراحی سطح‌بندی آموزشی و محتوایی برای آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان

رضامراد صحرایی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، صفحه 181-204

چکیده
  چکیده در پیشینۀ آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان شاهد این هستیم که دستور دارای بیشترین اهمیت بوده و بر خلاف سیر تکوین ها برنامه ی درسی، همچنان نیـز دارای بیشـترین اهمیـت اسـت . مـادام یکـه دستور محور آموزش زبان فارسی باشد، بحث دبن سطح ی آمـوزش زبـان پیچیـدگی خاصـ ی ایجـاد نمیکن ؛د زیرا سطحبندی محتوای دستوری تابع نیازهای صوری و غیـر ...  بیشتر

بررسی پیامدهای احتمالی آزمون نیمه‌متمرکز دکترا از دیدگاه استادان دانشگاه اصفهان

لیلا سوختهزار؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمد شفعیی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، صفحه 207-236

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررس یپ ی امدها ی احتمالی آزمون ین مه متمرکز از ید دگاه اس اندتا دانشگاه اصفهان بوده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل هیکل استادان ( 516 نفر) دانشـگاه اصـفهان در سال تحص لی ی 90 -1389 بود. با روش نمونه ریگ ی طبقها ی متناسب با حجم 128 عضو ئـ یه ت علمی به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محققسـاخته ...  بیشتر

تأثیر عناصر فیزیکی فضا در محیط‌ های آموزش و یادگیری

فاطمه کاتب

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، صفحه 237-251

چکیده
  چکیده هدف این مقاله بررسی محیطی است که آموزش در آن صورت میپذیرد. فرآیند آموزش میتواند در سطوح سازمانی، فیزیکی و در یک اتاق مجزا و یا حتی در سطوح مجازی شکل بگیرد. معالوصف، به دلیل محدود بودن فضای نوشتار، نگارنده تأکید خود را تنها بر فضاهای آموزشی متمرکز میکند. بررسی و تفحص دربارة محیط آموزش مجازی، به تحلیلهایی متفاوت و بعضاً موسعتر نیازمند ...  بیشتر

مطالعهٔ تأثیر دوره‏ های آموزشی ICDL بر بهبود عملکرد کارکنان: (مطالعهٔ موردی: حوزهٔ ستادی معاونت وزارت بهداشت)

حبیبه عباسی؛ محسن نظرزاده زارع

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، صفحه 253-271

چکیده
  چکیده نیا پژوهش مطالعهٔ تأثیر دورههای ICDL بر عملکرد کارکنان حوزة ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بود. ٔ جامعه آماری پژوهش 139 نفر از کارکنان رسم ی و پیمان ی حوز ة ستاد ی معاونت آموزش ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند که دورههای ICDL را گذراندهاند. با توجه به اینکه تعداد افراد جامع ۀ آمار ی محدود بود ...  بیشتر