ارزشیابی میزان توفیق برنامه‌های کارآفرینی و نقش آن در اشتغال مولد: مطالعه موردی در نظام مهارت آموزی رسمی در سطح پیش از دانشگاه

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ کیوان صالحی؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1391، صفحه 1-24

چکیده
  چکیده مطالعۀ حاضر، با هدف قضاوت در خصوص کیفیت برنامههای کـارآفرینی و نقـش آن در اشـتغال مولـد ، در سـه مرحله، میزان توفیق هنرستانهای دخترانۀ شهر تهران را به عنوان یکی از زیرمجموعههـای نظـام مهـارت آمـوزی رسمی در سطح پیش از دانشگاه، مورد ارزیابی قرار داده است. در مرحله «پیشارزشیابی»، نشـانگ رها و معیارهـای قضاوت در سطوح «نامطلوب، ...  بیشتر

آموزش فنی و حرفه‏ای در قرن 21: سیاست‏ های یونسکو در خصوص آموزش فنی و حرفه‌ای در عصر اطلاعات و مقایسه جایگاه آموزش فنی و حرفه‌ای ایران با آن سیا‌ست‌ها

جمال سلیمی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1391، صفحه 25-43

چکیده
  چکیده هدف این مقاله بررسی خط مشیهای یونسکو در رابطه با آموزش فنی و حرفهای و همچنین میزان انطباق آن با برنامههای فنی و حرفهای و مهارتآموزی در ایران است. برای این منظـور بـا توصـیف و شناسـایی مؤلفههای این آموزش ها از منظر یونسکو، به بررسی میزان انطباق برنامههـای فنـی و حرفـه ای مـا بـا ایـن سیاستهای جهانی در دوره های فنی و حرفهای پرداخته ...  بیشتر

آسیب‏ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام فنی و حرفه‏ ای استان خوزستان در چارچوب اهداف و انتظارات نظام جامع آموزش مهارت و فنّاوری

یداله مهرعلیزاده؛ ولی اله آهنگ؛ سکینه شاهی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1391، صفحه 71-106

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف آسیب شناسی عوامل بیرونی و عوامل درونی نظام فنی و حرفهای استان خوزستان در چارچوب اهداف و انتظارات سازمان آموزش مهارت و فنّاوری ایران انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش ترکیبی بر پایه سهسویهسازی (انجام مصاحبه، تحلیل اسـناد و مـدارک و اجرای پرسشنامه) است. جامعۀ آماری این پژوهش ، شامل ک ۀلی مدیران و ...  بیشتر

جایگاه اشتغال دانش‌آموختگان هنرستان‏ های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در شهر شیراز

سید محمدحسین حسینی؛ عباس صدری؛ معصومه مطور

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1391، صفحه 107-127

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی جایگاه اشتغال دانشآموختگان مهارتی آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای و کـار و دانش در شهر شیراز انجام گرفت. روش تحقیق، روش توصیفی ـ پیمایشی بود . در این پژوهش نمونـه ای370 نفره با روش نمونهگیری طبقهای تصادفی و با بهرهگیـری از جـدول تعیـین حجـم نمونـه کرسـی و مورگـان انتخاب شد. برای گردآوری دادهها از پرسشنامۀ محقـق ...  بیشتر

نقش مهارت‌های فنی و غیر فنی در فرآیند تجاری سازی اختراعات و نوآوری‏های مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه‏ ای کشور

پوراندخت نیرومند؛ اکبر فرجی ارمکی؛ محبوبه رنجبر؛ سهراب مسجدیان جزی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1391، صفحه 129-143

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش ارزیابی نقش آموزشهای مهارتی اعم از فنی و غیرفنی در فرآینـد تجـاری سـازی اختراعات و نوآوریهای کارآموزان آموزش فنی و حرفهای است. استراتژی تحقیق ، پیمایشی اسـت و جامعه هدف آن کـارآموزان مهـارت آموختـه مختـرع و نـوآوران سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشوراست. برای جمع آوری نظرات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 8/0) ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر گرایش زنان به مهارت‌آموزی در بخش مشاغل خانگی: مطالعۀ موردی در شهرستان گرمسار

کوروش جاویدنیا؛ مجتبی جاویدنیا

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1391، صفحه 145-167

چکیده
  چکیده در این تحقیق ، به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به مهارتآموزی در بخش مشاغل خانگی خواهیم پرداخت و میزان اثرگذاری هر یک ازعوامل را تعیین خواهیم کرد. بدین منظور نمونهای متشکل از 50 نفر از میان کلی ۀ متقاضیان مهارتآموزی در دورههای آمـوزش مشـاغل خـانگی مرکـز آمـوزش فنـی و حرفهای شهرستان گرمسار را به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده ...  بیشتر

طراحی نظام ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ‏ای

بیژن عبداللهی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1391، صفحه 169-188

چکیده
  چکیده هدف اصلی مقاله، طراحی نظام ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفهای بـوده است. جامع ۀ آماری استادان، کارشناسان، مدیران و مربیان مرکز تربیت مربی کـرج بودنـد کـه بـا روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. دادههای لازم از اسناد مکتوب، پرسشنامۀ محققسـاخته و گـروه متمرکز جمعآوری شد. پرسشنامه با استفاده از ادبیات و تجربیات ...  بیشتر