نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده هدف اصلی مقاله، طراحی نظام ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفهای بـوده است. جامع ۀ آماری استادان، کارشناسان، مدیران و مربیان مرکز تربیت مربی کـرج بودنـد کـه بـا روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. دادههای لازم از اسناد مکتوب، پرسشنامۀ محققسـاخته و گـروه متمرکز جمعآوری شد. پرسشنامه با استفاده از ادبیات و تجربیات سازمانهای آموزشـی طراحـی شـد . برای روایی پرسشنامهها از روشهای روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شده اسـت . بـرای بـرآورد ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. بـرای اعتباربخشـی و تحلیـل داده هـا از روشهای ترکیبی کیفی و کمی و روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج حاکی از این است که نقشها و مسئولیتهای شغلی مربیان شامل: مهارتهای عرضـ ۀ مطالـب درسـی در کـلاس و کارگـاه ، مهارتهای مدیریتی و سازماندهی محیط یادگیری، مهارتهای ارزشـیابی یـادگیری ، دانـش محتـوایی ، مهارتهای طراحی یا برنامهریزی تدریس، توانایی ایجاد انگیـزه در فراگیـران و مهـارت هـای ارتبـاطی میشود. شاخصهای ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان نیز اعتباریابی شدند. منابع چندگانـه ارزشـیابی مورد تأیید واقع شد که این منابع عبارتاند از : نظرخواهی از فراگیران، خود ارزشیابی مربی، ارزشـیابی توسط مدیر، ارزشیابی توسط ناظر آموزشی، بررسی آثار علمی و ارزشـیابی میـزان یـادگیری فراگیـران . برای ارزشیابی عملکرد آموزشی ابزارهای: پرسشنام ۀ ارزشیابی فراگیران از کیفیت آموزشـی، پرسشـنام ۀ ارزشیابی مدیر از عملکرد آموزشی مربیان، برگ ۀ مشاهده از کلاس و کارگاه و پرسشنام ۀ خود ارزشیابی مربی طراحی شد.

کلیدواژه‌ها

ایران فر، ش.، و همکاران. (1380). دیدگاه اساتید نسبت به شیوه ارزشیابی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. خلاصه مقالات فارسی پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی.
 
بازرگان، ع. (1389). ارزشیابی آموزشی. تهران: سمت.
 
سرچمی، ر.، و حسینی، م. (1380). تعیین دیدگاههای دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی قزوین در مورد الویت های ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم تحصیلی 80-1379. خلاصه مقالات فارسی پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی.
 
سیف، ع. ا. (1370). ارزشیابی دانشجویان از استادان تا چه اندازه می‌توان به آن اعتماد کرد. نشریه پژوهشهای روانشناختی، 1(2)،24-12.
 
عرب خردمند، ع.، و حاجی آقاجانی، س. (1377). بررسی نظرات مدرسین دانشگاه علوم پزشکی سمنان درباره اثر ارزشیابی بر شیوه آموزش و رضایت آنان از ارزشیابی. طب و تزکیه، 26، 29-26.
 
لامعی، ا. (1378). مبانی مدیریت کیفیت. تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 
مطلق، م ا.، شکورنیا ع.، ملایری ع.، جهانمردی، ع.، و کیامنش، ع. (1379). بررسی نظرات اساتید دانشگاه اهواز نسبت به ارزشیابی استاد. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 63.
 
نولان، ج.، و هوور، ل. ای. (2008). نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم: نظریه و عمل(ترجمه بیژن عبدالهی 1388). تهران: آثار معاصر.
 
Brauchle, E. P.,& Klaus, S.(2004). Contemporary approaches for assessing outcomes on training, education, and HRD programs. Journal of Career and Technical Education, 41(3),1-17.
 
Brightam, H., Bhada, Y., Feldhus, W., Govinazzo, V., Mansfield, N., &Rue, L.M. (1990). The multiple-path faculty evaluation system. Journal on Excellence in College Teaching, 1(1),109-117.
 
Byrnes, H. (1994). Faculty assessment and evaluation. ADFL Bulletin, 25(3), 17-22.
 
Danielson.,      M & McGreal, L. (2000).Teacher evaluation to enhance professional practice. Alexandria,VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 
Danilson,C. (1996). Enhancing professional practice: Aframework for teaching. Alexandria, VA:Association for supervision and curriculum  development.
 
Gien-Lant, T.(1991). Evaluation of faculty teaching effectiveness toward accountability in education. Nurs Education, 30(2), 92-95.
 
Gordon, R. D. H.(1998). Vocational education teachers' perceptions of their use of assessment methods. Journal of Vocational and Technical Education, 15(1),8-16.
 
McCarty, M.,& Caravan, T. (1999). Developing self- awareness in the managerial career development process: The value  of 360-degree feedback. Journal of European Industrial Training, 23(9),437-445.
 
Massachusetts Department of Education.The Massachusetts career & technical education curriculum resource center (MCTECRC).(2002). Professional standards for vocational technical teachers. 603 CMR 4.10 Professional Standards in .www.doc.mass.edu/cte/frameworks/
 
Medley, D.,& Coker, H.(1987).The accuracy of principals’ judgments of teacher performance. Journal of Educational Rrsearch,80(4), 242-247.
 
Miller, R. (1987). Evaluating Teaching: The role of student rating evaluating faculty. 80(4), 242-247.
 
Ngware, W. M.,& Fredrick, M. N. (2002). The Quality and Utilization of Technical Education Trainers in Kenya. Journal of Career and Technical Education,39(9).
 
Onwuegbuzie,J. A., Ann, E. W., Kathleen, M. T. C., Cheryl, D. W., Janet, D. F.,& Chris, W. M. (2007). Students’ perceptions of characteristics of  effective college teachers: A validity study of a teaching evaluation form using a mixed-methods analysis. American Educational Research Journal, 44(1),113–160.
 
Ory, J. C., & Ryan, K. (2001). How do student ratings measure up to a new validity framework? New Directions for Institutional Research,7(5), 27–44.
 
Perkins, C. D. (2005). An interactive toolkit for new vocational technical education teachers.Understanding the characteristics of effective teaching. Vocational & technical education act. Available at.www.uppercapetech.com/PDF/NewTeacherToolkit2005.pdf.
 
Peterson, K. D., &Catherine, A. P. (2006).Effective Teacher Evaluation: A Guide for Principals. Thousand Oaks: Corwin Press.
 
Popham, W.K.(2003).Using data to improve student achievement.Educational Leadership, 60(5), 48-51.
 
Seldin, P. (1993). The use and abuse of student ratings of professors. Chronicle of Higher Education, 39, 40.
Scribner. J. P., Allen, D., Truell, D. R. H., &Sothana, S. (2001). An exploratory study of career and technical education teacher empowerment: Implications for school leaders. Journal of Career and Technical Education,18(1),46-57.
 
Skeff, K.M., Stratos, G.A., Bergen, M.R., & Regula, D.P.(1998). A pilot study of faculty development for basic science teacher. Academic Medicine, 73(6),701-704.
 
Stronge,H.J.(2006). Evaluating teaching a guide to currentthinking and best practice. Thousand Oaks: Corwin Press.