نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس عمران و رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گرمسار

2 کارشناس ارشد مدیریت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

چکیده در این تحقیق ، به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به مهارتآموزی در بخش مشاغل خانگی خواهیم پرداخت و میزان اثرگذاری هر یک ازعوامل را تعیین خواهیم کرد. بدین منظور نمونهای متشکل از 50 نفر از میان کلی ۀ متقاضیان مهارتآموزی در دورههای آمـوزش مشـاغل خـانگی مرکـز آمـوزش فنـی و حرفهای شهرستان گرمسار را به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، ارتباط بین هر یک از عوامل شناسایی شده با گرایش متقاضیان بـه مهـارت آمـوزی بررسـی شـد و در نهایت ، با به کارگیری تکنیک دیماتل و منطق فازی، میزان اثرگـذاری هـر یـک از عوامـل تعیـین شـد . یافتههای نشان داد که رابطه معناداری میان نیاز اقتصادی، افزایش استقلال و نگرانی از آینده با گـرایش به مهارتآموزی در بخش مشاغل خانگی وجود دارد. همچنـین نتـایج حاصـل از بـ ه کـارگیری روش دیماتل فازی نشان داد که عامل رفع نیازهای اقتصادی، مهمترین عامل در گرایش زنان به مهارتآموزی در بخش مشاغل خانگی است و پس از آن به ترتیب عوامل افزایش استقلال، نگرانی از آینده، غلبه بـر تحقیرگرایی، جلوگیری از افسردگی و پر کردن اوقات فراغت قرار دارند

کلیدواژه‌ها

امین بیدختی، ع. ا.(1383).نقش آموزش‏های فنی وحرفه‏ای در توسعۀ خوداشتغالی در استان سمنان. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 4(16)، 50 – 37..
ایزدی، ص.،و صفارحیدری، ح. (1381). بررسی وضعیت اشتغال کارآموزان آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازنداران طی برنامه دوم توسعۀ اقتصادی. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، 2(4)، 67-83.
جاراللهی، ع.(1374). تاریخچه اشتغال زنان ایران. فصلنامه علوم اجتماعی،شماره3 و4. 249-268.
رضایی راد، م.، و عطار، ن.(1389). بررسی میزان تأثیرآموزش‏های فنی و حرفه‌ای(فن‌آوری اطلاعات) در اشتغال زنان استان مازندران در سال 1388.اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز. بهمن 1389.
 
عنایت،ح.(1375). تأثیراشتغال مادران برابعادمختلف خانواده دراستان فارس،وزارت کشور،استانداری  فارس،کمیسیون اموربانوان.
 
فیض،د.، و فیض، م.(1384). طراحی الگوی تعاملی آموزش‌های فنی و حرفه‏ای، کارآفرینی و بازار کار.مجموعه مقالات کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران.WWW.EMODIR.COM.
 
کتولی، ر.(1390).ارزیابی ورتبه بندی عوامل مؤثربراشتغالزایی زنان کارآفرین با استفاده ازتکنیک Topsis(بخش تعاون خراسان رضوی).پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
 
لاریجانی، ن.، و شعبانی نژاد، ا.(1389). بررسی نقش کسب و کارهای خانگی در توسعۀ اشتغال و کارآفرینی زنان. اولین کنفرانس  بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز. بهمن 1389.
 
مهرانی، آ.(1389). نگرشی بر موانع اشتغال و کارآفرینی زنان. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز. بهمن 1389.
 
هاشمی، ح.، وپور امین زاد، س.(1389). ارزیابی شاخص­ها و عوامل مؤثر بر توسعۀکسب و کار وکارآفرینی زنان در ایران (مطالعه موردی استان گیلان). اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز. بهمن 1389.
 
Dalalah,D., Hayajneh, M.,& Batieha,F. (2011). A fuzzy multi-criteria decision making model for supplier selection. Expert Systems with Applications,38, 8384-8391.
 
Fontela, E., &Gabus, A. (1976). The DEMATEL observer. DEMATEL 1976 Report.Switzerland, Geneva: Battelle Geneva Research Center.
 
Gabus, A.,& Fontela, E. (1973). Perceptions of the world problematique: Communication procedure, communicating with those bearing collective responsibility. Switzerland: Battelle Geneva Research Center.
 
Huang, C. Y., Shyu, J. Z.,& Tzeng, G. H. (2007). Reconfiguring the innovation policy portfolios for Taiwan’s SIP Mall industry. Technovation, 27, 744–765.
 
Kanter, R. (1985). Supporting innovation and venture development in established companies. Journal of Business Venturing, 1(1), 47-60.
 
Kuoa, M.S., & Liang, G.S. (2011). A novel hybrid decision-making model for selecting locations in a fuzzy environment. Mathematical and Computer Modeling,54,88-104.
 
Kouriloff, M. (2000). Exploring perceptions of a priori barriers to entrepreneurship: A multidisciplinary approach. Entrepreneurship:Theory & Practice, 25(2), 59-79.
 
Lee, Y. C., Lee, M. L., Yen, T. M., & Huang, T. H. (2011).Analysis of fuzzy decision making trial and evaluation laboratory on technology acceptance model. Expert Systems with Applications, 38(12), 14407–14416.
Opricovic, S., &Tzeng, G.H. (2003). Defuzzification within a multicriteria decision model:Fuzziness and knowledge-based systems.International Journal of Uncertainty, 11, 635–652.
 
Tzeng, G. H., Chiang, C. H., &Li, C. W. (2007). Evaluating intertwined effects in elearning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL. Expert Systems with Applications, 32, 1028–1044.
Wrigt, J.D.)1978(. Are working women really more satisfied? Evidence from several national surveys. Journal of Marriage and the family.40(2), 13-301.
Zhou, Q., Huang, W., & Zhang, Y. (2010). Identifying success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method. Safety Science.
Zhou,Q., Huang,W., & Zhang,Y. (2011). Identifying critical success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method. Expert Systems with Applications,49,243-259.