نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده این پژوهش با هدف آسیب شناسی عوامل بیرونی و عوامل درونی نظام فنی و حرفهای استان خوزستان در چارچوب اهداف و انتظارات سازمان آموزش مهارت و فنّاوری ایران انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش ترکیبی بر پایه سهسویهسازی (انجام مصاحبه، تحلیل اسـناد و مـدارک و اجرای پرسشنامه) است. جامعۀ آماری این پژوهش ، شامل ک ۀلی مدیران و مربیان سازمان آموزش فنی و حرفهای استان خوزستان در سال تحصیلی 1390-1389 بود. مصاحبه نیز در دو مرحلـه انجـام گرفـت : مصاحب ۀ اولیه برای تهیه و توزیع پرسشنامه و مصاحبه ثانویه برای وزن دهی به سـؤالات پرسـش نامـه . پرسشنامه نیز بین مدیران و مربیان سازمان فنی و حرفهای توزیع شد. نتایج یافتههای پژوهش حـاکی از این است که در نظام فنی و حرفهای استان خوزستان، در ارزیابی محیط بیرونی، تهدیدها بر فرصت- ٤ ها غلبه داشته و در ارزیابی محیط درونی، قوتها بر ضعفها غلبه دارند.

کلیدواژه‌ها

آزاد، ا. (1385). عوامل موفقیت در نظام­های آموزش فنی و حرفه­ای. مجله رشد آموزش فنی وحرفه­ای، 2(1)، 31-37.
 
اکرامی، ح. (1380). بررسی میزان کارآیی بیرونی هنرستان­های فنی و حرفه­ای ودبیرستان‌های کارودانش استان گلستانـ فارغ­التحصیلان 1376 تا 1378. طرح پژوهشی، گرگان، سازمان آموزش و پرورش استان گلستان.
 
امرایی، ع. (1379). بررسی راه­های جذب و گرایش به رشته­های فنی و حرفه­ای استان لرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 
امین بیدختی، ع. ا. (1383). بررسی آموزش‏های فنی و حرفه­ای در توسعۀ خود اشتغالی در استان سمنان.آموزش فنی و حرفه­ای، چکیده پژوهشات، تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم وتربیت.
 
برزگر، م. و همکاران. (1381). بررسی وضعیت اشتغال مهارت آموختگان رشته­های کامپیوتر و الکترونیک شاخه کار و دانش در شهر تهران. گزارش پژوهش، تهران: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.
 
بیرانوند، ع. (1377). ارزشیابی برنامه­های شاخه کار و دانش نظام جدید آموزش متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش­آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 
پرویزیان،م. ع. (1383).ارزشیابی نظام آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه­ای استان مرکزی.طرح پژوهشی.
 
جلالی­پور، ی. (1378). بررسی وضعیت اشتغال فارغ­التحصیلان شاخه کار و دانش شهرستان­های تهران در سه سال گذشته. ورودی­های1373-1372. گزارش پژوهش، تهران: اداره کل آموزش و پروش شهرستان­های استان تهران.
 
حاجی­میررحیمی، س. ­د. (1378). بررسی تحلیلی آموزش‏های علمی کاربردی کشاورزی و راهکارهای توسعه این آموزش­ها از دیدگاه مربیان،مدیران و مسؤلان مراکز آموزش کشاورزی.دومین همایش بررسی و تحلیل آموزش‏های علمی و کاربردی، گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم،پژوهشات و فنّاوری،تهران.
 
حمزه­لویی، ا. (1375). ارزشیابی شاخه کار و دانش در نظام جدید آموزش متوسطه از دیدگاه مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت معلم.
 
حیدری، ن. (1378).بررسی وضعیت کارآموزان آموزش دیده و وضعیت اشتغال آنان در مراکز آموزش فنی و حرفه­ای استان گلستان. طرح پژوهشی سازمان فنی و حرفه­ای استان گلستان.
 
دشتی، ق. (1373). طرح ارزشیابی دوره­های آموزشی. طرح پژوهشی منتشر نشده،معاونت ترویج و مشارکت مردمی در وزارت جهاد و سازندگی.
 
سفیدبنائیان، م. (1374).بررسی رابطه آموزش‏های فنی وحرفه‌ای و کشاورزی با اشتغال فارغ‌التحصیلان درسال‌های 63-67 استان سمنان. معاونت فنی وحرفه‌ای آموزش و پرورش.
 
سقای سعیدی، ج. (1381). راه­های ترغیب دانش­آموزان به انتخاب رشته­های فنی حرفه­ای و کار و دانش.طرح پژوهشی، پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.
 
شبگومنصف، س. م. (1378). بررسی وضعیف اشتغال آموزش دیدگان اداره کل آموزش فنی و حرفه­ای استان گیلان. طرح پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه­ای استان گیلان.
 
صالحی عمران، ا. (1388).جامعه، کار و مشاغل. مروری بر مهارت­های اشتغال­زا در بازار کار. تهران: انتشارات سمت.
 
صالحی، ک.، زین‌آبادی، ح. ‌ر.، و پرند، ک. (1388). کاربست رویکرد سیستمی در ارزشیابی کیفیت هنرستان های فنی حرفه ای: موردی از ارزشیابی هنرستان‌های فنیحرفه ای دخترانه شهر تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 8(29)،152-203. Top of Form
 Bottom of Form
طلوع­هاشمی، م. (1373). بررسی چگونگی اجرای شاخه کار و دانش و مشکلات اجرایی آن.مشهد،شورای پژوهشات آموزش و پرورش.
 
ظریفیان، ش. (1370). بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی از نظر دانش آموزان مراکز آموزش و هنرستان­های کشاورزی در سال تحصیلی 1370-1369. پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکدهکشاورزی.
 
عرب­­زاده­مقدم، م. (1377). ارزشیابی دوره­های فنی و حرفه­ای. تهران: معاونت ترویج و مشارکت مردمی جهاد سازندگی.
 
قدیمی­مقدم، م. ­م. (1378). بررسی و تعیین نیازهای آموزش فنی و حرفه­ای در سطحاستان خراسان.طرح پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه­ای در سطح استان خراسان و وزارت کار و امور اجتماعی.
 
قربان­حسینی، م. (1374). علل عدم جذب فارغ­التحصیلان هنرستان­های فنی و حرفه­ایدر مشاغل مربوطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 
قلی­نیا،م. ج. (1382). بررسی اثر بخشی آموزش‏های فنی و حرفه­ای غیر رسمی.دفتر آموزش روستاییان،گزارش طرح پژوهشی. وزارت جهاد کشاورزی.
 
قهرمانی، م. (1370). بررسی سیستم­های برنامه‌ریزی آموزشی متمرکز و غیرمتمرکز از دیدگاه مدیران مدارس آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 
کهک، ف. (1377). بررسی میزان انطباق رشته­های فنی و حرفه­ای آموزش و پرورش با نیازمندی­های استان سمنان و نیازسنجی نیروی انسانی فنی و حرفه­ای در استان تا هفت سال آینده. طرح پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان.
 
مهرعلی‌زاده، ی. (1383).جهانی شدن و چالش­های رویاروی نظام های آموزشی و کارآموزی و مهارت­سازی کشور ایران. اهواز: انتشارات رسش.
 
مهرعلی‌زاده، ی.، شهنی­ییلاق، م.، و کریمی، ز. (1384). ارزیابی کمیت و کیفیت دوره­های آموزش صنعتی در مراکز فنی و حرفه­ای استان خوزستان. طرح مطالعاتی مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه­ای استان خوزستان و معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
مهرعلی‌زاده، ی.، و لودر، ه. (1383). اقتصاد جهانی، شرکت­های چند ملیتی، بازار کار و اشاعه آموزش و کارآموزی.فصل­نامه بررسی­های اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1(1)، 63-37.
 
مهرعلی زاده، ی. (1384). جهانی شدن تغییرات سازمانی و برنامه ریزی توسعۀ منابع انسانی. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
مهرعلی‌زاده، ی.، ‌صفایی مقدم، م.، ‌صالحی عمران، ا.، و ‌علم، ‌م. ر. (1391). روش پژوهش کمّی و کیفی در علوم انسانی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
میرابراهیمی، ط. (1377). در جستجوی مسائل و مشکلات آموزش فنی و حرفه­ای. ماهنامه هماهنگ. شماره 45، آذر 77، شورای عالی هماهنگی آموزش‏های فنی و حرفه‌ای.
 
نصریته، غ. (1378).چگونگی تحول در نظام های آموزشی، بانک اطلاعات علوم تربیتی، تهران:پژوهشکده تعلیم و تربیت.
 
نفیسی، ع. (1378). بررسی نارسایی‌های ارتباط نظام‌ آموزش فنی و حرفه­ای با بازار کار و ارائه راه‌حل‌های اصلاحی.تهران:انتشارات مدرسه.
 
نفیسی، ع. (1379). بررسی نارسایی‌های ارتباط نظام‌های آموزش و پرورش و بازار کار و ارائه راه حل‌هایاصلاحی. تهران: انتشارات مدرسه.
 
نویدی، ا. (1383). راهنمای عملی ارزشیابی برنامه آموزش فنی و حرفه­ای با تأکید برشاخه کار و دانش نظام آموزش متوسطه. چاپ اول،انتشارات نوین پژوهش.
 
نیرومند، ب. (1380). بررسی وضعیت اشتغال کارآموزان آموزش دیده فنی و حرفه­ای در سطح استان آذربایجان غربی. ارومیه: سازمان آموزش فنی و حرفه­ای استان آذربایجان غربی.
 
Bakar,R., &Hanafi, I. (2007). Assessing employability skills of technical and vocational students in Malaysia, Journal of Social Sciences, 3(4), 202-207.
Bennell,P. (1996). General versus vocational secondary education in developing countries: A review of the rates of return evidence. Journal of Development Studies, 33(2), 230-470.
 
Billet, S. (2004). From your Business to Our Business: Industry and Vocational Education in Australia. Oxford Review of Education, 30(1), 13-55.
 
Bishap, J.(1998). Occupation-Specific Versus General Education and Training.Annals of the American Academy of Political and Social Science, 559, 24-38.
 
Box,K. (1998).The political context of vocationalization of education in the developing countries.London: Pergamon Books Itd.
 
Castro, C.D. (1987). Is vocational education really that bad? Journal of International Labor Review, 126(5), 603-610.
 
Chost,S. (2002). VET in Schools: The needs of industry. Journal of Unicorn,28(3),61-64.
 
Elman, C., &Orand,A. (2002). Midlife entry into vocational training: A mobility model. Social Science Research,  27(2), 128-158.
 
Lauder,H.,& Mehralizadeh, Y.(2001).Globalization, skill, and the labor market,In:Brown, P., Green, A., and Lauder,H. High Skills globalization, competitiveness, and skill formation. Oxford University Press.
 
Lewis, T. (1996). Toward the 21stcenturyretrospect for American vocationalism.