نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده

چکیده هدف این مقاله بررسی خط مشیهای یونسکو در رابطه با آموزش فنی و حرفهای و همچنین میزان انطباق آن با برنامههای فنی و حرفهای و مهارتآموزی در ایران است. برای این منظـور بـا توصـیف و شناسـایی مؤلفههای این آموزش ها از منظر یونسکو، به بررسی میزان انطباق برنامههـای فنـی و حرفـه ای مـا بـا ایـن سیاستهای جهانی در دوره های فنی و حرفهای پرداخته شده است. در این مقاله 12 مورد از سیاستها و پیشنهادهای یونسکو استخراج و در حوزه آموزش فنی و حرفهای ایران مورد آزمون قرار گرفتـه انـد . روش پژوهش کتابخانهای و توصیفی است. جامعۀ آماری شامل مربیان هنرستانهای شـهر سـنندج (بـه صـورت تصادفی 20 نفر انتخاب شدند) و مسئولان سازمان فنی و حرفهای استان (بـه تعـداد 10 نفـر از مـدیران و کارشناسان) هستند. ابزار تحقیق پرسشنامۀ محققساخته و برای تحلیل دادهها از روش تحلیل کمی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که در 7 مورد از سیاستهـای پیشـنهادی (خـط مشـی هـا، برنامـه ریـزی و مدیریت ، ابعاد فنی و حرفهای آموزش عمومی ، آموزش فنی و حرفهای به منزله آماده شدن برای حوزه کار و اشتغال ، آموزش فنی و حرفـه ای بـه عنـوان یـادگیری مـداوم ، مکانیسـم راهنمـایی و مشـاورت ، فراینـد یادگیری، کارکنان و اعضای آموزشی مؤسسات فنی و حرفهای) وضعیت در حد نسبتاً مطلوب اسـت و در 5 مورد از سیاستهای پیشنهادی (تعریف و دامنه آموزش فنی و حرفهای، سیستم آموزش فنی و حرفهای: اهداف و مقاصد، محتوای برنامههای کارآموزی ، کادر مدیریتی و نظـارتی در برنامـه هـای آمـوزش فنـی و حرفهای ، همکاریهای بینالمللی) موارد نامطلوب برآورد شده است

کلیدواژه‌ها

ایزدی، ص.،و صفارحیدری، ح. (1381). بررسی وضعیت اشتغال کارآموزان آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازنداران طی برنامه دوم توسعۀ اقتصادی. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، 2(4)، 67-83.
پرند، ک.، و همکاران. (1391). نگاهی به نظام آموزش مهارت و فنّاوری، تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور.
 
خواجه شاهکویی، ع.، یغمایی، ف.، خوش فر، غ.، و وطنی، ع. (1384). بررسی تأثیرآموزش‏های فنی و حرفه‏ای بر صنعت کشاورزی استان گلستان(از دیدگاه کار آموزان و کارفرمایان)، همایش نقش آموزش‏های فنی و حرفه‏ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی، انتشارات اداره کل آموزش فنی و حرفه‏ای مازندران.
 
صالحی، ا. (1384). ضرورت توجه به شکل گیری آموزش‏های فنی و حرفه‏ای، همایش نقش آموزش‏های فنی و حرفه‏ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی، انتشارات اداره کل آموزش فنی و حرفه‏ای مازندران.
 
عزیزی، ن. ا. (1382). آموزش و پرورش و بازار کار، آماده سازی جوانان با صلاحیت‌های و مهارت‏های اساسی.مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 20(39)، 58-70.
 
Cutshall, S. (2003). Building 21stcentury schools: Designing smarter, sleeker high-tech facilities, Techniques, 78(3), Association for Career and Technical Education, Virginia.
 
Demirel, M. (2009). Lifelong learning and schools in the twenty-first century. Procedia Soc Behav Sci, 3(1),1709-16.
 
Grubb, W.N. (2006). Vocational education and training: Issues for a thematic review, OECD European center for the development of vocational training (CEDEFOP). Background information concerning funding arrangements for training, Thematic Overviews: Financing investment in human resources, http://www.cedefop.europa.eu/
 
 
Kenneth, K. (2008). A Technical and vocational education and training strategy for UNESCO. A background paper.UNESCO, Gaitskell Lecture, 22 May 2008,University of Nottingham.
 
Ostroff, T. (2005). Changing the image of technical education through design: Connecticut; Antinozzi Associates gives schools new self-respect, AIArchitect, the American Institute of Architects, Washington, DC.
 
Soliman, F.,& Spooner, K. (2003). Multinational labor management and the process of reverse diffusion. International Journal of Human Source Management, 34(1), 710-697.
 
UNESCO (1974).Revised recommendation concerning technical &vocational education, UNESCO, Preamble.
UNESCO (1998). Life-long learning and training: a bridge to the future. UNESCO’s strategies on technical and vocational education and training for the first decade of the 21st century. UNESCO, Paris.
 
 
UNESCO (2009). UNESCO’s historical roles in TVET provision, background paper to the International Expert Consultation Meeting on Technical and Vocational Education, 12-13 January 2009, UNESCO-UNEVOC, Bonn.
 
Vermont Department of Buildings and General Services (2001). Vermont school construction: Planning guide and standards for technical education centers, department of education, Montpelier.
 
Wright, S. (2003). Advancing the concept of technology education, Techniques: Association for Career and Technical Education, 78(3), 26-29.