مفهوم پردازی مرجعیت علمی در نظام آموزش عالی

سیدرضا سیدجوادین؛ طهمورث حسنقلی پور؛ فرجاله رهنورد؛ محمد تاب

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، صفحه 1-27

چکیده
  چکیده واژة مرجعیت علم ی در اذهان عمومی شبکه یا از معان و ی مفاه می را به وجود یم آورد، کـه یـ ا ن تعـدد معان و ی مفاه می موجب تضارب آراء و عدم وحدت نظر صاحبنظران برای تعریف واحـد از آن شـده است. نیا پژوهش با هدف مفهومپردازی مرجعیت علم ی به منظور دست ابی ی بـه یـ ک تعریـ ف جـامع و بررس ی معادل آن در فرهنگ نیلات صورت یپذ رفته است. روش تحق قی ...  بیشتر

رابطۀ ابعاد انگیزش ‌تحصیلی با اشتیاق ‌تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهر اهواز

عبدالزهرا نعامی؛ صالحه پیریایی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، صفحه 29-42

چکیده
  چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابط ۀ ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیاق تحص یلی است. نمونـ ۀ این پژوهش شامل 187 نفر از دانشآموزان سال سوم دبیرستان شـهر اهـواز بـود کـه بـا روش تصادفی چندمرحله یا انتخـاب شـدند . بـرای سـنجش متغیرهـای مـورد مطالعـه از پرسشـنام ۀ انگیزش تحصیلی، بیانگیزگی تحصیلی و پرسشنامه اشتیاق تحصـ یلی اسـتفاده شـد . دادههـا ...  بیشتر

بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های آموزشی متنوع در یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک حالت جامد

ایوب اسماعیلپور؛ عابد بدریان؛ فاطمه رجبی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، صفحه 43-63

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استفاده از رسانهها ی آموزش ی متنوع در یادگیری مفاهیم انتزاعی یـ زیف ک حالت جامد ژهیو یزیف ک ـ مکانیک رشت یرۀ اضی ـ یزیف ک دورة پیشدانشگاهی است. جامعۀآمـاری پـژوهش را دانشآموزان دختر دور ة پیشدانشگاهی منطق ۀ بوستان و گلستان رباط کریم تشکیل میدهند که در ین مسـال دوم سال تحص یلی 90 -89 مشغول تحص لی بودند. ...  بیشتر

ارزیابی و مقایسۀ توانمندی دانشجو ـ معلمان با مدرسان آنان در بهره‌گیری از اینترنت در مراکز تربیت معلم

بی بی عشرت زمانی؛ عفت جعفری؛ امین محمدی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، صفحه 65-90

چکیده
  چکیده هدف نوشتار حاضر ارزیابی و مقایسه توانمندیها ی دانشجو ـ معلمان و مدرسان مراکـز تربیـ ت معلـم در بهرهگیری از یا نترنت در زمینههای گوناگون آموزشی و تربیتی است. هدف دیگـر ایـن نوشـتار ، شناسـایی دلایل تفاوتها ی احتمالی توانمنـد یهـا در ایـن دو گـروه و شناسـایی موانـع موجـود بـرای اسـتفاده از نوآوریها ی نوین در مراکز تربیت معلم ...  بیشتر

بررسی مقایسه ‏ای میزان کیفیت زندگی کاری در معلمان مدارس فنی و نظری دورۀ متوسطۀ استان کردستان

فریده حمیدی؛ بهرام محمدی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، صفحه 91-106

چکیده
  چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی مقایسهای میزان کیفیت زندگی کاری در معلمان مدارس فنی و نظری دور ة متوسط ۀ استان کردستان است. روش تحقیق، توصیفی است. جامعـ ۀ آمـاری ایـن پژوهش، کلی ۀ معلمان دور ة متوسط ۀ استان کردستان در سال تحصیلی87-1386 است که تعـداد ناآن 3610 نفر است. روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بوده و حجـم نمونـه 410 نفـر اسـت . ابزار گردآوری ...  بیشتر

ارزشیابی دورۀ آموزشی الکترونیکی رشتۀ کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاه‏ های تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی وامیرکبیر بر اساس الگوی رودریک سیمز

اصغر زمانی؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمد قهرمانی؛ هایده ترابیکیا

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، صفحه 107-129

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر ارزشیابی دور ة آموزشی الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاههای تربیت مدرس ،خواجه نصیر الدین طوسی و امیرکبیر بر اساس الگوی رودریک سیمز است. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است. نمون ۀ آماری پژوهش 151 نفر از دانشجویان، استادان و آموزشیاران دور ة آموزش الکترونیکی رشتۀ کارشناسی ارشد مهندسی ...  بیشتر

بررسی تحلیلی وضعیت توسعۀ مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در طول برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (88-1384)

شاهین همایون آریا؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ رحیم صفری فارفار

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، صفحه 131-169

چکیده
  چکیده افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، ضرورت تحقق آموزش برای همه و پاسخگویی به نیازهـای جامعه وبه ویژه محدودیت منابع مالی دولت، اسـتفاده از منـابع و امکانـات بخـش خصوصـی را بـرای سرمایهگذاری در آموزش عالی مشروعیت بخشید. این مهم با ایجاد و توسعۀ مؤسسات آمـوزش عـالی غیردولتی-غیرانتفاعی به عنوان مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش ...  بیشتر

ماهیت و قلمرو تعلیم و تربیت اسلامى در متن تحصیلات

معصومه علینژاد؛ زهره میرسپاسی؛ سعید صانعی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، صفحه 171-182

چکیده
  چکیده سه نگرش در تعلیم و تربیت اسلامى وجود دارد. در نگرش نخست تعلیم و تربیت اسلامى بـه منزله نظامى توصیفى است که از طریق بررسى آثار دانشمندان مسـلمان مـى تـوان بـدان دسـت است که بر اساس آن، مىتوان با استفاده از متون دینـى 2 یافت. در نگرش دوم، نظامى استنباطى براى همه مسائل تعلیم و تربیت، پاسخى فراهم آورد. در نگرش سوم، تعلیم و تربیـت اسـلامى ...  بیشتر