نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد برنامه‏ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.

3 کارشناسی ارشد برنامه‏ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده هدف نوشتار حاضر ارزیابی و مقایسه توانمندیها ی دانشجو ـ معلمان و مدرسان مراکـز تربیـ ت معلـم در بهرهگیری از یا نترنت در زمینههای گوناگون آموزشی و تربیتی است. هدف دیگـر ایـن نوشـتار ، شناسـایی دلایل تفاوتها ی احتمالی توانمنـد یهـا در ایـن دو گـروه و شناسـایی موانـع موجـود بـرای اسـتفاده از نوآوریها ی نوین در مراکز تربیت معلم است. نیا پژوهش توص فی ی ـ پیمایشی و نمون ۀ آماری شـا مل 180 نفر از دانشجو ـ معلمان و مدرسان آنان بـود . دادههـا از طریـق پرسشـنامه محقـق سـاخته، مصـاحب ۀ نیمـه ساختاریافته و همچنین مشاهدهنامه گردآوری شدند. دادههای کمی با استفاده از فراوانی، میـانگین، آزمـون یت مستقل و تحلیل واریانس آنوا و دادههای کیفی با کدگذاری، سازماندهی و استخراج مقولههـا تجزیـه و تحلیل شدند. جینتا نشان داد که دانشجو ـ معلمان از ها مهارت ی کافی در بهرهگیری از اینترنت برخـوردار نبودند و مهارتشان در حیطههای گوناگون بهرهگیری از اینترنت از مدرسانشان کمتر بود. مهارت هـر دو گروه در زمین ۀ آموزشی کمتر از حد متوسط بوده است. تحلیل یافتههای کیفی نشان داد که نیتر مهم موانع به کارگیری اینترنـت از سـوی مدرسـان و دانشـجویان در مراکـز تربیـت معلـم : عـدم تلفیـق فنّـاوری در برنامههای درسی مراکز تربیت معلم، عادت به شیوههای سنتی یاددهی و یادگیری، عـدم اعتقـاد بـه نقـش فنّاوری در بهبود کیفیت تدریس، کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در مراکز تربیت معلم بود.

کلیدواژه‌ها

آیتی، محسن. رستمی، مریم. (1390). بهره گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، نشریه علمی پژوهشی فنّاوری آموزش، سال ششم، جلد 6، شماره 2.
استیری، داوود (1374).  برنامه‏ریزی درسی.  خلاصه مقالات اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران.
حیاتی، زهیر.  شریف پور، زهرا.  (1382).  بررسی میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاههای خلیج فارس و علوم پزشکی بوشهر از اینترنت با توجه به عواملی مانند،جنس، سابقه تدریس، درجه و مرتبه علمی.  مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال دهم، شماره‌های 3و 4.  صص: 145-116.
رحمان پور، محمد (1387). بررسی چالش‌های فراروی توسعه فن آوری اطلاعات در آموزش عالی ایران: با تاکید بر چالش‌های فرهنگی-اجتماعی و نیروی انسانی.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
ذاکری، علیرضا. رشید حاجی خواجه لو، صالح. افرایی، هادی، زنگوئی، شهناز . (1390). بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فنّاوری‌های آموزشی در فرایند تدریس، نشریه علمی پژوهشی فنّاوری آموزشی، سال ششم، جلد 6، شماره 2، 159-160.
ستوده، هاجر( 1377).  ارزیابی استفاده از اطلاعات الکترونیکی با تأکید بر دیسک‌های نوری و شبکه اینترنت در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز  و علوم پزشکی شیراز.  پایان نامه کارشناسی ارشد.  دانشگاه شیراز.
سرآبادانی، لیلا. (1384). بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و جنسیت با اضطراب رایانه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
شاوران، حمیدرضا (1390). تحلیل روابط چندگانه میان اعتماد، خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه های منتخب دولتی شهر اصفهان، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
شعبانی، احمد؛ مهدیه نجف آبادی، فیروزه(1385).  بررسی تأثیر شبکه اینترنت بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.  مدیریت اطلاعات سلامت، دوره سوم، شماره اول.      
شهباز، سوزان، زمانی، بی بی عشرت و نصر اصفهانی، احمد رضا (1385). چالش‌های قرن بیست ویکم. پژوهش نامۀ آموزشی. تهران: پژوهشگاه تعلیم و تربیت.
 شیخ شعاعی، فاطمه، علومی، طاهره. (1390). بررسی عوامل موثر بر پذیرش فنّاوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشکده های فنی دانشگاه های دولتی شهر تهران. فصلنامه کتابداری و علوم اطلاع رسانی. پیاپی 26، سال دهم، شماره3.
عفت نژاد، اعظم.(1381).  بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز ازفنّاوری‌های اطلاعاتی
کاشف،  مجد (1378).  ارزشیابی برنامه درسی جدید تربیت بدنی مراکز تربیت معلم از نظر پاسخگویی به نیازهای حرفه ای معلمان، از دیدگاه مدرسان، مدیران و دانشجویان.  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
موحد محمدی،  حمید (1381).  الگوی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی ایران.  مجله علوم کشاورزی ایران،  دوره (4)33،  شماره 727-717. 
 مهر محمدی، محمد (1383).  بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات.  برنامه درسی در عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات،تهران، آییژ.  .  صفحۀ 167 – 179.
نصر اصفهانی، احمد رضا؛ کمینیان، وجیهه (1383).  تدریس رایانه در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت و برنامه‏ریزی آموزشی.  برنامه درسی در عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، صفحۀ 225 تا 242.
Albirini, A.  (2005).  Theachers attitudes toward information technology, computers, teachers.  www.  Rose  Net. Com.
Barnard,J.  (2004).  A study of internet and library use in academic setting.  (Uupublished Doctoral dissertation), university of Arizona, Arizona.  Journal of Research on Technology in Education. 2 (36). 22-49.
Buntat, Y., Saud, M.S., Dahar, A., Arifin, K.S., Zaid, Y.H. (2010). Computer rechnology application and vocational education: a review of literature and research, European journal of social sciences, 14 (4): 645-651
Burton , J.  & Torvey, K.  (2006).  Developing conceptual frameworks for creativety, ICT and teacher education . International Journal of Education and Development Using Ict. 1 (1). 11-12.
Guskey, T.  (2005).  Sraff development telecommunications in U. S. public elementary and secondary schools, fall 2005, statistics in brief.  Rockville, MD:westat. inc.
Lubans, John.  (2004).  Key Findings on Internet use among Students.  Journal of Research on Technology in Education.  4 (36).  29-49. 
Martin, A. & March, H.  (2006).  Academic resilience and its psychological and educational correlates: a construct validity approach.  psychology in the school,43,267-281.
McCoach, B.  (2007).  Incresing student mathematics self-efficacy though teacher training.  Journal of advanced academic,18 (2). 278.
Patton, M.  (2003).  Qualitative evaluation and research metods.  Newbury park,CA: sage.
Raven, S (2oo2).  The impact of the ict on economic development in Arabi World, a comperative study of Egypt and gulf countries, the united nation university, septembr.
Rogan, J.  (2003).  The use of the internet by matth and science teachers: a report on five rural telecommunication projects.  Paper presented at the annual meeting of the American educational research accosiation, san Francisco.
Schrum, L.  (1995).  Telecommunications for personal and professional uses: educational research assocication, san Francisco: USA.
Swan, M.  (2002). The information super highway the agricultural education, magazine, 11, p: 4.
Veisberg,M.  (2007).  Using internet in education.  Journal of Contemporary Education.  3: (2),44-52.
Willis, J.  (2004).  Information technology and teacher education.  In j.  sikula (ed), handbook of research on teacher education.  (pp. 978-1029).  New York: Simon & Schuster Macmillan.
Yu, B. (2007). Embracing statistical challenges in the information technology age, ABI/INFORM Global, 1(s): 237-247.
Zamani, B. E., Gholizadeh, R. (2009), Acceptance of Internet by Iranian Business Management Student. British Journal of Educational Technology, (online publishing, sep. 2009).
Zamani, B. E., Naser, A. R., Shahbaz, S.(2009), Iranian high schools teachers' utilization of ICT, British Journal of Educational Technology, (online publishing, sep. 2009.
Zamani, B.E. (2010a), Challenges for using ICT in schools of developing countries, Journal of Education Research, 4(2), 155-186.
Zamani, B. E., (2010b), Successful Implementation factors for using computers in Iranian schools during one decade, Computers & Education,  (1995-2005. Computers & Education, Volume 54 ,  Issue 1  (January 2010),Pages 59-68