نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی گروه علوم تربیتی، دانشکاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، گروه علوم تربیتی

چکیده

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی مقایسهای میزان کیفیت زندگی کاری در معلمان مدارس فنی و نظری دور ة متوسط ۀ استان کردستان است. روش تحقیق، توصیفی است. جامعـ ۀ آمـاری ایـن پژوهش، کلی ۀ معلمان دور ة متوسط ۀ استان کردستان در سال تحصیلی87-1386 است که تعـداد ناآن 3610 نفر است. روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بوده و حجـم نمونـه 410 نفـر اسـت . ابزار گردآوری ها داده ، پرسشنام ۀ کیفیت زندگی کاری است کـه ضـریب اع تبـار آن بـه وسـیل ۀ آلفای کرونباخ 98.0 تعیین شد. یافتههای پژوهشـی ایـن تحقیـق عبـارت اسـت از : میـزان کیفیـت زندگی کاری معلمان مدارس فنی و نظری استان کردستان در حد متوسط اسـت . رابطـ ۀ معنـاداری میان نوع مدارس ( نظری ـ فنی ) با کیفیت زندگی کاری وجود ندارد. در ایـن تحقیـق ، نشـان داده شد که میزان کیفیت زندگی کاری در معلمان مدارس فنی و نظری دور ة متوسط ۀ اسـتان کردسـتان در سطح متوسطی قرار دارد و رابط ۀ معناداری میان نوع مدارس متوسـطه و میـزان کیفیـت زنـدگی کاری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

امین فر، فاطمه(1386)؛ بررسی رابطه سلامت سازمانی و استرس شغلی دبیران دبیرستان‌های دخترانه دولتی شهر تهران در سال 86-85. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
تمجیدی، اسد اله . (1386) . بررسی رابطۀ کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران مدارس دولتی شهرستان رودسر، پایان نامه  کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طبا طبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ص 28.
دولان. شیمون آل و  رندال اس، شولر( 1376). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی؛ مترجمان: محمد علی طوسی. محمد صائبی . چاپ دوم، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ص 364.
 رمضانی فرزانه، معصوم(1383) . بررسی کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران دبیرستان‌های عادی دخترانه و پسرانه شهرستان همدان. پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، تهران: دانشگاه علامۀ طباطبایی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی. .
شیرکوند، عطیه )1386(. «بررسی رابطۀ بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد شرکت سهامی بیمۀ ایران در شهر تهران». پایان نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامۀ طبا طبایی ص 2و ص 29.
شهر آشوب، تقی(1385) . بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های شهرستان گنبد کاووس در سال تحصیلی 85-84 . پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .
شیمون آل، دولان. رندال اس، شولر(1376). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، مترجمان: محمد علی طوس  و محمد صائبی ، چاپ دوم، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عباس پور، عباس(1384).  مدیریت منابع انسانی پیشرفته( رویکردها، کارکردها، فرایندها). تهران: انتشارات سمت
علاقه بند، علی(1378)؛  سلامت سازمانی در مدرسه. فصلنامه ی مدیریت در آموزش و پرورش ، دورۀ ششم، شماره 21،
علاقه بند ، علی(1378)؛ مقدمات مدیریت آموزشی، انتشارات روان،  تهران: چاپ هفدهم.
-علامه، محسن(1378)؛ توسعۀ الگوی کیفیت زندگی کاری والتون بر مبنای ارزش‌های اسلامی و تعیین تأثیر آن در کاهش تنیدگی روانی. رسالۀ دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
قنبری کوهنجانی، فرزاد ( 1377 )؛ بررسی وضعیت سلامت سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی شهر شیراز از دیدگاه معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، شیراز: دانشگاه شیراز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 
 نجفی، علی.(1385).بررسی رابطۀ بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامۀ طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .
Betsann, S .(2003) Teacher quality of work life according to teachers: the case of high schools. Ph.D. dissertation, university of Minnesota.
Fortune. D.,(2006). An examination of quality of work life and quality of care within a health care setting , Master  dissertation, Waterloo, Ontario Canada, , Pp 26-30
Hertzberg, F. B. Mausner, B  . Syderman. B.B, (1959). The motivation to work . New york: John wiley and sons.
Huzzard , J. (2003) . The convergence of the Quality of working life and competitivenss :  A current Swedish literature Reviw, national institute for working life, Stockholm.
 Ian C, R. (2000) . Correlates of employee involvement : quality of work life and locus of control orientation. Ph. d. dissertation, California school Sandiego,
Reyan, G.M, (1995). Theoretical basic for the QWL concept. University of Siena: quality (esprit project 8162) 9 working paper).
 Shincheool, k (1990). An empirical analysis of causal relationship among quality of work life factors in end use computing, Ph. d. dissertation, university of Nebraska.