نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیار مرکز آموزش مدیریت دولتی

4 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده واژة مرجعیت علم ی در اذهان عمومی شبکه یا از معان و ی مفاه می را به وجود یم آورد، کـه یـ ا ن تعـدد معان و ی مفاه می موجب تضارب آراء و عدم وحدت نظر صاحبنظران برای تعریف واحـد از آن شـده است. نیا پژوهش با هدف مفهومپردازی مرجعیت علم ی به منظور دست ابی ی بـه یـ ک تعریـ ف جـامع و بررس ی معادل آن در فرهنگ نیلات صورت یپذ رفته است. روش تحق قی یفیک ، از نوع نظر ۀی برخاسـته از داده و ها همچن نی گروه کانون ی بوده و از جهت هدف اکتشاف ی است. جامعـۀ آمـار ی، شـامل ده نفـر از افراد صاحبنظر در قالب خبرگان یریمد ت و نظام علم ی کشور بوده و ابزار جمع آوری ها داده مصاحبه اکتشافی و همچن نی بنا به ضرورت با انجام مطالعات یا کتابخانه صورت یپذ رفتـه اسـت . بـا اسـتفاده از جینتا تجز و هی تحل لی روش نظر هی برخواسته از داده ها سه مقولۀ اصل ی مربوط به مفهوم مرجعیت علم ی شامل یو ژگیهای شخص یتی ، معنویت و یشا ستگیهای علمـ ی احصـاء و همچنـ نی عـلاوه بـر تعریـ ف مرجعیت علمی، واژگان نیلات برای معادلساز ی این مفهوم از نگاه خبرگان، استخراج شد. جینتا حاصل از گروه کانون ی پس از یپ شنهاد سه روش شامل یرو کرد استفاده از استعاره، ید دگاه یپ روان و یرو کرد ایـ تجربه «هاوک ینیز سکی» در معرف ی مراجع مـد یری ت، تـاً ینها یرو کـرد اسـتفاده از اسـتعاره سـاز ی بـرا ی مفهومپردازی مرجعیت علم ی پس از تحل لی مورد تأیید قرار گرفت

کلیدواژه‌ها

بازرگان، عباس (1387). روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: نشر دیدار،
چگین، میثم،(1387). مرجعیت علمی ونقش پژوهش در تولید و توسعه علمی، مجموعه مقالات به سوی مرجعیت علمی، تهران: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق.
حر عاملی، محمد حسین (1367). مستدرک الوسائل ،تهران انتشارات دارالکتب اسلامیه، ، ج ۱۷، بص ۱۱٫
حیدر، اسد (1391).الامام الصادق و المذاهب الاربعة،ترجمه حسن یوسفی اشکوری، تهران :مرکز الطباعات و النشر ، ج ۱، ص ۶۹٫.
خمینی، روح الله (1387). توضیح المسائل،تهران انتشارات هاتف ،ج۱
خندان، علی اصغر (1379). منطقی کاربردی، تهران: سمت، قم، سمت و مؤسسه فرهنگی طاها
دانایی فرد،حسن. الوانی،سید مهدی و آذر، عادل(1386). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:رویکرد جامع ، تهران:انتشارات اشراقی.
رودی،کمیل (1387). "مرجعیت علمی و رسالت دانشگاه امام صادق (ع)": پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع).
صحیفه نور(1388).مجموعه رهنمودهای امام خمینی ‌،تهران :انتشارات  نوید شاهد، ج ۲۱، ص ۹۸٫
طباطبایی،علامه محمد حسین (1387).تفسیر المیزان،ترجمه محمد با قر موسوی همدانی،قم :دفتر انتشارات اسلامی
فیرحی،داود (1389). معماری حاکمیت و دولت شایسته، مجموعه مقالات همایش ملی از سلسله هماش‌های تخصصی چشم‌انداز (حاکمیت و دولت شایسته در ایران 1404)، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، پایین 1389، ص254-227.
قدسی، مهدیه(1387). مرجعیت علمی و نقش پژوهش در تولید توسعه علمی، مجموعه مقالات به سوی مرجعیت علمی،تهران: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق.
قرآن : آیه 7 سوره آل عمران و آیه9 سوره زمر و آیه 7 سوره انبیاء
مکارم شیرازی ،ناصر (1366).تفسیر نمونه، قم :انتشارات دارالکتب اسلامیه
نوری ،میرزا حسین(1408).وسائل الشیعة،بیروت :آل البیت، ج ۲۷،ص ۴ و ۷٫
هچ، ماری جو، (1388). تئوری سازمان: مدرن، نمادین و تفسیری پست مدرن، ترجمه حسن دانایی‌فرد، تهران: انتشارات افکار.
هومن، حیدر علی (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: انتشارات سمت.
Berne, E. (1964) Games People Play, Harmondsworth: Penguin.
Clutterbuck, D. and Crainer, S. (1990) Masters, London: Macmillan.
Collier, Marcus & Scott, J. Mark. (2010). Focus group discourses in a mined landscape. Land Use Policy, Volume 27, Issue 2, Pages 304-312.
Dirk J. Korf, Patrick van Ginkel, Annemieke Benschop. (2010).  How to find non-dependent opiate users: A comparison of sampling methods in a field study of opium and heroin users, International Journal of Drug Policy, Volume 21, Issue 3, Pages: 215-221.
E. Font, A. Nédélec, R.I.F. Trindade, C. Moreau. (2010). Fast or slow melting of the Marinoan snowball Earth? The cap dolostone record  Palaeogeography, Palaeoecology, Volume 295, Issues 1-2, Pages: 215-225.
Evan Chen, Page Widick, Anjan Chatterjee. (2008). Functional–anatomical organization of predicate metaphor processing, Brain and Language, Volume 107, and Issue 3, Pages: 194-202.
Gerardo Patriotta, Andrew D. Brown. (2011). Sense making, metaphors and performance evaluation, Scandinavian Journal of Management, Volume 27, Issue 1, Pages: 34-43.
Han, Chong. (2011). Reading Chinese online entertainment news: Metaphor and language play , Journal of Pragmatics, Available online 3 September 2011.
Huczynski,Andrzej A(1996)management gurus(what makes them and how to become one),International Thomson Business Press Berkshire House,168-173 High holborn London uk
J. L. and Newstrom, J. W. (1990) The Manager's Bookshelf, 2nd edn, New York: Harper & Row.Deliver What It Promises? 'Journal of Management Development, vol. 4, no. 1,pp. 3-11.
Janice L. Hanson, Dorene F. Balmer, Angelo P. Giardino. (2011). Qualitative Research Methods for Medical Educators, Academic Pediatrics, Volume 11, Issue 5, Pages: 375-386.
Johnson, M& Lakoff, G. (2008) Metaphors We Live By (IL: University of Chicago Press, 1980), Chapters 1–3. (pp. 3–13).
Joseph G. Ponterotto. (2010). Qualitative Research in Multicultural Psychology: Philosophical Underpinnings, Popular Approaches, and Ethical ConsiderationsCultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, Volume 16, Issue 4, Pages: 581-589.
K. Charmaz, A. Bryant. (2010). Grounded Theory. International Encyclopedia of Education, Pages: 406-412.
Kempster, Stephen & W. Parry, Ken. (2011). Grounded theory and leadership research: A critical realist perspective .The Leadership Quarterly, Volume 22, Issue 1, Pages: 106-120.
Lakoff G., Johnson M. (2003). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0226468011
Lee D. Parker. (2011). Qualitative management accounting research: Assessing deliverables and relevance. Critical Perspectives on Accounting, In Press, Available online 23 June 2011.
Leisa D. Sargent, Christine D. Bataille, Heather C. Vough, Mary Dean Lee. (2011). Metaphors for retirement: Unshackled from schedules, Journal of Vocational Behavior, Volume 79, Issue 2, Pages: 315-324.
Lorenz, C. (1986c) 'The Grand Old Man of Provocative', Financial Times, 1 September.
Lynn Thomas, Catherine Beauchamp. (2011). Understanding new teachers’ professional identities through metaphor, Teaching and Teacher Education, Volume 27, Issue 4, Pages: 762-769.
Maloni, MJ & Benton, WC 2000, 'Power influences in the supply chain', Journal of Business Logistics, vol. 21, no. 1, pp. 49-73.
Marcia D. de Barcellos, Jens O. Kügler, Klaus G. Grunert, Lynn Van Wezemael, Federico J.A. Pérez-Cueto, ydis Ueland, Wim Verbeke. (2010). European consumers' acceptance of beef processing technologies: A focus group studyInnovative Food Science & Emerging Technologies, Volume 11, Issue 4, Pages: 721-732.
Massey, Oliver T. (2011).  A proposed model for the analysis and interpretation of focus groups in evaluation research. Evaluation and Program Planning, Volume 34, Issue 1, Pages 21-28.
Mc Creaddie, May & Payne, Sheila. (2010). Evolving Grounded Theory Methodology: Towards a discursive approach. International Journal of Nursing Studies, Volume 47, Issue 6, Pages: 781-793.
Molm, LD 1988, 'The Structure and Use of Power: A Comparison of Reward and Punishment Power', Social Psychology Quarterly, vol. 51, no. 2, pp. 108-122.
Newstrom, J. W. (1985), 'management Development: Does It Price,
Petroni, A & Panciroli, B )2002(. 'Innovation as a Determinant of supplier’s role and performances: an emperical study in the food machinery industry', European Journal of Purchasing & Supply Management, vol. 8, no. 3, pp. 135-149 Su, C-J
Sreedhar Madhavaram, Robert E. McDonald. (2010). Knowledge-based sales management strategy and the grafting metaphor: Implications for theory and practice, Industrial Marketing Management, Volume 39, Issue 7, Pages: 1078-1087.
Tatiana Pipan. (2000). Metaphors and organizational identity in the Italian public servicesScandinavian Journal of Management, Volume 16, Issue 4, Pages: 391-409.
Tay, Dennis. (2011).  Discourse markers as metaphor signaling devices in psychotherapeutic talk, Language & Communication, Volume 31, Issue 4,  Pages: 310-317.
Vaivio J. (2008).Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential. Qualitative Research in Accounting and Management; 5(1):64–86.
Van de Ven, AH & Huber, GP 1990, 'Longitudinal field research methods for studying processes of organizational change', Organization Science, vol. 1, no. 3, pp. 213-219.
Wilson, DT 1995, 'An integrated model of buyer-seller relationships', Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 23, no. 4, pp. 335-345.
Zoltán Kövecses. (2002) Metaphor: a practical introduction. Oxford University Press US. ISBN 9780195145113.