نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تربیت معلم نسیبه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

چکیده سه نگرش در تعلیم و تربیت اسلامى وجود دارد. در نگرش نخست تعلیم و تربیت اسلامى بـه منزله نظامى توصیفى است که از طریق بررسى آثار دانشمندان مسـلمان مـى تـوان بـدان دسـت است که بر اساس آن، مىتوان با استفاده از متون دینـى 2 یافت. در نگرش دوم، نظامى استنباطى براى همه مسائل تعلیم و تربیت، پاسخى فراهم آورد. در نگرش سوم، تعلیم و تربیـت اسـلامى به منزله نظامى استنباطى ـ توصیفی تلقى شده است که در آن برخى مسائل و مباحـث مربـوط به تعلیم و تربیت از متون اسلامى استخراج مىشود و دسترسى به برخى موارد دیگر بر اسـاس روشهاى تجربى و پیشفرضهاى دینى، انجام مىگیرد. در این نوشتار سعى برآن اسـت کـه بـا عنایت به مطالب فوق، بااشارهاى کوتاه به ماهیت و تاریخچه تعلیم و تربیت اسـلامى بـه منزلـه رشتهاى دانشگاهى، روشهاى تحقیق و دستاوردهاى آن نیز مورد بررسى قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

اشرف، على (1991)، تعلیم و تربیت اسلامى، بررسى و ارزیابى کنفرانس‏هاى بین‏الملى تعلیم و تربیت مسلمانان 1989-1977، ترجمه مهدى سجادى، تربیت اسلامى (مجموعه مقالات)، کتاب اول، مرکز مطالعات تربیت اسلامى، معاونت پرورشى وزارت آموزش و پرورش، 1379.
باقرى، خسرو، امکان، معنا و سازوارى در اخلاق و تربیت اسلامى، تربیت اسلامى (مجموعه مقالات)، کتاب اول، مرکز مطالعات تربیت اسلامى، معاونت پرورشى وزارت آموزش و پرورش، 1379.
باقری ، خسرو – نگاهی دوباره به تربیت اسلامی 1379
باقرى، خسرو، هویت علم دینى، فصلنامه حوزه و دانشگاه، 1374، سال اول، شماره 3.
بهشتی ، سعید – زیبای برای باز اندیشی در فلسفه تعلیم و تربیت ، تهران ، نشر ویرایش ، 1377 .
بایکپن ، ریچارد و استردل و آورم و کلیات فلسفه ،  تهران ، انتشارات حکمت ، 1380
جوادى آملى، عبدالله، شریعت در آینه معرفت، تهران: مرکز نشر فرهنگى رجاء، 1372.
رفیعى، بهروز، کتابشناسى توصیفى و موضوعى تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: مرکز مطالعات فرهنگى بین‏المللى، 1378.
سبزواری الحاج ، ملاهادی ، شرح منظومه ، قم ، انتشارات علامه – 1369
شریفى، هادى، نخستین مجمع جهانى تربیت اسلامى، نشریه دانشکده علوم تربیتى دانشگاه تهران، 1356، دوره هفتم شماره اول، ص 87-100.
ستعاری نژاد ، علی اکبری – نسخه آموزش و پرورش ، انتشارات امیر کبیر 1383 .
صدر، محمدباقر، اقتصادنا؛ جلد دوم، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق.
عزتى، ابوالفضل، آموزش و پرورش اسلامى، تهران: انتشارات بعثت، 1366.
کوهن، تامس (1970)، ساختار انقلابهاى علمى، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات سروش، 1369.
مصباح، محمدتقى، سلسله درسهایى درباره معرفت دینى (2)، فصلنامه مصباح، شماره 21.
American philosophy of eclucation socity A:Macmillan,1956
Barrow , P. Philosophy of eclucation . London : Bp,whea tons ltd, 1994
Dvcasse,C.J.on The . Function and Nature of the philosophy of Education. U.S.A: Macmillan, 1956