نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو مؤسسه پژوهش و برنامه‏ریزی آموزش عالی و دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر ارزشیابی دور ة آموزشی الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاههای تربیت مدرس ،خواجه نصیر الدین طوسی و امیرکبیر بر اساس الگوی رودریک سیمز است. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است. نمون ۀ آماری پژوهش 151 نفر از دانشجویان، استادان و آموزشیاران دور ة آموزش الکترونیکی رشتۀ کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاههای تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی و امیرکبیر بودند. در این پژوهش پایایی پرسشنامه 93/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که دورههای آموزش الکترونیکی در دانشگاههای خواجه نصیر و تربیت مدرس غالباً در حد نسبتاً مطلوب ارزیاب ی شده و در دانشگاه امیرکبیر وضعیت مؤلفهها در مقایسه با نتایج خواجه نصیر و تربیت مدرس مطلوب تر ارزشیابی شده است .

کلیدواژه‌ها

آخوندی،لیلا( 1376 ) ،ارزشیابی از نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان و استادان ، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
احمدی ، حسین و ویرجینیاری،م ( 1382 ) ،آموزش الکترونیکی ، تهران: انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران.
امین پور، فرزانه( 1384 ) ،بررسی ساختار و مزایای آموزش الکترونیکی ، مجموعه مقالات همایش از آموزش الکترونیکی تا دانشگاه مجازی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
بدریان ،مرضیه(1387)ارزشیابی برنامه درسی الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس الگوی "رودریک سیمز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
رحمانی ، بهاء الدین ( 1384 ) بررسی تحلیلی محتوای برنامه های آموزشی دوره آزمایشی آموزش مجازی دانشکده علوم حدیث شهر ری براساس اهداف از پیش تعیین شده ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
رستگار ، کاظم( 1386 ) ،ارزشیابی برنامه های آموزش مجازی دوره مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و ارائه راهکارهای مناسب در سال تحصیلی 85-84 ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
 عطاران محمد( 1386 ) ،مدرسه فردا، مجموعه مقالات دومین همایش فناوری آموزشی (رویکردی نوین در نظام آموزشی)، تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
علوی، سید ضرغام( 1384 ) ،آموزش الکترونیکی، نشریه حمایت، 28 خردادماه.
 علی آبادی ، خدیجه وخسروی محبوبه( 1380 ) ،دانشگاه مجازی و آموزش از راه دور ،مجموعه مقالات همایش کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی، اراک.
 قائدی، بتول( 1385 ) ،ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان واساتید رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات دانشگاه علم وصنعت ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی).
 کرسلی،گرک( 1386 ) ،یاددهی- یادگیری از طریق اینترنت، ترجمه: محمد حسن امیر تیموری و بهاء الدین رحمانی، تهران : نشر ساوالان.
گریسون دی. آر .و ا ندرسون .تری ( 2003 ) ،یادگیری الکترونیکی در قرن 21 مبانی نظری وعملی، ترجمه: اسماعیل زارعی زوارکی و سعیدصفایی موحد ( 1384 ) ، تهران : انتشارت علوم وفنون.
گریسون دی. آر .و ا ندرسون .تری ( 1383 ) یادگیری الکترونیکی در قرن 21 ، ترجمه: محمد عطاران ، تهران : انتشارات مدارس هوشمند.
مومنی راد،اکبر(1388)،بررسی کیفیت رشته فنّاوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی براساس استانداردهای آموزش الکترونیکی،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
Cappuccio.R& Bono. F. D & Sillitti. A,(2003)" IMPROVEMENT OF AN E-LEARNING PLATFORM THROUGH THE ANALYSIS OF USAGE PATTERNS" Center for Applied Software Engineering Free University of Bolzano-Bozen, Italy.
Halkett , Richard. "E-learning and how to survive it" . Industrial and Commercial Training, Vol.٣٤, No.٢(2002): 80-82
Monolescu, Dominique&Schiter ,Chathernc & Greenwood, Linda, (2004) The Distance Evolution : Issuess and Case Studies , Information Science Publishing, USA.
Moore, M. G., & Thompson, M. M. (1997)." The effects of distance learning" (American Center for the Study of Distance Education Research Monograph no. 15). University
Park, PA: Pennsylvania State University, American Center for the Study of Distance Education.
Russell, T. L. (2001). "The no significant difference phenomenon: A comparative research annotated bibliography on technology for distance education".
Montgomery, AL: International Distance Education Certification Center.
Sims, Roderick C(2002)."From Art to Alchemy: Achieving Success With on line Learning " Deakin University, Victoria (Australia).
Tervakari, A-M. & al. (2002). Tietoverkkoavusteisen opetuksen kayttokelpoisuus. DMI/Hypermedia Laboratory. Tampere University of Technology. Checked up 31.1.2003. (in Finnish)