نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ، مدیرکل امور مهارت‌های پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

2 دکترای تخصصی آموزش عالی ، معاون امور مهارت‌های پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

3 کارشناس ارشد ارتباطات و معاون دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

4 کارشناس اقتصاد نظری و کارشناس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

چکیده

چکیده هدف این پژوهش ارزیابی نقش آموزشهای مهارتی اعم از فنی و غیرفنی در فرآینـد تجـاری سـازی اختراعات و نوآوریهای کارآموزان آموزش فنی و حرفهای است. استراتژی تحقیق ، پیمایشی اسـت و جامعه هدف آن کـارآموزان مهـارت آموختـه مختـرع و نـوآوران سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشوراست. برای جمع آوری نظرات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 8/0) آلفای کرونباخ) و بـرای بررسی نتایج تحقیق از آزمون دو جملهای، آزمون مقایسه میانگین رتبه، آزمون تی اسـتیودنت، آزمـون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای فنی و غیر فنی در فرایند تجاریسازی از اهمیت بالایی برخوردارند .

کلیدواژه‌ها

دفتر سیاست صنعتی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.(­1385­).فنّاوری و تشویق بازار­: گردآوری آرای پروفسور سانجایا لال. تهران : مؤسسه فرهنگی رسا.
کارنوی، م. (1384). جهانی شدن و اصلاحات آموزشی، آنچه برنامه‌ریزان باید بدانند.ترجمه فریدی و میرزا محمدی . تهران: انتشارات یسطرون.
مقیمی، س. م. (1390). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: پژوهشنامه مدیریت.
محمدی، م. (1381). استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟. تدبیر، 107، 24-31.
گودرزی، ب.، بامداد صوفی، ج.، اعرابی، س. م.، و امیری، م. (1390). الگوی فرآیند تجاری‌سازی در مؤسسات تحقیقاتی دولتی ایران، سیاست علم و فنّاوری. 4(2)، 41-56.
Abtahi, H., &Kazemi, B. (2001).­Productivity. Tehran: institute of study and research.
Rumsey, D. J. (1990). Philosophy, rational and systems and training. technical and vocational education, World Bank.
Soliman, F. & Spooner, K. (2000). Strategies for implementing knowledge management: role of human resources management, Journal of Knowledge Management, 4)4(, 337-45.
Lauglo, J. (1990). Vocational Training in Tanzania and the Role of Swedish support. Stockholm: Swedish International Development Authority.
McRae, H. M. (2011). Objective assessment of technical skill, The Surgeon9(1),  S23-S25
دفتر سیاست صنعتی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.(­1385­).فنّاوری و تشویق بازار­: گردآوری آرای پروفسور سانجایا لال. تهران : مؤسسه فرهنگی رسا.
کارنوی، م. (1384). جهانی شدن و اصلاحات آموزشی، آنچه برنامه‌ریزان باید بدانند.ترجمه فریدی و میرزا محمدی . تهران: انتشارات یسطرون.
مقیمی، س. م. (1390). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: پژوهشنامه مدیریت.
محمدی، م. (1381). استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟. تدبیر، 107، 24-31.
گودرزی، ب.، بامداد صوفی، ج.، اعرابی، س. م.، و امیری، م. (1390). الگوی فرآیند تجاری‌سازی در مؤسسات تحقیقاتی دولتی ایران، سیاست علم و فنّاوری. 4(2)، 41-56.
Abtahi, H., &Kazemi, B. (2001).­Productivity. Tehran: institute of study and research.
Rumsey, D. J. (1990). Philosophy, rational and systems and training. technical and vocational education, World Bank.
Soliman, F. & Spooner, K. (2000). Strategies for implementing knowledge management: role of human resources management, Journal of Knowledge Management, 4)4(, 337-45.
Lauglo, J. (1990). Vocational Training in Tanzania and the Role of Swedish support. Stockholm: Swedish International Development Authority.
McRae, H. M. (2011). Objective assessment of technical skill, The Surgeon9(1),  S23-S25