نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده ضرورت توجه به یفیک ت آموزش عال از ی اهمیت یا ژهیو برخـوردار اسـت و تضـمین آن بـه عنـوا کـ ین از ی مسائل مهم در یریمد ت آموزش عالی به حساب یـ آیم د.در یـ ا ن راسـتا ، اغلـب نظـام هـا یَآمـوزش عـال ی در هدفها ی اعلامشده خود ادعا دارند که در صدد رسیدن به بهتر نی یتیفیک هستند که از آنان انتظار یم رود. امـا ایآ و ها هیرو ساز و کارها ی مورد اعمال در مؤسسات آموزش عالی یفیک، ت مطلوب را محقق و آن را تضـم نی یم کند؟ پاسخ نیا سؤال مستلزم انجام ممیزی است. ممیزی یکی از روشها ی رایج تضمین کیفیت است کـه در نظامها ی دانشگاهی برای پاسخ به سؤال مذکور مورد استفاده قرار ردیگیم ولی متأسفانه در نظـام آمـوزش عالی ایران هنوز در خصوص آن اقدامی صورت نگرفته است؛ بنابراین ، پیش از هرگونـه اقـدام در خصـوص طراحی و استقرار الگویی برای ممیزی در دانشگاههای کشـور ضـرورت مطالعـه تطبیقـی نظـام هـا ی ممیـزی کیفیت آموزش عالی کشورهای پیشگام در این حوزه احساس یم شود. در این راستا ، تحقیقی با هدف بررسی و تحلیل مفهوم، معیارها و فرایند ممیزی در کشورهای جهان (شامل 15 کشور صـاحب تجربـه در خصـوص ممیزی) و با استفاده از روش بررسی تطبیقی بر اساس مؤلفههای تعیین شده انجام و مقال ۀ حاضـر در راسـتای انتشار نتایج آن تدوین شده است

کلیدواژه‌ها

بازرگان،عباس (1382). ظرفیت­سازی برای ارزیابی و ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی: تجربه‏های بین­المللی و ضرورت‌های ملی در ایجاد ساختار مناسب. فصلنامه مجلس و پژوهش.شماره 41.
بازرگان، عباس.حجازی،یوسف،اسحاقی،فاخته (1386).فراینداجرای ارزیابی درونی درگروه­های آموزشی دانشگاه (راهنمای عملی).تهران: نشردوران.
بازرگان،عباس (1390). نقش فرهنگ کیفیت در دستیابی به عملکرد مطلوب گروه‏های آموزشی دانشگاهی.مجموعه مقالات پنجمین همایش ارزیابی درونی؛تهران: پردیس دانشکده‏های فنی دانشگاهتهران.
فراستخواه،مقصود (1388).دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت.تهران:انتشارات آگاه.
میشل،مارتین و آنتونی استلا (2007).تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی.ترجمه:رضا محمدی (1388). تهران: انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
Australian Universities Quality Agency(AUQA)(2010).Audit Manual.Available at: http://www.auqa.edu.au/qualityaudit/auditmanuals/.
Botha.J، Favish.J& Stephenson.S (2008).Institutional Audits: A Comparison of The Experiences of Three South African University.Quality in Higher Education.vol:14.no.1. p:29-53.
Brink,C(2009).Austria.Trends of Quality Assurance and Quality Management in Higher Education Systems. Available at: www.aqa.ac.at/download.483.trends-of-qa-and-qm-in-hei-2009.pdf.
Brink,C&Kohler.A(2009).Audit Approches.Trends of Quality Assurance and Quality Management in Higher Education Systems.  Available at:
www.aqa.ac.at/download.483.trends-of-qa-and-qm-in-hei-2009.pdf.
Carroll,m&etal(2008).Quality Audit Manual. Pub: Oman Accreditation Council .Available at:  http://www.oac.gov.om.
Duff, T., Hegarty, J. and Hussey, M., 2000, Academic Quality Assurance in Irish Higher Education: Elements of a handbook, (Dublin, Blackhall). Available at:http://www.qualityresearch international.com/glossary.
Finnish Higher Education Evaluation Council (2008).Audit of Quality Assurance Systems of Finnish Higher Education Institutions(2008-2011).Available at: http://www.finheec.fi/
    files/147/KKA_1007.pdf.
Finnish Higher Education Evaluation Council (2011).audit of quality assurance systems of finnish higher education institutions(2011-2017). Available at:
Froestad,w(2009).Norway. Trends of Quality Assurance and Quality Management in Higher Education Systems.Available at: www.aqa.ac.at/download.483.trends-of-qa-and-qm-in-hei-2009.pdf.
Harvey،L.(2004).Analytic Quality Glossary،Quality Research International.Available at:
Higher education quality committee(2007).HEQC Institutional Audits Manual.Available at:http://www.che.ac.za/documents/d000150/HEQC_Inst_Audits_Manual_Sept2007.pdf.
Hopbach.A(2009).Germany. Trends of Quality Assurance and Quality Management in Higher Education Systems.  Available at: www.aqa.ac.at/download.483.trends-of-qa-and-qm-in-hei-2009.pdf.
Inge ,E(2009).Audits in Denmark.Trends of Quality Assurance and Quality Management in Higher Education Systems.  Available at: www.aqa.ac.at/download.483.trends-of-qa-and-qm-in-hei-2009.pdf.
INQAAHE(2011).Paper Presented at the INQAAHE Conference، Dublin، April،2003. Available at:www.uned.ac.cr/paa/pdf%255CIsitpossib....
Jennings,J.m.2002. Academic Audit Manual: For Use by the New Zealand Universities Academic Audit Unit.Pub: New Zealand Universities Academic Audit Unit.Available at:www.auckland.ac.nz/.../cycle-4-audit-manual-dec2007final.pdf.
Jennings,J.m.2007. Academic Audit Manual For Use  in Cycle 4 Academic Audits.Available at:www.auckland.ac.nz/.../cycle-4-audit-manual-dec2007final.pdf.
Lamicq& H. T Jensen (2001) ; Towards Accreditation Schemes for Higher Education in European.Final Project Report.
Longfeldt,l(2008).Evaluation of Nokut.Available at:
Danish Evaluation Institute(2010).self-evaluation(external review of EVA 2010).Available at:http://english.eva.dk/higher-education/about-eva/external-review-of-eva-2010-1/Self%20evaluation%20EVA%20102010.pdf.
Massy،w.f(2003).Auditing Higher Education to Improve Quality .The Chronicle of Higher Education.V:49.P:60-63.
New Zealand Standards (1994).Quality Management and Quality Assurance – Vocabulary.Available at: www.infostore.saiglobal.com/store/downloadFile.aspx?path...pdf.
Perez,J(2009).The Spanish audit programme. Trends of Quality Assurance and Quality Management in Higher Education Systems.  Available at:
www.aqa.ac.at/download.483.trends-of-qa-and-qm-in-hei-2009.pdf.
Quality Assurance Council(2008).Audit Manual. Available at:
Rigbers,A&Luka,B(2010).Quality Assurance in Higher Education –Experiences in Germany. Available at: www.evalag.de/.../2010/quality_assurance_he_germany_100309.pdf.
Rubin.y&etal(2010).Quality Assurance Review for Higher Education.Quality Assurance Review.vol.2,p.156-168.
Tertiary Education Commission(2004).Quality Audit Handbook. Available at:
The Agency for Higher Education Quality Assurance and Career Development(2009).Audit Quidelines for The Assurance of Academic Quality in Higher Education Institutions. Available at: http://www.akkork.ru.
The Agency for Higher Education Quality Assurance and Career Development(2012).Available at: http://www.akkork.ru/e/.
The Austrian Agency for Quality Assurance(2009).AQA Quality Audits. Available at:  www.aqa.ac.at/download.493.aqa-qualityaudits-general-description-2...
The Austrian Agency for Quality Assurance(2012). Quality Audits. Available at: http://www.aqa.ac.at/main.php.
The National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain (2007).Audit Programme(Guide to the design of internal quality assurance system in higher education). Available at:www.aneca.es/eng/content/download/12371/.../audit_guia_eng_080221.pdf .
The National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain(2012). Available at:http://www.aneca.es/eng/ANECA .
The National Swedish Agency for Higher Education(1996).The National Quality Audit of Higher Education in Sweden. Available at:
The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (2012). Available at:  http://www.nokut.no/en/About-NOKUT. The Quality Assurance Agency for Higher Education(QAA) (2006).  Handbook   for Institutional Audit: England and Northern Ireland .Pub: QAA.

The Quality Assurance Agency for Higher Education(QAA)(2009).Mini Guide: A Brief Student Guideto Institutional Audit. Available at:www.qaa.ac.uk/students .

The Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education (2007a).Quality Audits 2007/08 Concept, Procedure and Quality. Standards Guide for
Universities.Available at:www.oaq.ch/pub/en/Finalreports_en_php.php.
The Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education (2007b).Quality Audits 2007/08.Guide to external evaluation.Availableat:
www.oaq.ch/pub/en/documents/Leitfaden_en_000.pdf .
The Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education (2012).
Available at:www.oaq.ch/pub/en/02_01_00_auftrag.php.
Vlasceanu. V.l،Grunberg.L.& parlea،D. (2004) ; Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions; Bucharest: UNESCO – CEPES.
Vlasceanu.V.l،Grunberg.L.& parlea،D.(2007) ;Quality Assurance and Accreditation:A Glossary of Basic Terms and Definitions(second edition); Bucharest: UNESCO – CEPES.
Wahlén،S.(2007).Quality Audit in The Nordic Countries. Report prepared for the Nordic Quality Assurance Network in Higher Education(NOQA). Available at:www.noqa.net.
Weder,H(2007).Quality Assurance and the Promotion of Excellence in the Swiss University System.Available at:www.shanghairanking.com/wcu/wcu2/WCU-Weder.pdf