نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده این پژوهش با هدف مقای ٔسه تفاوت اثر شیو ة تمثیلی، مقا ۀسی اثربخشی طرحوارهدرمانی مبتنـی بـر شـیو ة آموزشی تمثیلی با طرحوارهدرمانی کلاسیک (به شیوه معمول) در مبتلایان به اختلال افسردهخویی انجام شد. از طرح تجربی پـیش آزمـون ، پـس آزمـون و پـی گیـری و مطالعـه بـالینی 40 نفـر از مبتلایـان بـه افسردهخویی به روش نمونه ریگ ی هدفمند صورت گرفت. جینتا نشان داد کـه ، الحـاق شـیو ة آموزشـی تمثیلی، موجب افزایش معنادارتر حفظ و یادآوری اطلاعات درمانی تبادل شده در جلسـات درمـانی در یب ماران میشود. شیوة آموزشی تمثیلی از طریق تولید و تشدید حافظه معنایی بـرای اطلاعـات درمـانی تبادل شده سبب پاسداشت و حفظ اطلاعات در سیر فرسایشی زمان شده و از طریـق دسـترس پـذیری اطلاعات درمانی، سبب عود کمتری را در این بیماران شود و نتایج مثبت درمانی حاصل را بیشتر حفـظ میکند

کلیدواژه‌ها

احسان منش، مجتبی.(1380) همه گیرشناسی بیماریهای روانی درایران: بازنگری برخی  بررسی‌های انجام شده. فصلنامه‌اندیشه و رفتار، سال ششم، 6، 54-69.
افشاری منفرد، ژاله؛ باقری یزدی، سید عباس و بوالهری، جعفر.(1376). بررسی اپیدمیولوژی اختلالات روانی در بین مراجعه‌کنندگان درمانگاه‌های عمومی‌شهر سمنان. مجله طب و تزکیه،  شماره 26، 10-15.
امیدی، عبدالله؛ طباطبایی، اعظم؛ سازور، سید علی، عکاشه، گودرزی.(1382). همه گیرشناسی اختلال‌های روانی در مناطق شهری در شهرستان نطنز اصفهان. فصلنامه‌اندیشه و رفتار، سال هشتم، 4، 32-39.
باقری یزدی، سید عباس؛ بوالهری، جعفر و شاه‌محمدی، داود.(1373). بررسی اپیدمیولوژی اختلالت روانی در مناطق روستایی میبد یزد. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول، 1، 42-32.
پالاهنگ، حسن؛ نصر مهدی، براهنی، محمد نقی و شاه‌محمدی، داود.(1375). بررسی همه‌گیرشناسی اختلالات روانی در شهر کاشان. فصلنامه‌اندیشه و رفتار، سال دوّم، 4، 19-27.
جاویدی، حجت‌الله.(1372). بررسی اپیدمیولوژی اختلالات روانی در مناطق روستایی مرودشت فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی  بالینی،  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‌ایران.
حسینی‌فرد، سید مهدی.(1390) اثربخشی طرحواره‌درمانی در زنان مبتلا به اختلال افسرده‌خویی. پایان نامه دکترابالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
حسینی‌فرد، مهدی؛ بیرشک، بهروز و عاطف وحید، محمدکاظم.(1384) همه‌گیرشناسی اختلال‌های روانی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان. فصلنامه‌اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره اول، 80-71.
رحمانی، مهدی، (1388). مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اوّلیّه در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس- اجباری در شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز.
شریفی، علی اکبر (1386). راهنمای ام. سی. ام.ای (میلون 3). تهران: روان‌سنجی.
شریفی، ونداد؛ اسعدی؛ سید محمد؛ محمدی، محمدرضا و همکاران.(1383). پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای SCID براساس DSM-IV. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی. سال هشتم، شماره اول و دوّم؛ 10-22.
صاحبی، علی؛ اصغری، جواد و سالاری، راضیه سادات (1384). اعتباریابی مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت‌ایرانی. فصلنامه روان‌شناس ان‌ایرانی، سال اول، شماره 4، 299-312.
صدوقی، زهره؛ آگیلار و وفایی، مریم؛ رسول زاده، طباطبایی، سیدکاظم و اصفهانیان، ناهید (1387) تحلیل عاملی نسخه کوتاه پرسش نامه طرحواره یانگ در نمونه غیربالینی‌ایرانی. مجله روان پزشکی و روان‌شناسی  بالینی ایران، 14، 2، 214-219.
کاویانی، حسین؛ احمدی ابهری و همکاران.(1381) شیوع اختلال‌های اضطراب در شهر تهران. فصلنامه‌اندیشه و رفتار، سال هشتم، شماره سوم، 11-4.
نوربالا، احمد علی؛ باقری یزدی، سید عباس و یاسمن، محمدتقی.(1380). نگاهی بر سیمای سلامت روان درایران. تهران: مولف.
نوربالا، احمدعلی؛ محمد کاظم و باقری یزدی، سید عباس.(1378). بررسی شیوع اختلاهای روانپزشکی در تهران. مجلة حکیم، دوره دوّم، 4، 212-223.
یانگ، جفری،(1384). شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت: رویکرد متمرکز بر طرحواره.ترجمة علی صاحبی و حسن حمیدپور. تهران: آگه و ارجمند.
یانگ، جفری،کلوسکو، ژانت، ویشار، مارجوری،(1386). طرحواره‌درمانی.‌ ترجمة حسن حمیدپور و زهرا اندوز. تهران: ارجمند.
یعقوبی، نورالله، مهدی و شاه محمدی، داوود (1374). بررسی اپیدمیولوژی اختلالات روانی مناطق شهری و روستایی شهرستان صومعه سرای گیلان. فصلنامه‌اندیشه و رفتار، سال اول، شماره 4، 55-65.
Alpert, J., & Fava, M. (2004). Handbook of chronic depression. Diagnosis and therapeu­tic management. New York: Maca Pekker.
Bakhtiari, M. (2000). Mental disorders in patients with body dysmorphic disorder. MA thesis, clinical
Barlow, D. H. (2001). Clinical handbook of psychological disorders. New York. Guil­ford press.
Blackburn. I. M., & Peck D. F. (1995). Behavioral and Cognitive therapies. In R. E. Kendell, A. K. Really (Eds), Companion to psychiatric studies. Churchill Livingstone UK.
Blenkiron P. (2010) Stories and analogies in Cognitive Behavioutal Therapy, Wiley Blackwell.
Burns, G. W.(2007).Healing with stories: Your casebook collection for using therapeutic metaphors (pp. 12–300). Hoboken, NJ: Wiley.
Cecero. J. J. ,Nelson. J. D. ,& Gillie. J.M.(2004). Tools and tenets of schema therapy:Toward the construct validity of the Early Maladaptive Schema Questionnaire-Research Version(EMSQ-R). j. Clinical Psychology and Psychotherapy, 11, 344-357.
Dobson, K.S. and Mohammadkhani, P. (2007a). Psychometric characteristics of Beck Depression Inventory-II in patients with major depressive disorder. Journal of Rehabilitation, 29, 82-89.
Epp, A., & Dobson, K. S. (2010). Th e evidence base for cognitive-behavioral therapy. In K. S.Dobson (Ed.), Handbook of Cognitive-Behavioral Th erapies (3rd ed., 39–73). New York, NY: Guilford Press.
Fata, Ladan; Birashk, Behroz, Atef Vahid, Mohammad Kazem;Dobson, Keith(2005).“Semiotic Structures of schemas: anxiety modes & cognitive processing of anxiety information”; A comparison between two conceptual frameworks, Though & Behavior Quarterly, 11th year, no. 3.
Gaudiano, B. A., Herbert, J. D., & Hayes, S. C. (2012). Is it the symptom or the relation to it? Investigating potential mediators of change in acceptance and commitment therapy for psychosis. Behavior Th erapy.
Gibbs, Ray. (1990) “Comprehending Figurative Referential Descriptions.”Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition 16.1: 56–66.
Gonzales, L. R., Lewinsohn, P. M., & Clark, G. N. (1985). Longitudinal follow-up of unipolar depressive: an investigation of predictors of relapse. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 461-469.
Harpin, R. E. , Liberman, R.P ,Marks, I. ,Stern, R. & Bohannon, W. E.(1982). Cognitive behavior therapy for chronically depressed patients: a controlled pilot study. Journal of Nervous and Mental Disease, 170, 295-301.
Hirschfeld, R. M.B. (1989). Psycho-social predictors of chronicity in depressed patients. British Journal of Psychiatry, 148, 648-654.
Holzel L. ,Harter M. ,Reese ch. , Kriston L.(2011). Risk factors for chronic depression-A systematic review. Journal of Affective Disorders 129,1-13.
Kazdin, A. E. (2007). Mediators and mechanisms of change in psychotherapy research. Annual Review of Clinical Psychology, 3,1–27.
Klein DN, Shankman SA, Rose S, 2006. Ten-year prospective follow-up study of the naturalistic course of dysthymic disorder and double depression. Am J Psychiatry. ,163:872–880
Kopp, R. (1995).Metaphor therapy:Using client-generated metaphors in psychotherapy. New York: Brunner /Mazel.
Leahy, R. L. (2004). Contemporary cognitive therapy Theory, research, and practice. New York: the Guilford Press.
McCurry, S.M. & Hayes, S.C.(1992).Clinical and experimental perspectives on metaphorical talk. Clinical Psychology Review, 12, 763-785.
Murphy, A. J., & Gerard, J. (2012). Prevalence and correlates of the proposed DSM-5 diagnosis of Chronic Depressive Disorder. Journal of Affective Disorders, 139, 172–180.
Ortony, A., Richard, J., Vondruska, M., Foss, A. & Lawrence, E. J. (1985). Salience, Similes, and the Asymmetry of Similarity. Journal of Memory and Language, 24, 569–94.
Pepper, C. M., Klain, D. N., Anderson, R. L., Riso, L.P., Quimette, P. C. (1995). Axis II Comorbidity in dysthymia and major depression. American Journal of Psychiatry, 152, 239-247.
psychology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran Psychiatric Institute, Tehran, Iran. (Persian).
Riso, L. P. M., Gable, P., Maddux, R. E., John, C. Markowitz., & et al. (2012). Select comorbid personality disorders and the treatment of chronic depression with nefazodone, targeted psychotherapy, or their combination. Journal of Affective Disorders, 117, 174–179.
Riso, L. P., Dutoit, P. L., Blandino, J. A., Pena, S., & Dacay, J. S. (2003). Cognitive aspect of chronic depression. Journal of Abnormal Psychology , 112 , 72-80.
Riso, L. P., Froman, S. E., Raouf, M., Gable, P., Maddux, R. E., Turini-Santorelli, N., & et al. (2006). The long-term stability of early maladaptive schemas. Cognitive Therapy and Research, 30, 515-529.
Riso, L. P., Klain, D. N., Ferro, T., Kasch, K. L., Pepper, C. M., Schwartz, J. E., & et al. (1996). Understanding the comorbidity between only-onset dysthymia and unstable personality disorder: A family study. American Journal of Psychiatry, 153, 28-33.
Riso, L. P., Klain, D. N., Ferro, T., Kasch, K. L., Pepper, C. M., Schwartz, J. E., & et al. (1996). Understanding the comorbidity between only-onset dysthymia and unstable personality disorders: A family study. American Journal of Psychiatry, 153, 28-33.
Sharifi, Vandad; Asaadi, Seyed Mohammad;Mohammadi, Mohammad Reza et al (2004) ; “Reliability & Ability to implement Persian version of Structured Diagnostic Interview for SCID according to DSM-IV”;“Cognitive Sciences News Quarterly, 8th Year”; first & second vols.; 10-22.
Smits, J. A. J., & Otto, M. (2009). Exercise for mood and anxiety disorders: Th erapist guide. New York, NY: Oxford University Press.
Tang, T. Z., DeRubeis, R. J., Beberman, R., & Pham, T. (2005). Cognitive changes, critical sessions, and sudden gains in cognitive-behavioral therapy for depression. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 73, 168–172.
Thimm j. c.,2010. Personality and early maladaptive schemas; A five-factor model perspective. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 41,373-380.
Wishman, M. A. (2008). Adopting cognitive therapy for depression. New York: Guilford Press.
Young, J.,Norman, S& Thomas,J.(1995). Schema Questionnaire. Journal of cognitive therapy and Reserch. 19, 2, 95- 321.
Young, j. E.,weinberger, A.D. ,& Beck ,A. T.(2001). Cognitive therapy for depression. clinical handbook of psychological disorders) 962-802(NewYork: Guilford press.
Young, J. E. (2007).Early maladaptive schemas in chronic depression. In Riso(Ed) Chronic Depression(p. p41-58). New York: Guilford press.
Young, J. E., Klasko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York: Guilford press.
Young, J., Norman, S., & Thomas, J. (1995). Schema Questionnaire. Journal of Cognitive Therapy and Research, 19(2) , 95- 321.