نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان دانشگاه تهران

چکیده

چکیده نیا پژوهش مطالعهٔ تأثیر دورههای ICDL بر عملکرد کارکنان حوزة ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بود. ٔ جامعه آماری پژوهش 139 نفر از کارکنان رسم ی و پیمان ی حوز ة ستاد ی معاونت آموزش ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند که دورههای ICDL را گذراندهاند. با توجه به اینکه تعداد افراد جامع ۀ آمار ی محدود بود همگی ناآن مورد پژوهش واقع شدند. برای مطالع ۀ اثربخشی ها دوره از پرسشنامۀ محققساخته با درجه بندی لیکرت استفاده شد. به منظور تجز هی و تحل لی اطلاعات از ها روش ی آماری توص فی ی (فراوانی، درصد) و استنباطی (آزمون T (استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل ها داده نشان داد که بین گذراندن دو هاهر ی آموزشی ICDL و سرعت و میزان حجم کار کارکنان، دقت کارکنان در انجام کار، جاذبۀ شغلی و علاقهمندی کارکنان در انجام وظایف شغلی، رفع نیازها ی شغل ی و احاط یب ۀ شتر ک ارکنان بر کار و مح طی کار، و سهولت کار کارکنان رابطه وجود دارد

کلیدواژه‌ها

ایزدی، صمد و سلیمان کریمی. (1387). پیمایشیپیرامونتأثیردوره‏هایآموزشیفنآوری اطلاعاتبربهبودعملکردکارکنان (مطالعه‌یموردی:مؤسسهعالیآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامهریزی)، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال 8، شماره 4، ص13.
پورحسن زرندی، اکبر. (1385)، بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و بر بهره وری در شرکت برق منطقه‏ای سیستان وبلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان وبلوچستان، دانشکده اقتصاد و علوم اداری.
سلطانی، ایرج. (1381)، اثربخشیآموزشیدرسازمان‌های صنعتیوتولیدی، مجله تدبیر شماره 119.
صمیعی، میترا. (1386)، بررسی تأثیر دوره‏های آموزشی ICDL و بهبود عملکرد کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
جهانیان، رمضان و زاهد نوروزی ناو. (1390). بررسی تأثیر دوره‏های آموزشی ICDL بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تهران، فصلنامه اندیشه‏های تازه در علوم تربیتی، سال 6، شماره 2، ص 36-30.
جواهری فرد، اکرم. (1385)، بررسی رابطه میزان استفاده مدیران از ICT با اثربخشی وظایف آنان در مدارس راهنمایی دخترانه مناطق 1، 9، 15، 16 شهر تهران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
خجسته چترودی، سعیده. (1384). بررسی نگرش مدیران دبیرستانهای شهر کرمان در مورد کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدارس. پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا..
حسینی هنزایی، اعظم. (1384)، بررسی تأثیر دوره‏های آموزشی ICDL بر بهبود عملکرد کارکنان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگسالان، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
قائدی، صفدر. (1385)، بررسی نگرش کارکنان سازمان آب منطقه‏ای استان فارس در مورد تأثیر مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات بر بهبود شغلی آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگسالان، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
کرمی ملکشاه، مریم. (1386)، بررسی اثربخشی دوره‏های آموزشی ICDL از دیدگاه دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر آمل طی سالهای 81 -84، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگسالان، دانشگاه شهید بهشتی.
گودرزی، فریده. (1385)، بررسی تأثیر دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مهارتهای شغلی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه استان لرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی؛ دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
محمدی، خسرو. (1384)، بررسی تأثیر دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد دبیران مرد دوره متوسطه نظری منطقه 10 شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
مزیدآبادی فراهانی، امیرحسین. (1384)، بررسی تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان (مطالعه در سازمان تامین اجتماعی قم)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پردیس قم.
Murty,Danuse.(2008) ,International Computer Driving License a Handbook For Students,South Sydney Youth Services,p.4. The online version of this article can be found at:http://rwcomputercentre.wikispaces.com/file/view/ICDL+Handbook.pdf
NSCC(2010). DATABASE PROGRAM COURSE DESCRIPTIONS (Description of the classes you will be taking), Northwest State Community College, p.1. The online version of this article can be found at: http://nwohiojobs.com/class_descrip.pdf