نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پلدختر

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 مدرس دانشگاه پیام نور پلدختر

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررس یپ ی امدها ی احتمالی آزمون ین مه متمرکز از ید دگاه اس اندتا دانشگاه اصفهان بوده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل هیکل استادان ( 516 نفر) دانشـگاه اصـفهان در سال تحص لی ی 90 -1389 بود. با روش نمونه ریگ ی طبقها ی متناسب با حجم 128 عضو ئـ یه ت علمی به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محققسـاخته بـا 41 گو هی که ایپا یی آن از طر قی آلفای کرونباخ 93 /محاسبه شده و روایی آن توسط حـداقل 7 نفر از متخصصان علوم ترب تی ی و آموزش لعا ی در دانشگاه اصفهان تأیید شـ د. نتـا جی پـژوهش حاک ی از برجسته بودن برخ یپ ی امدها ی علمی ـ آموزشی، اجتماعی ـ فرهنگ ی و روان ی فـرد ی ناش ی از اعلام پذیرش به ین وهیش مهمتمرکز از ید دگاه اس تادان دانشگاه اصفهان بود.

کلیدواژه‌ها

افشاری، پوراندخت و اسداللهی، پوراندخت (1381). مقایسه دیدگاه‏های اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص نحوه گزینش دانشجو برای دانشگاه. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. شماره 7، ص 20.
دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی (1389). نظام موزشی ایران. تهران. مولف
درودگر، قاسم (1388). اصلاح گزینش دانشجو به منظور ارتقاء کیفیت آموزش معماری، گام‌های عملی برای رسیدن به وضعیت مطلوب. فصلنامه هنرهای زیبا. شماره 8. ص 25.
سلیمی، قربانعلی (1376).مقدمه‏ای بر روش تحقیق در آموزش و پرورش. اصفهان: انتشارات گوی

قورچیان، نادر قلی و آراسته، حمیدرضا و جعفری، پریوش (1383). دایرة المعارف آموزش عالی. تهران. بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی 

گال، مردیت، بورک، والتر، جویس (1386). روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی. ترجمه احمدرضا نصر و همکاران. تهران. انتشارات سمت نادری، عزت الله و سیف‌نراقی، مریم (1378). روش تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی : انتشارات بدر.

ملک، حسن (1381). بررسی تحصیلات تکمیلی در نظام اموزش عالی ایران – دوره‌های دکتراعلوم انسانی – از منظر اعضای هیات علمی این دوره‌ها. مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. شماره 31 . صص 327-354           

Bowman, J. (2005). Admission practices in master of public administration program, Public Administration Review. 48(5) : 867-869.

Majdzadeh ,I . R., Nedjat, S; Keshavars, H; Rashidian, A; Eynollahi , B; Larijiani, B; Lankarani, KB.(2010).Anew Experience in Medical Student Admission in Iran. Iranian Journal Public Health,. 38(1) : 36-39.
Ramsdon, P (1992) ,Learnin to Teach in Higher Education, London and Newyork: Routledg
Ransom, Angele (1993) ,Iimproving Higher Education in Developing Countries, The Word Bank 
Timothy, P. (2007). The relation between pre - admission data and achievement of Foreign graduate student, Journal of Educational Psycholog. 48,( 3) , 157-163.