نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده در پیشینۀ آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان شاهد این هستیم که دستور دارای بیشترین اهمیت بوده و بر خلاف سیر تکوین ها برنامه ی درسی، همچنان نیـز دارای بیشـترین اهمیـت اسـت . مـادام یکـه دستور محور آموزش زبان فارسی باشد، بحث دبن سطح ی آمـوزش زبـان پیچیـدگی خاصـ ی ایجـاد نمیکن ؛د زیرا سطحبندی محتوای دستوری تابع نیازهای صوری و غیـر ارتبـاطی اسـت و اساسـاً در سطحبندی آموزش زبان توجه چندانی به نیازهای ارتباطی زبانآموز نمیشود، اما اگر بخواهبم زبـان فارسی را به عنوان یک رسانۀ ارتباطی کارامد و متناسب با نیاز فارسیآموزان خارجی آموزش دهیم، چارها ی نداریم جز اینکه به سطحبندی محتوای آموزشی بپردازیم. بررسی بیش از 200 عنوان کتـاب آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان نشان یم دهـد کـه مؤلفـان ایـن کتـاب هـا معیـار روشـنی بـرای سطحبندی محتوای آموزشی نداشتهاند. به بیان دیگر، در حال حاضر ، هـیچ معیـاری بـرای تعریـف سطوح آموزش زبان فارسی وجود ندارد و همین باعث شده تا هر مؤلفی بر مبنای تجربه و تعریـف شخصی خود به سطحبندی محتوای آموزش زبان فارسی بپردازد. پژوهش حاضر تلاشی است برای تعریف علمی سطوح آموزش زبان فارسی در هر چهار مهـارت ارتبـاطی گـوش دادن، گفـت وگـو، خواندن و نوشتن. در این پژوهش، پس از معرفی سـطوح اسـتاندارد آمـوزش زبـان دوم /خـارجی، تلاش یم شو د این سطوح متناسب با محتوای زبان فارسی بازتعریف شود؛ بـه اگونـه ی کـه عناصـر دستوری، نقشی، معنایی و مهارتها ی مورد تدریس در یک از سطوح مبتدی، میانی و پیشرفتۀ زبان فارسی معین شود .

کلیدواژه‌ها

تاج الدین، سید ضیاء الدین.(1382). خواندن. کانون زبان ایران
زندی، بهمن. (1385). روش تدریس زبان فارسی. انتشارات دانشگاه پیام نور
ذوالفقاری و همکاران. (1387). فارسی بیاموزیم (4 جلد). انتشارات مدرسه
سید ضیاء الدین، تاج الدین و زهرا عباسی . (1388). مجموعه مقالات اولین سمینار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، کانون زبان ایران
 سیف، علی اکبر (مترجم). (1388). مقدمه‏ای بر نظریه‌های یادگیری (ویراست هشتم). نشر دوران
صفارمقدّم، احمد .(1385). مجموعة زبان فارسی (4 جلد). شورای گسترش زبان و ادب فارسی
ضرغامیان، مهدی. (1377). دورة آموزش زبان فارسی (4 جلد). کانون زبان ایران
ضیاء حسینی، محمد. (1373). درآمدی بر زبان شناسی مقابله‌ای. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
ضیاء حسینی، سید محمد. (1385). اصول و نظریه‌های آموزش زبان به غیر فارسی‌زبانان، انتشارات سخن
قره‌گزی، مهری و مهرداد اصغرپور ماسوله.(1391). سطح کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین‌المللی گسترش زبان فارسی:چشم‌انداز، موانع و راهکارها، به کوشش دکتر عباسعلی وفایی و دکتر رضامراد صحرایی، انتشارات شورای گسترش زبان و ادب فارسی.
غلامعلی زاده، خسرو .(1376). ساخت زبان فارسی. تهران، احیاء کتاب
مشکوه الدینی، مهدی. (1388). دستور زبان فارسی. انتشارات سمت
مجموعه مقالات کنفرانس‌های اول تا هفتم اساتید آموزش زبان و ادبیات فارسی. شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی
Anderson, N. J. (2008). Active Skills for Reading. 2nd ed. Heinle ELT: Thomson Heinl.
Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
Davies, B. and C. Elder 2004. Hand book of Applied Linguistics. Blackwell Publishing.
Doughty, C.J. and M.H. Long (eds.). (2003). The Handbook of Second Language Acquisition. Blackwell Publishing Ltd.
Ellis, R. (2003). Task-based Language Learning & Teaching. Oxford University Press.
Fallahi, M. (1991). Contrastive Linguistics and Analysis of Errors. Tehran. Iran University Press.
Krahnke, Karl. (1987). Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching. Prentice Hall Regents, Englewood Cliffs.
Lightbown, P.M. and N. Spada (3rd ed). (2006). How Languages are learned. Oxford University Press.
Long, M.H. and C.J. Doughty (eds.) (2009). The Handbook of Language Teaching.Wiley- Blackwell Publishing Ltd.
Nation, I.S.P. and John Macalister. (2010). Language Curriculum Design. Poutledge.
Richards, J. C. (2001) Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge University Press.
Richards, J. C. (2002). New Interchange. Cambridge University Press.
Richards, J. C. et. al (2009) Connect. Cambridge University Press.
Saslow, J. et al. (2006). Top Notch: English for Today's World.New York: Pearson Education.
Skehan, P. (1996). A framework for task-based approaches to instruction. Applied Linguistics 17, 34-59.
Skehan, P. and Foster, P. (2001). Cognition and tasks. In Robinson, P. (ed.), Cognition and second language instruction (pp. 183-205). Cambridge: Cambridge University Press.
Van den Branden, K.(ed) (2006). Task-based Language Education; From theory to practice. Cambridge University Press.
Weir, C. (1994). Understanding and develioping language tests. Hertfordshire, UK: Prentice Hall Macmillan.
Wilkins, D. (1976). Notional syllabuses. Oxford: Oxford University Press.
Willis, d. (1990). The lexical hypothesis: A new approach to language teaching. London: Collins.
Willis, D. and J.Willis. (2007). Doing Task-based Teaching. Oxford University press.
Yalden J. (1987). Principles of Course Design for language Teaching. Cambridge: University Press.