نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی سازههای مختلفی است که برسازندة هویت دانشـجویی در میان دانشجویان است. با اتکا به نظریۀ روانشناسی گفتمانی که یکی از نظریههای پساساختارگرا و گفتمانی هویت است، فرض ما دربارة وجود سه سازة هویتی دانشگاهی، نسلی و شهروندی در میان دانشجویان بر اساس کار میدانی حاصل از مصاحبههای مردمنگارانه تأیید شده اسـت . در ادامه ، این پژوهش با شناسایی و استناد به دو منبع اصلی هویتسـاز در نظریـۀ روانشناسـی گفتمانی (گنجینههای تفسیری و تجربۀ زیسته) به دلایل قوامنایافتهبودن هویتهای دانشـجویی و شهروندی در مقابل هویت نسلی پرداخته شده است. بر این اساس، یافتههای ایـن پـژوهش کیفی نشان میدهد که مهمترین دلیل قوامنایافتگی هویت دانشگاهی در میان دانشجویان متعلق به طبقات متوسط مدرن در ایران تطابق نداشتن گنجینههای تفسیری دانشگاهی با تحربـه هـای زیست ۀ دانشجویان در دانشگاه است.

کلیدواژه‌ها

اباذری،‌ یوسف (1387)،‌ حمیدی،‌ صادقی فسایی،‌ احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره،‌ مجله پژوهش زنان،‌ دوره 6، شماره1.
ابراهیم آبادی، حسین، الگوی استفاده از اینترنت، محیط یادگیری و بافت اجتماعی، فصلنامة تحقیقات و فناوری، دور دوم، شمارة7، پاییز 1388
احمدی‌پور، طاهره، رنجبر، سمیه (1387)، مطالعة رابطة استفاده از اینترنت با ابعاد هویت دانشجویان، فصلنامة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال 4، شمارة 13،‌79-101.
اسپرادلی، جیمز.پ. (1386)، پژوهش فرهنگی: مردم‌نگاری در جوامع پیشرفته، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
استریانی،دومینیک،(1387)، مقدمه‏ای بر نظریه‏های فرهنگ عامه، ترجمة ثریا پاک‌نژاد، تهران: گام نو.
استوری، جان (1385)، مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه،‌ ترجمه: حسین پاینده، تهران: آگه.
باکاک، رابرت (1381)، مصرف، ترجمه:خسرو صبوری، تهران: شیرازه.
بالس، کریستوفر (1386)، ذهنیت نسلی، در مجموعه مقالات فرهنگ و زندگی روزمره (1)، مجلة ارغنون، ترجمة حسین پاینده، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بقایی سرابی، علی، اسماعیلی، محمدجواد (1388)، عوامل اجتماعی مؤثر بر هویت دانشگاهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهش‌نامة علوم اجتماعی، سال 3، شمارة 4.
بنت، اندی، (1386)، فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمة لیلا جوافشانی و حسن چاووشیان، تهران: اختران.
پارکر، کریس (1388)، مطالعات فرهنگی، ترجمة مهدی فرجی و نفیسة حمیدی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
پاک سرشت، سلیمان (1387)، مصرف اینترنت در سبک‌های فراغتی جوانان تهرانی، فصلنامة ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
تاجیک، محمدرضا (1384)، روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
حبی، اکرم (1389)، جهانی‌شدن و هویت‌های محلی و جهانی دانشجویان، اسکندر فتحی آذر و بهمن محمدبخش، فصلنامة تحقیقات فرهنگی، دورة سوم، شمارة2، 101-121.
خادمیان، طلیعه (1388)، سبک زندگی و مصرف فرهنگی،‌ تهران: مؤسسه فرهنگی-هنری جهان کتاب.
دوران، بهزاد (1385)، تأثیر اینترنت بر هویت همالان، فصلنامة مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شمارة 5، صص 109-125.
دوران، بهزاد (1387)، هویت اجتماعی: رویکردها و نظریه‌ها، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
دوران، بهزاد (1387)، هویت اجتماعی: رویکردها و نظریه‌ها، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
دیورینگ، سایمون (1382)، مطالعات فرهنگی (مجموعه کقالات)، ترجمة شهریا وقفی پور و نیما ملک محمدی، تهران: تلخون. 
ذکایی، محمد سعید (1386)، جامعه‌شناسی جوانان ایران، تهران: آگاه.
زارعی متین، حسن (1386)، دانشگاه و هویت دانشجویی، ناصر توره، فصلنامة دانشگاه اسلامی، سال یازدهم، شمارة سوم، 77-96. 
سهراب‌زاده، مهران (1388)، مقایسة ذهنیت نسلی و بین‌نسلی در نسل‌های دانشگاهی پس از انقلاب اسلامی، فصلنامة تحقیقات فرهنگی، دورة دوم، شمارة 8، 263-294.
صالحی امیری، رضا (1389)، مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران: ققنوس.
صدیق سروستانی، رحمت الله، قادری،‌ صلاح‌الدین (1388)، ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هویت دانشجویان بر مبنای مؤلفه‌های سنتی و مدرن، فصلنامة تحقیقات فرهنگی، دورة دوم، شماره 4، 35-65.
فاضلی، نعمت‌الله (1387)، فرهنگ و دانشگاه (منظرهای انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی)، تهران: ثالث.
فاضلی، نعمت‌الله (1390)، انسان‌شناسی فرهنگی، تهران: آراسته
فدرستون، مایک (1386)، زندگی قهرمانی و زندگی روزمره، ترجمة هاله لاجوردی، فصلنامة ارغنون، ش 19، ص‌ص 159-187.
فراستخواه، مسعود (1388)، دانشگاه و آموزش‌عالی (منظرهای جهانی و مسئله‌های ایرانی)، تهران: نی. 
فلیک، اووه (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نی.
قانعی‌راد، محمد (1389)، میزگرد دانشگاه و دانشجو از منظر مطالعات فرهنگی، برگ فرهنگ (فصلنامة مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران)، دور جدید، پاییز و زمستان 1389، شمارة 22،
گیدنز، آنتونی (1385)، تجدد و تشخص (جامعه و هویت در عصر جدید)، ترجمة ناصر موافقیان، تهران: نی.
کاظمی،‌ عباس (1388)،‌ پرسه‌زنی و زندگی روزمره ایرانی،‌ تهران: آشیان.
کاظمی، عباس (1387)،‌ سه پارادایم در مطالعه مصرف فرهنگی،‌ مجموعه مقالات مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران،‌ تهران: جهاد دانشگاهی.
محمدپور، احمد (a1389)، روش در روش: دربارة ساخت معرفت در علوم انسانی، تهران: جامعه‌شناسان.
محمدپور، احمد (b1389)، ضد روش 2 (منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی)، تهران: جامعه‌شناسان.
محمدپور، احمد (c1389)، ضد روش (منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی)، تهران: جامعه‌شناسان.
مولایی،محمدمهدی (1390)، مردانگی در موسیقی رپ ایرانی-فارسی در دهة 1380، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة مطالعات فرهنگی و رسانه.
نیکنام، زهرا (1389)، تبیین معرفت‌شناختی رویکرد فرهنگی – اجتماعی به آموزش علوم تجربی و دلالت‌های آن برای برنامة درسی حساس به فرهنگ، رسالة دکترای رشتة برنامه‌ریزی درسی، گرایش تعلیم و تربیت اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس
یورگنسن، وئیز فیلیپس (1389)، تحلیل گفتمان، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نی.
Beyond Attitudes and Behaviour. London: Sage
Brewer, John D. (2000).Ethnography. In Understanding Social research Series. Buckingham: Open University Press.
Coffey, Amanda, Atkinson, Paul (2001).The Handbook of Ethnography. London: Sage.
Fiske, John (2010). Reading the Popular. New York: Sage
Geertez, Clifford (1973) , The Interpretation of Cultures, New York: PerscusBools Group.
Green, Lelia. (2010) , The Internet: An Introduction to New Media. Oxford: Berg(Imprint of Oxford International Publishers Ltd)
Hammersley, Martyn, Atkinson, Paul (2007). Ethnography: principles in practice. London: Routlage
Have, Paul Ten (2004) , Understanding Qualitative Research and Ethnography, London: Sage.
Jorgenson, Danny (1989) , Participant Observation, London: Sage.
Kellner, Douglas (2003) , Cultural studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmoderm, Taylor & Francis e-Library.
Murchison, Julian M. (2010). Ethnography essentials: designing, conducting, and presenting your research. San Francisco: John Wiley & Sons.
 PotterJonathan, Wetherell, Margaret (1987). Discourse and Social Psychology: 
Spradley, James P. (1979). The Ethnographic Review: The developmental Research Sequence. Michigan: Holt, Reinhart & Winston.