نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

چکیده هدف این مقاله بررسی محیطی است که آموزش در آن صورت میپذیرد. فرآیند آموزش میتواند در سطوح سازمانی، فیزیکی و در یک اتاق مجزا و یا حتی در سطوح مجازی شکل بگیرد. معالوصف، به دلیل محدود بودن فضای نوشتار، نگارنده تأکید خود را تنها بر فضاهای آموزشی متمرکز میکند. بررسی و تفحص دربارة محیط آموزش مجازی، به تحلیلهایی متفاوت و بعضاً موسعتر نیازمند است که در این مطالعه تبیین شده است

کلیدواژه‌ها

Harmon, D.B. (1991). The Coordinated Classroom. Grand Rapids, MI: in Liberman,
Jacob, (nd) Light: Medicine of the future] Santa Fe, NM. in Jensen, E. Brain – Based
Learning. (2000) San Diego, USA The Brain Store: Chapter 5, p. 61.
Jensen, E. (2000) Brain – Based learning. San Diego, USA The Brain Store: Chapter 5. Optimal Environments.
London, W. (1988) Brain Mind Bulletin Collections. Nevi Sense Bulletin1. pp. 240-46.
Jensen, E. (2000) Brain-Based Learning. San Diego, USA The Brain Store: Chapter 5. pp. 60-61.
Robert, G. (1992). Environmental  Psychology
Senge, P. (2006) The Fifth Discipline: the Art and Practice of the Learning Organisation. London: Random House Business.
Thompson, E. (1995). Colour Vision, A Study in Cognitive Science and the Philosophy of Perception. London, Routledge.
http://www.designshare.com