اثربخشی آموزش طرحواره درمانی به شیوه گروهی بر تعدیل طرحوار ههای ناسازگار اولیه دانش آموزان مورد آزار

ناصر صبحی قراملکی؛ سعید پورعبدل؛ مسلم عباسی؛ محمد جواد بیگان؛ علیرضا نبی دوست

دوره 9، شماره 28 ، خرداد 1394، صفحه 7-30

چکیده
  هدف این مطالعه اثربخشی طرحواره درمانی به شیوه ی گروهی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه دانش آموزان موردآزار بود. این پژوهش آزمایشی و به شیوه پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش راکلیه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان نورآباد )دلفان( در سال تحصیلی 93 - 92 تشکیل می دهند. آزمودنی هایپژوهش شامل 40 نفر از ...  بیشتر

پیش بینی رویکردهای مطالعه دانشجویان از طریق صفات شخصیت با واسط هگری اهداف پیشرفت

صادق صیادی؛ جعفر صادق کاظم زاده؛ سید حسین طباطبائی

دوره 9، شماره 28 ، خرداد 1394، صفحه 31-58

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پی شبینی رویکردهای مطالعه دانشجویان از طریق صفات شخصیت با واسط هگری اهداف پیشرفتبود. نمونه پژوهش نیز شامل 384 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود که به روش نمون هگیری خوشه ای انتخابشدند. ابزار: پرسشنامه R-SPQ-2F )بیگز، کمبر و لیونگ، 2001 (، پرسشنامه AGQ )الیوت و مک گرگور، 2001 ( وسیاهه BFI )جان، دوناهو و کنتل، 1991 (. روش تحلیل ...  بیشتر

عادات و نگرش های خواندن دانشجویان کارشناسی دانشکده روا نشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

عصمت مومنی؛ فاطمه علی زاده؛ علیرضا عبودیت

دوره 9، شماره 28 ، خرداد 1394، صفحه 59-86

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسیو علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. با توجه به حجم جامعه آماری ) 1607 نفر(، گروه نمونه به تعداد 310نفر بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه عادات و نگرش خواندناست. به منظور انجام تحلیل های ...  بیشتر

تاثیر روش آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکنترلی دانش آموزان دختر

علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری کیوی؛ صبا اشرفی

دوره 9، شماره 28 ، خرداد 1394، صفحه 87-104

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذه نآگاه ی بر خودکنترلی دانش آموزاندختر انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پی شآزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماریپژوهش را کلّیه ی دانش آموز ان دختر مقطع دوّم دبیرستان شهر مشهد در سا لتحصیلی 94 - 1393 تشکیل می دادندکه ابتدا از میان آنها یک مدرسه بصورت ...  بیشتر

بررسی تاثیر سرمایه نمادین بر تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی در آموزش عالی مورد مطالعه، اعضای هیئت علمی دانشگاه دولتی ایلام

ولی محمد درینی؛ احسان نامدار

دوره 9، شماره 28 ، خرداد 1394، صفحه 105-149

چکیده
  هدف: در این تحقیق به دنبال این هستیم که ایا رابطه معناداری بین سرمایه های نمادین استادان دانشگاه که برخواستهاز نیازهای اجتماعی، احترام و کمال است با تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی وجود دارد؟ روش: جامعه، اعضایهئیت علمی دانشگاه دولتی ایلام است. نمونه تحقیق به روش خوشه ای چند مرحله ای و برابر با 110 نفر می باشد.)آلفایکرون باخ برای سرمایه ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی سرفصل برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با تاکید بر آموزش ویژه در دانشگاه های امریکا و ایران

اسماعیل زارعی زوارکی؛ عیسی رضایی

دوره 9، شماره 28 ، خرداد 1394، صفحه 151-177

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی تجارب داخلی و بین الملی در خصوص برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی باتاکید بر آموزش ویژه و همچنین ارائه راهکارهای عملی برای طراحی برنامه درسی این رشته در ایران می باشد. اینپژوهش یک پیمایش تطبیقی است که مطابق با الگوی بردی انجام گرفته است. بر اساس این الگو ابتدا اطلاعات موردنیاز درباره دوره های کارشناسی ارشد ...  بیشتر

کنکاش در عملکرد خانواده: مقایسه موقعیت فرهنگی- اجتماعی، سب کهای والدگری، انسجام و عملکرد خانواده، قابلی تهای درون فردی و بین فردی در دانش آموزان دختر و پسر

یگانه عزیزی

دوره 9، شماره 28 ، خرداد 1394، صفحه 179-195

چکیده
  ارتقای قابلیت های درون فردی و بین فردی فرزندان در یک گروه از دانش آموزان مقطع متوسطهبررسی کرد. شرکت کنندگان 381 دانش آموزان شهر کرمانشاه در محدوده سنی 14 تا 18 سال بودند، که به روشخوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه عملکرد خانواده ( FFS برنارد ، 1985 ( و آزمونهوش هیجانی بار – آن ) 1980 ،Bar – on ( پاسخ دادند. نتایج نشان ...  بیشتر

تحلیل همبستگی بین تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند با انگیزش تحصیلی آنان

سید رسول عمادی؛ رامین شیخ زاده

دوره 9، شماره 28 ، خرداد 1394، صفحه 197-217

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان و مقایسه آن در مدارسهوشمند و عادی بود. روش تحقیق، علی مقایسه ای )پس رویدادی( بوده که جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزانپسر کلاس هشتم در سال تحصیلی 1393 تش یکل دادند. با استفاده از نمون هگیری خوشه ای مرحله ای و بر اساس فرمولکوکران تعداد 156 نفر ) 113 نفر از مدارس عادی ...  بیشتر