نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور واحد لواسانات تهران، گروه مدیریت بازرگانی

2 کارشناس ارشد دانشگاه دولتی ایلام، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

چکیده

هدف: در این تحقیق به دنبال این هستیم که ایا رابطه معناداری بین سرمایه های نمادین استادان دانشگاه که برخواسته
از نیازهای اجتماعی، احترام و کمال است با تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی وجود دارد؟ روش: جامعه، اعضای
هئیت علمی دانشگاه دولتی ایلام است. نمونه تحقیق به روش خوشه ای چند مرحله ای و برابر با 110 نفر می باشد.)آلفای
کرون باخ برای سرمایه نمادین و تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی برابر با 0.849 ، 0.719 ، 0.689 می باشد. ابزار
جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته است. یافته ها: در این راستا دو سوال مطرح شد که به بررسی
رابطه سرمایه نمادین با تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی پرداخته ایم که میزان این رابطه به ترتیب برابر با 0.71 و
0.79 می باشد. نتیجه گیری: افرادی که سرمایه های نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و یا دینی و اخلاقی دارند،
اطلاعات و دانش به دست آورده خود را بدون هیچ چشم داشت و منفعت طلبی در اختیار سایر هم سازمانی ها و هم
گروهی های خود قرار میدهند و با سایر اعضای گروه و تیم خود )یا سازمان( مشارکت م یکنند.

کلیدواژه‌ها

اکبری، امین. (1383) ، نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی سیاسی ،اجتماعی )مطالعه موردی روستای فارسنج از توابع سقز(ف دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
بوردیو، پیر (1380)، نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلایی، ترجمه: مرتضی مردیها، تهران ،انتشارات نقش و نگار.
بوردیو، پیر (1384)، اشکال سرمایه (سرمایه اجتماعی، اعتماد و دموکراسی و توسعه)، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
بوردیو،پیر( ،1384)، طرحی از یک نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار.
پیری، معصومه (1390)، بررسی نقش تعامل نمادین در صمیمت زوجین از دیدگاه زنان شهرستان کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی.
توسلی، غلامعباس(1384)، سرمایه اجتماعی، ثروت نامرئی، نشریه حیات نو اقتصادی.
چلبی، مسعود (1381) ف جامعه شناسی نظمف تشریح و تحلیل نظریه نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.
حضرتی، مرتضی (1392)، بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی )مطالعه موردی شهر تبریز(، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد واحد تبریز.
روح الامینی، محمود، (1377)، زمینه فرهنگ شناسی، چاپ چهارم، تهران، تهران، انتشارات عطار.
ریتزر، جورج (1381)، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران ،انتشارات علمی.
سوارتز، دیوید (1385)، اقتصاد سیاسی و قدرت نمادین، ترجمه شفیعه صالحی، فصلنامه اقتصاد سیاسی، س اول، ش3.
شارع پور، محمود و خوش فر، غلامرضا، (1381)، رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان ،نامه علوم اجتماعی، ش20، صص 133- 147 .
شارع پور، محمود (1385)، سرمایه اجتماعی در حال فرسایش است، نقد و بررسی پایان نظم ،بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش 37- 36، تهران.
شاه حسینی، ماهرو (1381)، مطالعه و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن های اعتبار گردشی زنان در تهران، دانشگاه آزاد اسلامی)واحد علوم و تحقیقات.
شویره، کریستین و اولیویه فونتن، (1385)، واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران، نشر نی-.15صفدری، سلیمان) 1374(، رضایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی، قم، انتشارات صبح صادق.
 فکوهی، ناصر (1384)، پیر بوردیو: پرسمان دانش و روشنگری، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ،2، )1(، 141- 161.
فوکویاما، فرانسیس (1384)، پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن، مترجم: غلامعباس توسلی ،تهران، جامعه ایرانیان.
فوکویاما، فرانسیس (1379)، پایان نظم، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان.
کروبی، مهدی (1387)،فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28، صص 309 – 324.
محسنی، منوچهر، (1386)، مقدمات جامعه شناسی، تهران، نشر دوران.
عبدالله زاده مینایی، ماه گل (1390)، تاثیر سرمایه نمادین خانواده بر خشونت خانگی، پایان نامه ارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه علامه طاطبایی.
نامدار جویمی، احسان، (1393)، بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین با رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک)مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان(، پایان نامه کارشناسی ارشد.
نوغانی، محسن، (1383)، آموزش و پرورش و بازتولید فرهنگی، رشد علوم اجتماعی، دوره جدید، ش3.
نوغانی، محسنف آهنچیان، محمد رضا، رفیعی، محمد تقی (1390)، تاثیر سرمایه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه، جامعه شناسی آموزش و پرورش، شماره 1، پاییز، صص 218- 191.
Belschak, F. D., & Den Hartog, D. N. (2010). Pro-Self, Pro-Social, and Pro- Organizational Foci of Proactive Behavior: Differential Antecedents and Consequences, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83: 475-498.
Bishop, J. W., Scott, K. D., & Burroughs, S. M. (2000). Support, Commitment, and Employee Outcomes in a Team Environment, Journal of Management, 26: 1113-1132.
Bourdieu,P.& Passeron,J.C.(1977). Rerproduction in education, society and cultural, Beverly hills, CA: sage.
Bourdieu, p.(RI: http//WWw.iran- emroozde/wored.001207)(26/2/2002).
Bourdieu,p.(1980).lesense pratique, paris, minuit,No.88. pp.100-110.
Bourdieu,p.(1985), ladistingtion( critique social dujudment), les edition mimiut,paris.33-Blasko,Z.(2003), reproduction or cultural mobility,review of sociology vol.9, 5-26.
Brachos, D., Kostopulos, K., Sodersquist, K.E., and Prastacos, G. (2007). Knowledge Effectiveness, Social Context and Innovation, Journal of Knowledge Management, 11: 31–44.
Chiocchio, F., Forgues, D., Paradis, D. and Iordanova, I. (2011). Teamwork in Integrated Design Projects: Understanding the Effects of Trust, Conflict, and Collaboration on Performance, Project Management Journal, 42 (6): .19–87
Coyle-Shapiro, J. and Kessler, I. (2000). Consequences of the Psychological Contract for the Employment Relationship: A Large-Scale Survey, Journal of Management Studies, 37: 903–930.
Dimaggio,P,(1982).cultural capital,gender and chool success.the role of habits. sociology of educating 75(1),44-68.
Gavereliuc, Dana; Gavereliuc, Alin (2014): symbolic capital and cultural dimensions in Romanian educational organizations, Procidia, social and behavior sciences 127, 392- 395.
Haar, J.M., and Spell, C.S. (2004). Program Knowledge and Value of Work- Family Practices and Organizational Commitment, International Journal of Human Resource Management, 15: 1040–1054.
Hislop, D. (2003). Linking Human Resource Management and Knowledge Management via Commitment. A Review and Research Agenda, Employee Relations, 25: 182–202.
Howes, J., Cropanzano, R., Grandey, A, & Mohler, C. (2000). Who Is Supporting Whom?: Quality Team Effectiveness and Perceived Organizational Support. Journal of Quality Management, 5: 207-223.
Ilies, R., & Judge, T. A. (2005). Goal Regulation Across Time: The Effect of Feedback and Affect, Journal of Applied Psychology, 90: 453–467.
Kozlowski, S. J., & Bell, B. S. (2003). Work Groups and Teams in Organizations, In W. C. -Borman, D. R. Ilgen, R. J. Klimoski, & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology, 12, 333–375, London, UK: Wiley.
Kwok, S.H. and Gao, S. (2005). Attitude Towards Knowledge Sharing Behavior, Journal of Computer Information Systems, 47 (2): 45–51.
Lepine, J. A., Piccolo,R. F., Jackson, C. L., Mathieu, J. E.,& Saul, J. R. (2008). A Meta-Analysis of Teamwork Processes: Tests of a Multidimensional Model and Rrelationships with Team Effectiveness Criteria, Personnel Psychology, 61: 273–307.
Lin Nan, (1999).Building ai Network theory of sodal capital. In  ,Nam lin Katren Cook and Ronald s. Burt, social capital : Theory and research, newyork : Aldine de Gruyter.
Lopez, S.P., Peon, J.M.M. and Ordas, C.J.V. (2004). Managing Knowledge: The Link between Culture and Organizational Learning. Journal of Knowledge Management, 8: 93–104.
Meyer, J., Stanley, D., Hercovitch, L., and Topolnytsky, L. (2002). ‘Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organizations: A Meta Analysis of Antecedents, Correlates and Consequences,’ Journal of Vocational Behaviour, 61: 20–52.
Miles, R.E., Snow, C.C. and Miles, G. (2005). Collaborative Entrepreneurship: How Groups of Networked Firms Use Continuous Innovation to Create Economic Wealth?, Stanford, CA: Stanford University Press, Forthcoming.
Minbaeva, D., Pedersen, T., Bjorkman, I., Fey, C.F. and Park, H.J. (2003).
MNC Knowledge Transfer, Subsidiary Absorptive Capacity and HRM, Journal of International Business Studies, 34 (6): 586–599.
Nilep, Chad (2009): Sibling interaction and symbolic capital: toward a theory of political micro- economy, Journal of pragmatics, Vol 41, September, 1683- 1692.
Parker, S. K., Williams, H. M., & Turner, N. (2006). Modeling the Antecedents of Proactive Behavior at Work, Journal of Applied Psychology, 91(3): 636-Pearce, L. P. and Herbik, P. A. (2004). Citizenship Behaviour at the Team Level of Analysis: The Effect of Team Leadership, Team Commitment, Perceived Team Support and Team Size. Journal of Social Psychology, 144(3): 293 – 310.
Roberge, M. E., & Van Dick, R. (2010). Recognizing the Benefits of Diversity: When and How Does Diversity Increase Group Performance? Human Resource Management Review, 20(4): 295 -308.
Rousseau, V. & Aube, C. (2010). Social Support at Work and Affective Commitment to the Organization: Moderating Effect of Job Resource Adequacy and Ambient Conditions, The Journal of Social Psychology, 150(4): 321–340.
Shore, L. M., Chung-Herrera, B. G., Dean, M. A., Ehrhart, K. H., Randel, A. E., & Singh, G. (2009). Diversity in organizations: Where are we now and where are we going? Human Resource Management Review, 19(2): 117123.
Tagliaventi, M.R., and Mattarelli, E. (2006). The Role of Networks of Practice, Value Sharing, and Operational Proximity in Knowledge Flows Between Professional Groups, Human Relations, 59: 291–319.
Tiggeman, M. Lacey, M. (2009), Catherine shopping for clothes.Body satisfaction, appearance investment, and functions of clothing among female shoppers.
Van der Bij, H., Song, M., and Weggeman, M. (2003). An Empirical Investigation into the Antecedents of Knowledge Dissemination at the Strategic Business Unit Level, Journal of Product Innovation Management, .971–361 :)2( 02