نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف پژوهش حاضر پی شبینی رویکردهای مطالعه دانشجویان از طریق صفات شخصیت با واسط هگری اهداف پیشرفت
بود. نمونه پژوهش نیز شامل 384 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود که به روش نمون هگیری خوشه ای انتخاب
شدند. ابزار: پرسشنامه R-SPQ-2F )بیگز، کمبر و لیونگ، 2001 (، پرسشنامه AGQ )الیوت و مک گرگور، 2001 ( و
سیاهه BFI )جان، دوناهو و کنتل، 1991 (. روش تحلیل داده ها تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار AMOS بود. یافته ها:
نتایج نشان داد که صفات شخصیت علاوه بر اثرات مستقیم بر رویکردهای مطالعه )عمقی و سطحی( دارای اثرات
غیرمستقیم بر رویکردهای مطالعه با واسط هگری اهداف پیشرفت م یباشند. نتیج هگیری: با توجه به نتایج می توان در
دانشگاهها افرادی را که صفات شخصیتی بخصوصی دارند شناسایی کرده و به سمت اهداف و رویکرد مناسب برای مطالعه
و یادگیری )اهداف مهارتی و رویکرد عمقی( هدایت کرده تا میزان موفقیت تحصیلی آنان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

امینیان، امیر حسین؛ قمی زاده،  اقدس پ (1387)؛ مقایسه ی دانشجویان موفق. ناموفق از نظر شیوه های مطالعه در دانشگاه علوم شهید صدوقی یزد. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، سال دوم، شماره 1.
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ عبدالهی عدلی انصار، وحیده؛ علائی، پروانه (1390).  پیشبینی راهبردهای یادگیری  خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز. اندیشه های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا. دوره 7، شماره 1، صص 65 – 86.
حسینی، فریده السادات؛ لطیفیان، مرتضی (1388).  پیش بینی جهتگیری هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا. دوره 5، شماره 1.
حیدری، محمود (1389). بررسی جایگاه خودناتوان سازی در مدل ساختاری  پیشبینی موفقیت تحصیلی. پایان نامه دکتری.دانشگاه شهید بهشتی.
شکری، امید؛ دانشورپور، زهره؛ و عسکری، اعظم (1387). تفاوتهای جنسیتی در عملکرد تحصیلی: نقش صفات شخصیت. مجله علومرفتاری. دوره 2،شماره  2.
شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی الله؛ سنگری، علی اکبر (1385)؛ نقش صفات شخصیت و رویکردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان. پژوهشهای  روانشناختی. دوره  9، شماره  3 و 4.
صالحی، محمد؛ عنایتی، ترانه (1388)؛ ارتباط مولفه های اصلی استراتژ یهای مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره 3.
Barrick, M. R & Mount, M. K, (1991). The big five personality dimensions and job performance: a meta- analysis. Personal Psychology, 44, 1-26.
Barzegar, M. (2012). The Relationship between Goal Orientation and Academic Achievement- The Mediation Role of Self-regulated Learning Strategies - A Path Analysis. International Conference on Management, Humanity and Economics (ICMHE’2012) August 11-12, 2012 Phuket (Thailand). 
Beattie, V., Collins, B., & Mcinnes, B. (1997). Deep and surface learning: a simple or simplistic dichotomy?.Accounting Education, 6(1), 1-12.
Biggs, J.B., Kember, D., & Leung, D.Y.P. (2001). The Revised Two Factor Study. Journal of Educational Psychology.
Bliuc, A. M., Ellis, R. A., Goodyear, P. & Hendres, D. M. (2011). Understanding student learning in context: relationships between university students’ social identity, approaches to learning, and academic performance. Eur J Psychol Educ 26:417–433.
Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75(2), 203-221.
Case, J., & Gunstone, R. (2001, July). ‘No time to think’-Interactions between students’ perceptions of time and approaches to learning. Paper presented at Higher education close up conference, Lancester University.
Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2003). Personality predicts academic performance: evidence from two longitudinal university samples. Journal of Research in Personality, 17,237–250.
Chan, D & Tesluk, P. E, (2000). Affective disposition and personality correlates of goal orientation. Paper presented at the 15th annual conference of the society for industrial/ organizational psychology, New Orleans, L.A.
Colak & Kayai (2013). Learning Approaches of Vocational High School Students: Grade Level and School Type Influences. Procedia - Social and Behavioral Sciences.116. 1556 – 1561.
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic Personality and Individual Differencies, Journal of Personality Disorders 13, 861-865.
Coutinho, S.A & Neuman, G, (2008).A model of metacognition, achievementgoal orientation, learning style and self- efficacy, Learning EnvironmentalResearch, 11, 131- 151.
Diseth,A. (2005). personality and approaches to learning as predictors of academic achievement. European Journal of personality,11,143 - 155 .
Duff A, Boyle E, Dunleavy K, Fergusen J. (2004) The relationship between personality, approaches to learning, and academic performance. Personality and  Individual  Differences. 36: 1970-1920.
Dupeyrat, C. and Marine, C. (2005); “Implicit Theories of Intelligence, Goal Orientation, Cognitive Engagement, and Achievement: A Test of Dweck’s Model with Returning to School Adults”; Contemporary Educational Psychology, pp. 43-59.
Elliot, A. J. (2005). A conceptual history of  the achievement goal construct. In A. J. Elliot & C.S. Dweck (Eds.), Handbook of competence motivation (pp. 52–72). New York: Guildford                        Press.              
Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Journal of Educational Psychologist. 34, 169–189.
Elliot, A.J & Church,M, (1997). a hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation, Journal of Educational Psychology.12,218-232.
Elliot, A. J & McGregor, H.A, (2001).A 2 x 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-519.
Elliot, A.J., McGregor, H.A. & Gable, S. (1999). ‘Achievement goals, study strategies, andexam performance: A mediational analysis’. Journal of Educational Psychology. 91, 549-563..
Elliot A.J. & Thrash TM. (2002). Approach–avoidance motivation in personality:Approach and avoidance temperaments and goals. Journal of Personality and Social Psychology; 82: 804–818.
Entwistle, N., Tait, H.,& McCune, V.(2000). Patterns of response to an approaches to studying inventory across contrasting groups and contexts. European Journal of Psychology of Education. 1, 33-48.
Gijbels, D., Van de Watering, G., Dochy, F.& Van den Bossche, P. (2005). The relationship between students’ approaches to learning and the assessment of learning outcomes. European Journal of Psychology of Education. 4, 327-341
Glade, G. A. (2002). Creative style, personality, and artistic endeavor. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 128, 213-234.         
John, O. P., Donahue, E. M., & Kentle, R. L. (1991).The big five inventory - versions 4a and 54. Berkeley, CA: University of California.
Kaplan, A.,& Flum, H. (2010). Achievement goal orientations and identity formation styles. Educational Research Review 5,50–67.
Kaplan, A., & Maehr, M. L. (2007).The contributions of prospects of goal orientation theory.Educational Psychology Review, 19, 141 – 184.
Korotkove D., Hannah T.E. (2004). The five-factor model of personality: strengths and limitations in predicting health status, sick-role and illness behavior. Personality and Individual Differences; 36(1), 187-99.
Lime,A.D & Lau.S.Nie,Y, (2008). the role of self-efficacy , task value , and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement out com <htt;//.www.elsevier.com/ locate/ced psych>.
Pintrich, P. R & Schunk, D. H, (2002). motivation in education: theory, research and application. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.                                         htt:// www.education.uconn.edu/department/epsy//…/COGNEPSY410.pdf.
Stroud, K. C. (2006). Development of the school motivation and strategies inventory.http//www.Education.Umd.Edu/EDHD/faculty2/Alexander/ ARL/intl/Buehl2003.pdf(5/4/2007(.   
Sun, H., & Richardson, J.T.E.(2011). Perceptions of quality and approaches to studying in higher education: a comparative study of Chinese and British postgraduate students at six British business schools. High Educ. 63:299– 316.
Swanberg, A. B., & Martinsen , Q. L. (2009). Personality, approaches to learning and Achievement. Educational Psychology. 1, 75–88.
Zhang, L. (2003). Does the big five predict learning approaches? Personality and Individual Differences, 34, 1431-1446.
Zhang, L. F., & Sternberg, R. J. (2000). Are learning approaches and thinking style related? A study in two Chinas populations. The Journal of  Personality, .984-964 ,431