نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی تجارب داخلی و بین الملی در خصوص برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی با
تاکید بر آموزش ویژه و همچنین ارائه راهکارهای عملی برای طراحی برنامه درسی این رشته در ایران می باشد. این
پژوهش یک پیمایش تطبیقی است که مطابق با الگوی بردی انجام گرفته است. بر اساس این الگو ابتدا اطلاعات مورد
نیاز درباره دوره های کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه از منابع معتبر گردآوری، تفسیر و طبقه بندی
شده و در نهایت شباه تها و تفاوت ها مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه، دانشگاه های ایالت متحده
امریکا است که از این میان نه دانشگاه شامل دانشگاه وایدنر، جرج میسون، جان هاپکینز، سیتون هال، آزوسا پاسیفیک،
لویسویل، وست چستر، و بولینگ گرین به دلیل ارائه دوره مشخص در زمینه تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه انتخاب
شد. نتایج پژوهش نشان داد با اینکه دانشگاه های مورد بررسی عناوین متفاوتی را برای رشته تکنولوژی آموزشی و آموزش
ویژه برگزیده اند ولی واحدهای درسی مختلف ارئه شده توسط آنها را می توان در چند عنوان خلاصه کرد این واحدها
عبارتند از: 1- روش های تحقیق در تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه 2- سنجش و ارزشیابی برنامه های آموزش ویژه
و فناوری های کمکی 3- طراحی و تکنولوژی آموزشی 4- یادگیری الکترونیکی 5-تکنولوژی کمکی 6- مبانی آموزش
برای افراد با نیازهای ویژه 7- سمینار یا مباحث جدید در تکنولوژی و آموزش ویژه و 8- مدیریت فناوری آموزشی و
کمکی در آموزش ویژه. بنابراین توصیه می شود تا در طراحی برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه به
این واحدها توجه ویژه شود.

کلیدواژه‌ها

اساســنامه سازمان اموزش و پرورش اســتثنایی)1370(، مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا، دوره : 3 شماره جلد : 1 شماره صفحه : 540
آقا زاده، احمد (1379). آموزش و پرورش تطبیقی، تهران: انتشارات سمت .
جعفرخانی، فاطمه (1388). تأثیر چندرسانه ای بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی دانش آموزان کم بینا پایة سوم مقطع راهنمایی. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.
زارعی زوارکی، اسماعیل؛ جعفرخانی، فاطمه. (1388). چندرسانه ای آموزشی و نقش آن در آموزش ویژه. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 98 و 99، ص 22-30
زارعی زوارکی، اســماعیل؛ علیزاده، حمید؛ جعفرخانی، فاطمه (1391). تاثیر آموزش چندرسانه ای بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان کم بینا. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی. شماره1، ص 13-20
زارعی زوارکی، اسماعیل؛ غریبی، فرزانه. (1391). تاثیر آموزشی چندرسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه چهارم شهر اراک. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، شماره 5، سال دو. ص 1-19
زارعــی زوارکی، جعفر خانی، فاطمه. (1391). کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت حمایت از دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی. شماره 110، ص 45-56
زارعی زوارکی، جعفر خانی، فاطمه (1392). بررســی کاربرد تصویر در آموزش ویژه. فصلنامه تعلیم و تربیت اســتثنایی .سال سیزدهم، شماره 7، پیاپی 120، ص 27-36
ســازمان آموزش و پرورش استثنایی (1392). نگاهی به عملکرد ســازمان آموزش و پرورش استثنایی در دو سال اخیر ) سالهای 90 الی 1392(، تهران: فرازاندیش سبز
ســازمان آموزش و پرورش استثنایی (1388) سند توســعه آموزش و پرورش استثنایی در برنامه پنج ساله پنجم. تهران .
سازمان آموزش پرورش استثنایی شورای عالی برنامه ریزی (1364). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد کودکان استثنایی، کمیته برنامه ریزی علوم تربیتی، گروه علوم انسانی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی
شــورای عالی برنامه ریزی (1372). مشــخصات کلی، برنامه ســرفصل دروس دوره کاردانی تربیت معلم رشته کودکان استثنایی (ناسازگار)، کمیته تخصص علوم تربیتی، گروه علوم انسانی
شــورای عالی برنامه ریزی (1372). مشــخصات کلی، برنامه ســرفصل دروس دوره کاردانی تربیت معلم رشته کودکان استثنایی)نابینا و نیمه بینا(، کمیته تخصص علوم تربیتی، گروه علوم انسانی
شــورای عالی برنامه ریزی (1372). مشــخصات کلی، برنامه ســرفصل دروس دوره کاردانی تربیت معلم رشته کودکان استثنایی)عقب مانده ذهنی(، کمیته تخصص علوم تربیتی، گروه علوم انسانی
شورای عالی برنامه ریزی (1372). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی، کمیته برنامه ریزی علوم تربیتی، گروه علوم انسانی، وزارت فرهنگ و آموزش عالیشــورای عالی برنامه ریزی)1378( مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، کمیته برنامه ریزی علوم تربیتی، گروه علوم انسانی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی
میچــل، دیوید (1388). فناوری کمکی برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه. ترجمه آناهیتا خضری. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 98 و 99، ص 81-85
ولایتی، الهه؛ زارعی زوارکی، اســماعیل؛ امیرتیموری، محمدحســن (1392). تاثیر بازی رایانه ای آموزشــی بر یادگیری ،یادداری و انگیزه پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی. فصلنامه افراد اســتثنایی، سال سوم، شماره 9، ص 111-128
Anderson, C. L., Anderson, K. M., Cherup, S. (2009). Investment Vs. Return: Outcomes Of special Education Technology Research in Literacy for Students with Mild Disabilities. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education [Online Serial], 9(3), 337-355.
Azusa Pacific University (2013) Graduat E Cata Log. Graduate Center. www.apu.edu/ graduatecenter
Bowling Green State University (2014) M.Ed. In Special Education with an Emphasis in Assistive Technology Program. www.Online.Bgsu.Edu/Programs/Medat/Index.Php
Florian, Lani& Hegarty, John. (2005). ICT and Special Educational Needs. England, Open University Press.
George Mason University(2014), Assistive/Special Education Technology Concentration, www. gmu.edu
Keppell, M. (2009). Optimizing Instructional Design-Subject Matter. Expert Communication in the Design & Development of Online & Multimedia Projects. Available At: www.pppjj.usm.my/mojit.
University Of Louisville (2014) M.Ed. In Special Education: Assistive Technology. www.
Louisville.Edu
West Chester University (2014) M.Ed. With An Emphasis in Universal Design for Learning and
Assistive Technologies. www.wcupa.edu
Widener University (2014) Special Education: Assistive Technologies, www.widener.edu
Wiebe, E. Annetta, L. (2008). Influences on Visual Attentional Distribution in Multimedia Instruction. Journal Of Educational Multimedia And Hypermedia 17: 277-259