نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی
و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. با توجه به حجم جامعه آماری ) 1607 نفر(، گروه نمونه به تعداد 310
نفر بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه عادات و نگرش خواندن
است. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون مان- ویتنی و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. یافته های
پژوهش نشان داد که بیشترین مواد خواندنی در بین دانشجویان، کتب درسی و کمترین آن مجله عام هپسند است.
همچنین بیشترین مقدار زمانی که دانشجویان صرف خواندن م یکنند متعلق به کتب درسی ) 31 تا 60 دقیقه در روز(
است. اینترنت بیشترین مجرای دسترسی به مواد خواندنی برای دانشجویان و فروشگاه های کتابفروشی کمترین بوده
است. همچنین بیشترین مکانی که دانشجویان در آن م یخ وانند، خانه و کمترین، فضای باز بوده است. بر اساس یافته های
پژوهش، ترغیب و تشویق از سوی دیگران، بیشترین سهم را در شک لدهی نگرش به خواندن در آزمودنی ها دارد و سایر
عوامل به ترتیب عبارتند از: لذت و سرگرمی در خواندن، نگرانی و سختی و دشواری در خواندن، و چگونگی رویایی با
فعالیت خواندن. یافت هها همچنین نشان داد که بین نگرش دانشجویان به خواندن بر حسب جنسیت و رشته های تحصیلی
تفاوت معنا داری وجود ندارد. با توجه به یافته های پژوهش، به نظر م یرسد هدف دانشجویان از خواندن، کسب لذت و
سرگرمی نیست و بیشتر برای کسب دانش، به صورت هدفمند تمایل به خواندن کتب درسی دارند.

کلیدواژه‌ها

افکانه، صغری و شکوری شالدهی، عباس (1389). بررسی راه های ترغیب دانشجویان به مطالعه کتاب های غیر درسی. فصلنامه  روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، (2)، 82-72.
ترشیزی، مرضیه، وارسته، سمانه، پوررضایی، زهرا و فصیحی، رقیه (1391). عادت های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله ایرانی آموزش در علو م پزشکی ،12 )11(، 876-866.
ترکان، هاجر؛ کجباف، محمدباقر (1387). نگرش چیست؟. توسعه علوم رفتاری ،1(1)، 49-54.
جوادی یگانه، محمدرضا؛ کاظمی، مریم (1390). نگرش دانشجویان به خواندن رمان جدی. نقد ادبی ،4)13(، 23-47.
خاوری، خسرو (1383). بررسی راهکارهای افزایش مهارت خواندن. پژوهش زبان های خارجی ،)16(، 110-97.
رضوی طوسی، مجتبی؛ باقری، لیلا (1389). مقایسه میزان مطالعه شهروندان تهرانی در بین سال های 1387 و 1388. نامه پژوهش فرهنگی ،11 (11)، 7-43.
صمدی، ثریا (1380). خدمات عمومی. تهران: دانشگاه پیام نور.
صیفوری، ویدا (1391). سنجش مهارت و عادات مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی ،18 (1)، 100-89.
قزل ایاغ، ثریا (1386). ادبیات کودک و نوجوانان و ترویج خواندن. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت( .
کوشان، محسن و حیدری، عباس. (1385).  بررسی عادت های مطالعه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار. علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار ،13 (4)،  189-185.
میرحسینی، زهره و بهرامی، محمد (1391). بررسی میزان تأثیر کتابخانه تلفنی رنگین کمان شهرداری سمنان بر افزایش فرهنگ مطالعه کودکان و نوجوانان. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی ،18 (1)، 115-101.
نوریان، عباسعلی، موسوی نسب، نورالدین، فهری، آرزو و محمدزاده، اکبر (1385). مهارتها و عادات مطالعه دانشجویان پزشکی زنجان. آموزش در علوم پزشکی ،6 (1)، 107-101.
Abdul Karim, N.S., Hassan, A. (2007). Reading habits and attitude in the digital age. The Electronic Library, 25 (3), 285-298.
Anderson, R.C., Hiebert, E.H., Scott, J.A. and Wilkinson, I.A.G. (1985). Becoming a nation of readers, Department of Education, The National Institute of Education, Washington, DC.
Champley , J.L. (2005). An analysis of reading materials and strategies used by older adults. Unpublished Ph.D. Dissertation, Wichita State University, College of Education, USA. Retrieved March 1, 2014.
Clark, C., & Rumbold, K. (2006). Reading for pleasure: a research overview. Retrieved February 24, 2014.
Erdamar, G.K., Demirel, H. (2009). The library use habits of students teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences, (1), 2233-2240.
Gallik, J.D. (1999). Do they read for pleasure? Recreational reading habits of college students. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42 (6), 480-488.
Gaona, J. C. G., & González, E. R. V. (2011). Relationship between reading habits, university library and academic performance in a sample of psychology students. Revista de la educación superior, 40(157), 55-73. Retrieved March 5, 2014 from http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/ Revista157_S1A3EN.pdf
Mawthoh, L., & Kumar, D. (2011). Study habit of post-graduate students in relation to gender, faculty and academic achievement. Learning Community, .96-55 ,)1(2
Nestlé Family Monitor (2003). Young people’s attitudes towards reading. Retrieved from http://mori-ireland.com/assets/docs/archive/polls/nfm17.pdf
Nonis, S.A., Hudson, G.I. (2010). Performance of college students: Impact of study time and study habits. Journal of education for business, (85), 229-238.
Noor, N. M. (2011). Reading habits and preferences of EFL post graduates: A case study. Indonesian Journal of Applied Linguistics (IJAL), 1(1), 1-9.
Ögeyik, M. C., & Akyay, E. (2009). Investigating reading habits and preferences of student teachers at foreign language departments. The International Journal of Language Society and Culture, 28, 72-78.
Ogunrombi, S. A., Gboyega, A. (1995). Factors affecting the reading habits of secondary school students. Library Review, 44 (4), 50-57.
Reading (2013). In Wikipedia. Retrieved from http://en.wikipedia.org/Reading
Tercanlioglu, L. (2004). Postgraduate students’ use of reading strategies in L1 and ESL Contexts: Links to Success. International Education Journal, 5(4), .075-265
Wischenbart, R. (2011).  Reading habits in the United Arab Emirates. Retrieved March 25, 2013.