نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

ارتقای قابلیت های درون فردی و بین فردی فرزندان در یک گروه از دانش آموزان مقطع متوسطه
بررسی کرد. شرکت کنندگان 381 دانش آموزان شهر کرمانشاه در محدوده سنی 14 تا 18 سال بودند، که به روش
خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه عملکرد خانواده ( FFS برنارد ، 1985 ( و آزمون
هوش هیجانی بار – آن ) 1980 ،Bar – on ( پاسخ دادند. نتایج نشان داد در خرده مقیاس های خانواده مستبد،
گسستگی، بهم تنیدگی، بیانگری و همبستگی بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت ها در سه
مورد نخست به نفع دختران و در دو مورد دوم به نفع پسران است. در مهارت های هوش هیجانی تفاوت بارزی بین نمرات
دختران و پسران دیده نشد، اگر چه در ابراز وجود تفاوت اندکی در نمرات به نفع دختران دیده شد. به طور کلی؛ به نظر
می رسد تدارک برنامه هایی برای آموزش عملکرد مناسب به اعضای خانواده می تواند به بهبود هوش هیجانی و کیفیت
زندگی آنان کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

آریاپوران، سعید؛ امیری منش، راضیه؛ تقوایی، داود و حق طلب، طاهره. (1393). رابطه ی ابعاد خودپنداره با انگیزش تحصیلی)خواندن، نوشتن و ریاضی( دانش آموزان ابتدایی دارای ناتوانی یادگیری، مجله ناتوانی های یادگیری ،4 (1)، ص72-56.
بدری گرگری، رحیم؛ مسلم، آذربخش؛ محسن، تقی زاده. (1393). تأثیر آموزش مستقیم مهار تهای تفکر با مدل هالپرن برمهارت تفکرانتقادی دانش آموزان دورة متوسطه، فصلنامه نواوری های آموزش، سال52، شمار 13، ص57-43.
درتاج، فریبرز، لک پور، الهام، بهلولی، علی. (1392). بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه، نشریه علمی _ پژوهشی فناوری آموزش، جلد 8، شماره2، صص141-133.
رضایی، عیسی.(1390). تاثیر استفاده از کارپوشۀ الکترونیکی بر نگر ش، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی خواجه نصیرالدین طوسی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
زارعی زوارکی، اسماعیل، ملازادگان، علی. (1393). مقایسه میزان انگیزه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی، نشریه فناوری آموزشی، جلد 8، شماره 3، بهار 1393، صص 214-205.
زلالی، بهروز، قربانی، فاطمه. (1393). مقایسه ی انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری، مجله ناتوانی های یادگیری ،3)4(، ص58-44.
زنجانی مسکن، نیره. (1393). مقایسه تاثیر روش متداول و ترکیبی بر میزان یادداری و یادگیری درس هندسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.
سالاری، مریم، کارشکی، حسین، عبدخدایی، محمدسعید. (1392). نقش ادراک والدینی و انگیزش تحصیلی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان، مجله ی مطالعات آموزش و یادگیری، دوره پنجم، شماره اول، پیاپی1، ص64-44.
سبزه کار، مریم؛ پورشافعی، هادی. (1393). استفاده از شبکه تلویزیونی پویا و نقش آن در انگیزش تحصیلی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی،فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان،ص111-88.
طاهری، عبدالمحمد، فیاضی، مهسا. (1390). بررسی علل افت انگیزش تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی با توجه به جنسیت و زمینه های خانوادگی آنها، مجله فناوری آموزش ،5)4(، ص258-246.
عاشوری، جمال. (1393). ارتباط خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبک های تفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان دوره بیست و دوم، شماره 3، شماره مسلسل 46، ص24-15.
عقیلی، مجتبی، فتوحی نیا، مریم (1393). بررسی تأثیر فناوری هوشمند بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستان نمونه شهرستان گنبد کاووس، مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی )مدیا(، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، جلد 5، شماره 3، ص55.
عمادی، سید رسول) . (1389). یادگیری الکترونیکی، همدان: انتشارات چنار، چاپ اول.
فاضلیان، پوراندخت، نظری، معصومه. (1393). تأثیر مدارس هوشمند بر فرآیند یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی، مجله رشد آموزش زبان، دورة بیست و هشتم، شمارة4، ص17-12.
فکری نوجه ده، شهناز) . (1391). بررسی عملکرد  دبیرستانهای هوشمند و عادی شهر تهران از نظر پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی (مناطق 5 و9)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
قربانژاد،  رقیه). (1393).  مقایسه ی عملکرد تحصیلی،  عزت نفس،  خلاقیت و انگیزش پیشرفت دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
کردنقابی، رسول؛ پاشاشریفی،حسن. (1384). تهیه و تدوین برنامه مهارت های زندگی برای دانش آموزان دوره متوسطه تحصیلی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، سال چهاردم، شماره12،ص21-11.
مایرز، چت. (1386). آمزش تفکر انتقادی، ترجمه خدایار ابیلی، تهران: انتشارات سمت.
منصوری، صابر، قادری، مصطفی. (1389). مقایسه مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهر تهران)88-89(. پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی. تهران ،10 و 11 آذر 1389.
یوسفی، یوسف؛ فرخی، نورعلی؛ صرامی، غلامرضا. (1392). فرا تحلیل عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی، فصلنامۀ اندازه گیری تربیتی، شمارة31، سال چهارم، ص168-133.
Afzal Khani, M., et al. (2011). Evaluation of the deployment of smart secondary schools from the perspective of teachers and administrators in Semnan. Journal of Information and Communication Technology in Education, second year, the first issue, the fall of 2011. (In Persian).
Ben Mohammad R. (2010). Testing the effects of interactive courseware template for the learning of history among from on student. U-s chine, 15.48.
Case, R. (2002). Partnering to promote critical thinking. School Libraries in Canada, 22 (1) , 11–13.
Gul R, Cassuma SH, Ahmada A, Khana SH, Saeeda T, Parpio Y. Enhancement of critical thinking in curriculum design and delivery: A randomized controlled trial for educators. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2010; 2(2):3219-3225.
Hricko. M. (2003). Design and Implementation of Web-Enabled Teaching Tools, Hershey PA: The Idea Group.
Kornooghaby, R., Pasha Sharifi, H. (2005). Developing life skills curriculum for students in secondary school period, Tehran, Quarterly Journal of educational innovations, No. 12, 2005. (In Persian).
Lepper, M.R., J.H. “Corpus & Iyenger Sh.S. (2005). Intrinsic Anidextrinsic Motivational Orientations in the Classroom:Age Differences and Academic Correlate”. Journal of Educational Psychology. Vol. 97. No. 2: 84-196.
Marina, L.M., Halpern, D.F. (2011). Pedagogy for developing critical thinking in adolescents: Explicit instruction produces greatest gains. Thinking Skills and Creativity, 6 (3-11).
Monky .L. (2009). Understanding Virtual Organizations, Information systems Control Journal, Vol.6.p39-50.
Muola, J.M. (2010). A study of the relationship between academic achievement motivation and home environment among standard eight pupils. Educational Research and Reviews, 5 (5), pp: 213-217.
Nieto AM, Sainz C.)2011). Skills and dispositions of critical thinking: Are they sufficient? Anales de Psicologia. 27(1): 202-209.
Pazargadi. M, Shahabi M, Mahdavi S. Critical thinking in medical education. Nurs Midwifery Quart Shahid Beheshti Univ Med Sci 2003; 12(38): 36- 44.
Qing ZH, Jinga G, Yan W. (2010). Promoting preserves teachers’ critical thinking skills by inquiry-based chemical experiment. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 2(2):4597-4603.
Shariatmadari A.(2001). Criticize and create in thinking, Tehran: Islamic Research Institute for Culture and Thought;(Persian).
Shirrell D. Critical thinking as a predictor of success in an associate degree nursing program. Teach Learn Nurs. 2008; 3(4): 131–6.
Tucker, C. M., Zayco, R. A., & Herman, K. C. (2002). Teacher and child variables as predictors of academic engagement among low-income African American children. Psychology in the Schools, 39(4), 477-488.