نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیارگروه علوم تربیتی، دانشــکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی،گروه علوم تربیتی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان و مقایسه آن در مدارس
هوشمند و عادی بود. روش تحقیق، علی مقایسه ای )پس رویدادی( بوده که جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان
پسر کلاس هشتم در سال تحصیلی 1393 تش یکل دادند. با استفاده از نمون هگیری خوشه ای مرحله ای و بر اساس فرمول
کوکران تعداد 156 نفر ) 113 نفر از مدارس عادی و 43 نفر از مدارس هوشمند( انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های
مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر و مهارت های تفکر انتقادی واتسون و گلیزر استفاده شد که
پنج خرده مقیاس عمده استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر وارزشیابی استدلال های منطقی را می
سنجد. برای بدست آوردن روایی پرسشنام هها از روایی محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایایی نیز از طریق آلفای
کرونباخ به ترتیب 94 / 0 و 79 / 0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داد هها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی
همچون کالموگروف-اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان
داد که بین تفکر انتقادی و مولف ههای آن با انگیزش تحصیلی رابطه وجود ندارد، همچنین یافته ها نشان داد که میانگین
انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند بیشتر از مدارس عادی می باشد.

کلیدواژه‌ها

آریاپوران، سعید؛ امیری منش، راضیه؛ تقوایی، داود و حق طلب، طاهره. ( .)1393رابطه ی ابعاد خودپنداره با انگیزش تحصیلی(خواندن، نوشتن و ریاضی) دانش آموزان ابتدایی دارای ناتوانی
یادگیری، مجله ناتوانیهای یادگیری، ،)1(4ص.56-72
بدری گرگری، رحیم؛ مسلم، آذربخش؛ محسن، تقی زاده. ( .)1393تأثیر آموزش مستقیم مهار تهای
تفکر با مدل هالپرن برمهارت تفکرانتقادی دانش آموزان دورة متوسطه، فصلنامه نواوریهای
آموزش، سال ،52شمار ،13ص.43-57
درتاج، فریبرز، لک پور، الهام، بهلولی، علی. ( .)1392بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان
لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه، نشریه علمی
_ پژوهشی فناوری
آموزش، جلد ،8شماره ،2صص.133-141
رضایی، عیسی. ( .)1390تاثیر استفاده از کارپوشۀ الکترونیکی بر نگر ش، انگیزش پیشرفت و
پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی خواجه نصیرالدین طوسی، پایان نامۀ
کارشناسی ارشد، دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
زارعی زوارکی، اسماعیل، ملازادگان، علی(. .)1393مقایسه میزان انگیزه دانش آموزان پایه پنجم
ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی، نشریه فناوری آموزشی، جلد ،8شماره ،3بهار ،1393
.205-214 صص
زلالی، بهروز، قربانی، فاطمه. ( .)1393مقایسه ی انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش
آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری، مجله ناتوانیهای یادگیری، ،)4(3ص.44-58
زنجانی مسکن، نیره. ( .)1393مقایسه تاثیر روش متداول و ترکیبی بر میزان یادداری و یادگیری
درس هندسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.
سالاری، مریم، کارشکی، حسین، عبدخدایی، محمدسعید. ( .)1392نقش ادراک والدینی و انگیزش
تحصیلی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان، مجله ی مطالعات آموزش و یادگیری، دوره
پنجم، شماره اول، پیاپی ،1ص.44-64
سبزه کار، مریم؛ پورشافعی، هادی (. .)1393استفاده از شبکه تلویزیونی پویا و نقش آن در انگیزش
تحصیلی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی،فصلنامه مطالعات فرهنگی
اجتماعی خراسان،ص.88-

طاهری، عبدالمحمد، فیاضی، مهسا(. .)1390بررسی علل افت انگیزش تحصیلی از دیدگاه دانش
آموزان دوره پیش دانشگاهی با توجه به جنسیت و زمینههای خانوادگی آنها، مجله فناوری
.246-258،) ص4(5 ،آموزش
عاشوری، جمال. ( .)1393ارتباط خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبکهای تفکر و هوش هیجانی با
پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان دوره
بیست و دوم، شماره ،3شماره مسلسل ،46ص.15-24
عقیلی، مجتبی، فتوحی نیا، مریم ( .)1393بررسی تأثیر فناوری هوشمند بر انگیزش و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستان نمونه شهرستان گنبد کاووس، مجله دانشگاهی یادگیری
الکترونیکی (مدیا،) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، جلد ،5
شماره ،3ص.55
عمادی، سید رسول. ( .)1389یادگیری الکترونیکی، همدان: انتشارات چنار، چاپ اول.
فاضلیان، پوراندخت، نظری، معصومه(. .)1393تأثیر مدارس هوشمند بر فرآیند یاددهی-یادگیری
زبان انگلیسی، مجله رشد آموزش زبان، دورة بیست و هشتم، شمارة ،4ص.12-17
فکری نوجه ده، شهناز. ( .)1391بررسی عملکرد دبیرستانهای هوشمند و عادی شهر تهران از نظر
پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی (مناطق 5و ،)9پایان نامه کارشناسی
ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
قربانژاد، رقیه(. .)1392مقایسهی عملکرد تحصیلی، عزت نفس، خلاقیت و انگیزش پیشرفت
دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
کردنقابی، رسول؛ پاشاشریفی،حسن. ( .)1384تهیه و تدوین برنامه مهارتهای زندگی برای دانش
آموزان دوره متوسطه تحصیلی، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، سال چهاردم، شماره،12ص.11-21
مایرز، چت. ( .)1386آمزش تفکر انتقادی، ترجمه خدایار ابیلی، تهران: انتشارات سمت.
منصوری، صابر، قادری، مصطفی. ( .)1389مقایسه مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس
هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهر تهران( .)89-88پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس
بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی. تهران، 10و 11آذر .1

یوسفی، یوسف؛ فرخی، نورعلی؛ صرامی، غلامرضا. ( .)1392فرا تحلیل عوامل موثر بر انگیزش
تحصیلی، فصلنامۀ اندازه گیری تربیتی، شمارة ،31سال چهارم، ص.133-168
Afzal Khani, M., et al. (2011). Evaluation of the deployment of smart secondary
schools from the perspective of teachers and administrators in Semnan.
Journal of Information and Communication Technology in Education,
second year, the frst issue, the fall of 2011. (In Persian).
Ben Mohammad R. (2010). Testing the effects of interactive courseware
template for the learning of history among from on student. U-s chine,
15.48.
Case, R. (2002). Partnering to promote critical thinking. School Libraries in
Canada, 22 (1) , 11–13.
Gul R, Cassuma SH, Ahmada A, Khana SH, Saeeda T, Parpio Y. Enhancement
of critical thinking in curriculum design and delivery: A randomized
controlled trial for educators. Procedia - Social and Behavioral Sciences
2010; 2(2):3219-3225.
Hricko. M. (2003). Design and Implementation of Web-Enabled Teaching
Tools, Hershey PA: The Idea Group.
Kornooghaby, R., Pasha Sharif, H. (2005). Developing life skills curriculum
for students in secondary school period, Tehran, Quarterly Journal of
educational innovations, No. 12, 2005. (In Persian).
Lepper, M.R., J.H. “Corpus & Iyenger Sh.S. (2005). Intrinsic Anidextrinsic
Motivational Orientations in the Classroom:Age Differences and Academic
Correlate”. Journal of Educational Psychology. Vol. 97. No. 2: 84-196.
Marina, L.M., Halpern, D.F. (2011). Pedagogy for developing critical thinking
in adolescents: Explicit instruction produces greatest gains. Thinking Skills

and Creativity, 6 (3-11).
Monky .L. (2009). Understanding Virtual Organizations, Information systems
Control Journal, Vol.6.p39-50.
Muola, J.M. (2010). A study of the relationship between academic achievement
motivation and home environment among standard eight pupils. Educational
Research and Reviews, 5 (5), pp: 213-217.
Nieto AM, Sainz C.)2011). Skills and dispositions of critical thinking: Are they
suffcient? Anales de Psicologia. 27(1): 202-209.
Pazargadi. M, Shahabi M, Mahdavi S. Critical thinking in medical education.
Nurs Midwifery Quart Shahid Beheshti Univ Med Sci 2003; 12(38): 36- 44.
Qing ZH, Jinga G, Yan W. (2010). Promoting preserves teachers’ critical
thinking skills by inquiry-based chemical experiment. Procedia - Social and
Behavioral Sciences , 2(2):4597-4603.
Shariatmadari A.(2001). Criticize and create in thinking, Tehran: Islamic
Research Institute for Culture and Thought;(Persian).
Shirrell D. Critical thinking as a predictor of success in an associate degree
nursing program. Teach Learn Nurs. 2008; 3(4): 131–6.
Tucker, C. M., Zayco, R. A., & Herman, K. C. (2002). Teacher and child
variables as predictors of academic engagement among low-income African
American children. Psychology in the Schools, 39(4), 477-488.