نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون

4 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

5 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این مطالعه اثربخشی طرحواره درمانی به شیوه ی گروهی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه دانش آموزان مورد
آزار بود. این پژوهش آزمایشی و به شیوه پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را
کلیه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان نورآباد )دلفان( در سال تحصیلی 93 - 92 تشکیل می دهند. آزمودنی های
پژوهش شامل 40 نفر از دانش آموزان پسر بود که از میان دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان نورآباد )دلفان( بعد از
شناسایی ب هوسیله پرسشنامه کودک آزاری محمدخانی و همکاران و انجام مصاحبه بالینی ساختاریافته به صورت تصادفی
خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ) 20 نفر برای هر گروه( گمارده شدند.
برای جمع آوری داده ها از مصاحبه بالینی ساختاریافته، پرسشنامه کودک آزاری و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های
ناسازگارانه اولیه یانگ ) YSQ-SF ( استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری ) MANCOVA ( نشان داد طرحواره
درمانی به طور معن یداری طرحواره های ناسازگار دانش آموزان مورد آزار هیجانی را کاهش داده است ) 001 / P>0 (. این
نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشت روانی این دانش آموزان دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود این
برنامه درمانی هم در مدارس و هم در کلینیک ها ب هعنوان یک درمان همدلانه و مکمل سایر درمان ها برای کاهش عواطف
منفی و جلوگیری از شک لگیری طرحواره های ناسازگار در دانش آموزان مورد آزار موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

برازنده، هدی لقا (1384). بررسی ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری زناشویی .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد.
دلاور، علی (1390). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
دیده روشنی سونیا (1389). بررسی ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه با نشانه های بیماران افسرده و مضطرب،  پایاننامه کارشناسی ارشد، اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
راهب، غنچه؛ اقلیما، مصطفایی، کمرودی، عباس و کفشگر، مجتبی (1388). تأثیر روانی اجتماعی کودک آزاری و نقش پلیس در پیشگیری از بروز آن. فصلنامۀ علمی- اجتماعی، سال اول، شماره دوم، تابستان 1388، ص 86-106.
شهامت،  فاطمه؛ ثابتی،  علیرضا؛ رضوانی،  سمانه. (1389). بررسی سبک های فرزند پروری و طرحواره های ناسازگار اولیه. مطالعات تربیتی و روان شناسی ،11(2)، 254-239.
کاهانی، علیرضا (1383). بررسی عوامل درون مدرسه ای و برون مدرسه ای مؤثر بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان دوره متوسطه نظری و مهارتی استان بوشهر. آموزش وپرورش استان بوشهر.
محمدخانی، پروانه، محمودی، علیرضا، احمدی، حسین و جمشیدی، رضا (2003). تهیه و اعتبار یابی پرسشنامه کودک آزاری. پایان نامه کارشناسی ارشد.
نوری تیرتاشی، ابراهیم و کاظمی، نرجس (1391). بررسی تأثیر روایت درمانی بر میزان تمایل به بخشودگی در زنان. مجله روانشناسی بالینی ،4 )2(، 78-71.
یانگ، جفری (1384). شناخت درمانی اختلالت شخصیت، رویکرد طرحواره درمانی. ترجمه علی صاحبی و حسن حمید پور. تهران انتشارات آگه.
Alden, L. E.,& Taylor, C. T. (2004). Interpersonal processes in social phobia. Clinical Psychology Review, 24 (6): 857-882.
Amato, P. R.,& Ochiltree, G. (1986). Family resources and child competence. Journal of Marriage and Family, 48 (12), 47-5.
Baker, E., & Beech, A. R. (2004).Dissociation and variability of adult attachment dimensions and early maladaptiveschemas in sexual and violent offenders. Journal of Interpersonal Violence, 19, 1119-1136.
Ball, J:Mitchell, P. malhi.G, Skillecorem, A & smith, M(2012) schema focused therapy For borderline disorder: reducing vulnerability to relapse through attitudinal change. Australian & new zealand journal of psychiatry 37(1),41.
Carmody James, Baer Ruth A. (2008) Relationships between Mindfulness Practice and Levels of Mindfulness, Medical and Psychological Symptoms and Well-Being in a Mindfulness- Based Stress Reduction Program. Journal of Behavioral Medicine. 31(9): 23-33.
Chapman DP, Whitfield CL, Felitti VJ et al. (2004). Adverse childhood experiences and the risk of depressive disorders in adulthood. Journal of Affect Disorders, 82 (9), 217–225.
Currie, J. & Widom, C. S. (2010).Long-Term Consequences of Child Abuse and Neglect on Adult Economic Well-Being. Child Maltreatreatment, 15(3): 111-120.
Eisenberg, N., & Fabes, R. A. (1998).Socialization and mothers' and adolescents' empathy-related cha- racteristics. Journal of Research on Adolescence, 3(2), 171-191.
Galenson, D. (2003). Portraits of the Artist: Personal Visual Art in the Twentieth Century. University of Chicago - Department of Economics; National Bureau of Economic Research.
Gannon, T. A., Collie, R. M., Ward, T., & Thakker, J. (2008). Rape: Psychopathology, theory and treatment. ClinicalPsychology Review, 28, .8001-289
Gilbert, P., Procter, she. (2006). Compassionate Mind Training for people with High shame and self-criticism. (PDF) Clinical Psychology and Psychotherapy. Psychother. 13(5), 335-379.
Harris AE, Curtin L. (2013). Parental perceptions, early maladaptive schemas, and depressive symptoms in young adults. cognitive therapy and research. 26: 405 - 416.
Helesen, M., Vollebergh, W.,& Meeus, W. (2003). Social support from parents and friends and emotional problems in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 29(3), 319-335.
Hildyard, K. L. & Wolfe, D. A. (2002).Child neglect: Developmental issues and outcomes. Child-abuse & Neglect 26 (6), 679-695.
Hoffort, A: Vesrland, S. & Sexton, H. (2002).Self understanding,guided discovery and schema beliefs in schema focused cognitive therapy of personality problems: A process outcome study. Journal of cognitive therapy and research.26(2),190 219.
Horton E.Crues.g (2010). "Culture and child maltreatment: cultural competence and beyond, child abuse and neglects", PP: 637-644.
Jacquin, K. M. (1997). The effects of maladaptive schemata on information processing.Unpublished doctoral dissertation.The University of Texas at Austin.
Langton, C. M., & Marshall, W. L. (2010). Cognition in rapists: Theoretical patterns by typological breakdown.Aggression and Violent Behavior, 6(2), .815-994
Mash, E. & Wolfe, D. (1999).Abnormal child psychology. International Thomson Publishing Company.
Morrison, Norma. (2011).Schema Focused therapy for comlex long standing problem:A single case study. Behavioral and cognitive psychotherapy.28(3),269 283.
Nordahl, H. M., Holthe, H., & Haugum, J. A. (2005). Early maladaptive schemas in patients with or without personality
National Clearinghouse on Child-abuse and Neglect information (2004) Longterm consequences of child-abuse and neglect.Available in www.nccanch. hhs. gov.
Pollack, S. D., Cicchetti, D., Hornung, K., & Reed, A. (2010). Child victimization: Maltreatment, bullying and dating violence. Available at: www.google.com.
Reed, A. (1999). Child victimization: Maltreatment, bullying and dating violence.
Sadock, B. J., Kaplan, H., & Sadock, V. A. (2007). Synopsis of psychiatry: Behavioral science clinical psychiatry. Philadelphia: Lippincott, William and Wilkins.
Segrin, C.,& Taylor, M. (2007). Positive interpersonal relationship mediates the association between social- skills and psychological well being. Personality and Individual Differences, 43 (8): 637-646.
Seligman MEP, Schulman P, Tryon A. Group prevention of depression and anxiety symptoms. Behavior Research & Therapy. 2007; 45(6): 1111-1126.
Soygut G, Karaos manoglu AC. (2013). Assessment of Early Maladaptive schemas: A Psychometric study of the Turkish Young schema Questionnaireshort form-3. Turkish Journal of psychiatry. 13(3): 112-122.
Switzer, I. (2006). Early maladaptive schemas predic riskly sexual behaviors. Unpublished thesis masters. Mississippi State University.
Turner, H.A., Finkelhor, D., & Ormrod, R. (2010).Child Mental Health Problems as Risk Factors for Victimization. Child Maltreatment, 15(4): .41-231
Ward, T., & Beech, A. (2006).An integrated theory of sexual offending. Aggression and Violent Behavior, 11, 44-63.
Ward, T., Keenan, T., & Hudson, S. M. (2000). understanding cognitive, affective and intimacy deficits in sexual offenders: A developmental perspective. Aggression and Violent Behavior, 5, 41-62.
Ward, T., Polaschek, D. L. L., & Beech, A. R. (2006). Theories of sexual offending. England: Leicestershire.Wiley.
Welburn K, Corstin M, Dagg P, Pontefract A, Jordan SH. (2002). the schema Questionnaire–short form: Factor analysis and relationship Between schemas and symptoms. cognitive therapy and research. 26(4): 519-530.
White C. (2011). Childhood maltreatment is linked to recurrent depression. BMJ. 16(3): 343-357.
World Health Organization (WHO) and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN). (2006). Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. Available from http:// whqlibdoc.who.int/publications /2006/9241594365eng.pdf.
Young JE. (2005). Young Schema Questionnaire Short Form. New York: Schema Therapy Institute.
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York: Guilford Publication.