نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد مشاورۀ تحصیلی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذه نآگاه ی بر خودکنترلی دانش آموزان
دختر انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پی شآزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری
پژوهش را کلّیه ی دانش آموز ان دختر مقطع دوّم دبیرستان شهر مشهد در سا لتحصیلی 94 - 1393 تشکیل می دادند
که ابتدا از میان آنها یک مدرسه بصورت در دسترس انتخاب شده و سپس با روش نمون هگیری تصادفی، 30 دانش آموز
انتخاب گردیده و به طور تصادفی در ﺮﮔوه آزمایش ) 15 نفر( و گروه کنترل ) 15 نفر( جایگزین گشتند. به گروه آزمایش، 8
جلسه برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذه نآگاهی آموزش داده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی خودکنترلی
اشنایدر استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که
فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذه نآگاه ی بر خودکنترلی دانش آموز ان مورد
تأیید قرار گرفته است و دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دان شآموزان گروه کنترل در پ سآزمون به طور معناداری،
خودکنترلی بیشتری داشتند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذه نآگاهی در
افزایش خودکنترلی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

بلاغت، سیدرضا، هاشمی، سیداحمد، خزایی، زری و محمودوند، محمد (1392). بررسی رابطه ی بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان ابتدایی شهر زاهدان. فصلنامه ی نوآوری های مدیریت آموزشی، (3)، 44-35.
به پژوه، احمد، غباری، باقر و همتی، قربان (1380). تاثیر آموزش فنون کنترل خود در بهبود مهارت های اجتماعی دانش اموزان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی. پژوهش در حیطه ی کودکان استثنایی) ،1(7)، 18-1.
حاتمی، زهرا. (1390). آموزش راهبردهای خودکنترلی رفتار راهبردهای روانشناختی. ( فصلنامه ی رشد آموزش مشاور مدرسه) ،4(6، 55-52.
رصاف، زهرا. (1385). رابطه ی باورهای خودکارآمدی عمومی و خودیابی با سلامت عمومی در بین پرستاران بی مارستانهای دولتی شهر شیراز. پایان نامه ی کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
شیخ الاسلامی، علی، درتاج، فریبرز، دلاور، علی و ابراهیمی قوام، صغری. (1391). تأثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر  ذهنآگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان. فصلنامه ی پژوهش در نظام های آموزشی) ،18(6)، 15-1.
شیخ الاسلامی، علی و سیداسماعیلی قمی، نسترن (1393). مقایسه ی تاثیر روش های آموزشی کاهش استرس مبتنی بر  ذهنآگاهی و مهارت های مطالعه یر اضطراب امتحان دانش آموزان ،فصلنامه ی روانشناسی مدرسه) ،2(3، 121-104.
 علاقهبند، علی. (1390).. مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان.
فرامرزی، سالار، رجبی، سوران و ولدبیگی، پیمان. (1393). اثربخشی  شناختدرمانی مبتنی بر  ذهن آگاهی بر کاهش پرخاشگری  دانش آموزان، ماهنامه ی علوم پزشکی کرمانشاه،8((18، 461-452.
 Alexander, V., Tatum, B. C., Auth, C., Takos, D., Whittemore, S., & Fidaleo, R. (2013). A study of mindfulness practices and cognitive therapy: effects on depression and self-efficacy. Global Journal of Special Education and Services, 2(3), 30-37.
Baer, R.A. (2003) Mindfulness Training as a Clinical Intervention: A Conceptual and Empirical Review. Journal of Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 125 –143.
Bowlin, S. L., & Baer, R. (2012). Relationships between mindfulness, selfcontrol, and psychological functioning. Personality and Individual Differences, 52(3), 411-415
Chang, V.Y., Palesh, O., Caldwell, R., Glasgow, N., Abramson, M., Luskin, F., Gill, M., Burke, A., & Koopman, C. (2004). The effects of a mindfulnessbased stress reduction program on stress, mindfulness self-efficacy, and positive states of mind. Stress and Health, 20(3), 141-147.
David, S., Black, J., Randye, J., Pallav, S., Jerry, P., & Grenard, L. (2011). Component processes of executive function-mindfulness, self-control, and working Memory-and their relationships with mental and behavioral health. Mindfulness, 2(3), 179-185.
Delisi, M. (2014). Low Self-Control Is a Brain-Based Disorder. SAGE Publications Ltd.
Friese, M., & Hofmann, W. (2009). Control me or I will control you-Impulses, trait self-control, and the guidance of behavior. Journal of Research in Personality, 43(5), 795-805.
 Friese, M., Messner, C., & Schaffner, Y. (2012). Mindfulness meditation counteracts self-control depletion. Journal of consciousness and cognition, .2201-6101 ,)2(12
Goodman, R. (2007). The impact of a mindful state on ego-salience and self-control. Unpublished doctoral Dissertation, Faculty of Psychology, Cleveland State University.
Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulnessbased stress reduction and health benefits: a meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 57(1), 35-43.
Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness. New York: Delacorte.
Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever you go there you are. New York: Hyperion.
Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present and future. Clinical psychological: Science & Practice, 10(2), 144-156
Kannappan, R., & Anand, V. (2011). Effect of mindfulness-based self control therapy on perceived stress, self-efficacy and well being of depressed patients. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 37, 47-53.
Kaushal, R., & Kwantes, C. (2006). The role of culture and personality in chronic of conflict management strategy. International Journal Intercultural Relations, 30(5), 579-603.
Orsillo, S.M., & Roemer, L.B. (2005). Acceptance and mindfulness-based approaches to anxiety conceptualization and treatment. United States of America, Springer, 131– 147.
Paterniti, A. (2007). Comparing the efficacy of a mindfulness-based program to a skillstraining program in the treatment of test anxiety. Unpublished Doctoral Dissertation, Island, England: University of Island.
Reynolds, J.W. (2006). Mechanisms of action in mindfulness-based stress reduction (MBSR), and specific factors mediating the reduction of anxiety.
Unpublished Doctoral Dissertation, George Mason University.
Shapiro, S.L., Astin, J.A., Bishop, S.R., & Cordova, M. (2005). Mindfulnessbased stress reduction for health care professionals: results from a randomized trial. International Journal of Stress Management, 12(2), 164-176.
Strayhorn, J. M. (2002). Self-control: Toward systematic training programs. Journal of the American Academy of child Adolescent Psychiatry, 41(1) 17-27.
Tacón, A. M., Caldera, Y. M., & Ronaghan, C. (2004). Mindfulness-based stress reduction in women with breast cancer. Families, Systems, & Health, 22(2), 193-203.
Veer, S.D., Brouwers, A., Evers, W., & Tomic, W. (2009). A pilot study of the psychological impact of the mindfulness-based stress reduction program on persons who stutter. European Psychotherapy, 9 (1), 39-56.
Wittmann, M., Peter, J., Gutina, O., Otten, S., Kohles, N., & Meissner, K. (2014). Individual differences in self-attributed mindfulness levels are related to the experience of time and cognitive self-control. Journal of Personality and Individual Differences, 64, 41-45.
Yusainy, C., & Lawrence, C. (2014). Relating mindfulness and self-control to harm to the self and to others. Journal of Personality and Individual Differences, 64, 41-45.