مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی و سلامت قلبی

محمد علی بشارت؛ سیده اسما حسینی؛ هادی بهرامی احسان؛ حسینعلی جاهد؛ اکبر نیک پژوه

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، صفحه 7-29

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، طراحی و اجرای یک مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی و آزموناثربخشی آن بر ارتقای سلامت روانی و رفتارهای سلامت افراد در معرض خطر بیماری قلبی بود.روش پژوهش: در این پژوهش، ۲۳ نفر از کارمندان بیمارستان قلب شهید رجایی در شش جلسه گرو هدرمانی آموزشیشرکت کردند. شرک تکنندگان پرسشنامه های نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده ...  بیشتر

«مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارائه شده در ایران »

معصومه سعد محمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج الهی؛ آرش قربان نیا دلاور

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، صفحه 32-54

چکیده
  کیفیت برنامه های آموزشی به ویژه خدمات آموزشی و به تبع آن رضایت یادگیرندگان در آموزش مجازی عنصر مهمیدر خصوص ترک تحصیل یادگیرندگان و یا ماندگاری آنان در سیستم آموزشی است. از طرفی ارتقاء وضعیت کیفیخدمات آموزشی نیازمند بررسی مستمر است. از این رو مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزشارایه شده در ایران هدف اصلی این بررسی است. ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر بهرهوری اعضای هیأت علمی دانشگاه، و ارائه مدل جهت بهبود آن(مطالعه موردی، منطقه 8دانشگاه آزاد اسلامی)

سید محمود صابری؛ کامران محمد خانی؛ حمیدرضا آراسته

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، صفحه 55-80

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدلی جهت ارتقای بهر هوری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی )منطقه 8( است. جهتتحقق این هدف، ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، تعداد 80 مولفه استخراج و در قالب یک چارچوب اولیه ارائهگردید. جهت تأیید چارچوب اولیه، پرسشنام های تنظیم و بعد از تأیید روایی و پایایی بین 40 نفر از صاحب نظران حوزهآموزش عالی توزیع شد ...  بیشتر

بررسی تأثیرآموزش کتاب « تفکر و سبک زندگی » بر یادگیری تفکر و سبک زندگی و مهارت های دانش آموزان شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی ۹۴ - ۹

عباسعلی رستمی نسب؛ علی خانه باز؛ مسعود فضیلت پور

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، صفحه 81-105

چکیده
  درس تفکر و سبک زندگی با هدف تقویت مهارت های تفکر و سبک زندگی دانش آموزان در بعضی مدارس ابتدایی کشوراجرا شده است. هدف: مطالعه ی حاضر، بررسی تأثیرآموزش کتاب » تفکر و سبک زندگی » بر مهارت های تفکر و سبکزندگی دان شآموزان شهرستان قلعه گنج به انجام رسیده و در پی بررسی میزان تأثیرگذاری این درس آزمایشی بودهاست.روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی ...  بیشتر

آموزش زبان فارسی به خارجیان در مدرسة المهدی قم؛ یک الگوی بومی و کارآمد

رضامراد صحرایی

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، صفحه 107-142

چکیده
  ابداع روش های سهل و سریع فارسی آموزی یکی از راهبردهای مورد تأکید نقشة جامع علمی کشور برای گسترشزبان فارسی در جهان است. دستیابی به این مهم، مستلزم مستندسازی وضع موجود و کشف نقاط قوت و ضعفبرنامه های آموزش زبان فارسی به خارجیان است. مقالة حاضر، در همین راستا، به مطالعة برنامة درسی و روش تدریسمدرسة المهدی قم، که باسابقه ترین موسسة آموزش ...  بیشتر

دیدگاه دانشجویان دربارة نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت

محمد افخمی عقدا؛ محمود کمالی زارچ؛ شکو راوه نادر

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، صفحه 144-162

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت انجام شده است.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.همه ی شرکت کنندگان در این پژوهش دانشجویان دوره ی کارشناسیدانشگاه یزد در نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 1390 بودند. بدین منظور 405 نفراز دانشجویان دانشگاه یزد به روشنمون هگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارتحقیق ...  بیشتر

رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

پرویز عسگری؛ سمیرا سید اسیابان؛ آزاده حربی

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، صفحه 163-187

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویاندانشگاه آزاد اسامی اهواز است. حجم نمونه مورد مطالعه 380 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایانتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه خود اثربخشی، پرسشنامه جهت گیری مذهبی، پرسشنامههوش فرهنگی و پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه استفاده ...  بیشتر

تآثیر آموزش با نقشه مفهومی بر یادگیری معنی دار زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه

منصوره کلهر؛ گلنار مهران

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، صفحه 193-217

چکیده
  تآثیر آموزش با نقشه مفهومی بر یادگیری معنی دار زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه  بیشتر