نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- ایران

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز - ایران

3 -

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان
دانشگاه آزاد اسامی اهواز است. حجم نمونه مورد مطالعه 380 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای
انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه خود اثربخشی، پرسشنامه جهت گیری مذهبی، پرسشنامه
هوش فرهنگی و پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه استفاده گردید. این تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تحلیل
آماری داد هها از ضریب همبستگی ساده )پیرسون( و تحلیل کانونی استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش
نشان داد که بین خود اثربخشی با هوش فرهنگی در سطح ) 05 / p>0 ( در دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد
p>0/0001( و 56 / R=0 ( بین خود اثربخشی با هوش معنوی در سطح ) 05 / p>0 ( در دانشجویان رابطه معنی دار وجود
دارد ) 0001 / p>0 و 53 / R=0 (. بین جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی در سطح ) 05 / p>0 (در دانشجویان رابطه
وجود دارد. ) 0001 / p>0 و 42 / R=0 (. بین جهت گیری مذهبی با هوش معنوی در سطح ) 05 / p>0 (در دانشجویان
رابطه وجود دارد ) 0001 / p>0 و 40 / R=0 (. بین خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی
در دانشجویان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

ابزری،مهدی،اعتباریان،اکبر،خانی،اعظم)1389(. تأثیر هوش فرهنگی، بر اثربخشی گروهی،پژوهش نامه مدیریت تحول،سال دوم، شماره چهارم،صص41-25.
تمدنی، مجتبی) 1384( رابطه بین نگرش مذهبی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد تهران جنوبی . مجله بهداشت جهان، شماره ، دوره 12،
ستوده، هدایت الله). 1382(. آسیب شناسی روانی، چاپ پنجم، ویرایش دوم.انتشارات آوای نو.
شریفی،  طیبه). 1381(.  بررسی رابطه نگرش دینی با سلامت عمومی،  افسردگی،  اضطراب ،پرخاشگری و شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
شمیسی، سکینه)1391(.  رابطهی بین خود اثر بخشی ، شادکامی ، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور سوسنگرد، دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
رحمانی ، زین العابدین ،تهرانی پور، رضا) .1388(. هوش فرهنگی ؛ نیاز مدیران امروزی، نشریه صنعت خودرو،سال دوازدهم ،شماره 127.
رستمی، نادیا) .1384(. بررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 84-1383. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره دهم ،سال سوم.
جعفری، اباذر) ،1380(.مفهوم عقل در کتاب العقل و الجهل اصول کافی با تاکید بر شرح ملاصدرا ،پایان نامه کارشناسی ارشد، الهیات و معارف، موسسه امام حمینی)ره.(
خدایا ی فرد، محمد، رحیمی نژاد، عباس؛ یاسمین) 1385( بررسی مقایسه دین داری، نگرش سیاسی - اجتماعی، پیشرفت تحصیلی با سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاههای شهر تهران.
خدایاری فرد، محمد) 1373( تهیه مقیاس اندازه گیری اعتقادات و نگرش های مذهبی دانشجویان .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران .
فیضی، سمیرا)1389(. مقایسه هوش فرهنگی داوطلبان ورزشی دختر و پسر دهمین المپیاد فرهنگی- ورزشی دانشجویان کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران.
مطهری، مرتضی.)1361(.بیست گفتار، تهران ،انتشارات قوس.
مداحی، فریناز) 1390(. بررسی تطبیقی عقل و هوش در قلمرو روان شناسی و تعلیم و تربیت ، پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
هادیزاده مقدم ، اکرم،  حسینی،  ابوالحسن)1390(.  رابطه بین هوش فرهنگی و اثربخشی
گروهی،پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال چهارم، شماره دوم.
ناصری، اسماعیل).1387(.بررسی مفهوم و مولفه های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 87-1386، پایان نامه دکتری، روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Desro siers, A; Miller, L . (2007). Relational spirituality and depression in adolescent girl. Clin psychol, 63(10), 1021-1037.
Mrus, j.M ; Yi, M.S; Wade, T.J ; M.L ; Hornung , R.W ; Cotton, s ;Peterman, A.H ; Puchalski, C.M ; & Testate, J. (2006). Religion , spirituality , and depressive symptoms in patients with HIV / AIDS. Journal of psychology and Theology, 5, 21-24.
Peterson B (2004). Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. Yarmouth, ME: Intercultural Press. New York:Cambridge University press.
Sri Ramalu,S.A.L., Chin Wei,C., Che Rose ,R.(2011).The Effects of Cultural Intelligence on Cross-Cultural Adjustment and Job Performance amongst Expatriates in Malaysia. International Journal of Business and Social Science , 2( 9);59-71.
Tsai,T.&                Lawrence,N.(2011).            The         relationship           between cultural intelligence and cross-cultural adaptation of international students in Taiwan. International conference on management (ICM) Proceeding. available on: http://www.internationalconference.com.my/proceeding/ icm2011_proceeding/044_373_ICM2011_PG0569_0583_CULTURAL_ INTELLIGENCE.pdf.
Zemore. SE. Kaskutas, LA, Ammonaln. In 12- Step group help the helper. Doi = 10.1111/j. 1360 – 0443.2004.00782. X [pub med]. Norway. Addiction unit, Or Landet hospital. Omega journal of Death and Dying. 11,317 - 327
Vedadi1,A., Kheiri,B., Abbasalizadeh.M.(2010). The relationship between cultural intelligence and achievement: a case study in an Iranian company .Iranian Journal of Management Studies (IJMS),3(3) , pp: 25 - 40.