نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی شناختی، بخش روان شناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ فلسفه آموزش و پرورش، بخش علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، بخش علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

درس تفکر و سبک زندگی با هدف تقویت مهارت های تفکر و سبک زندگی دانش آموزان در بعضی مدارس ابتدایی کشور
اجرا شده است. هدف: مطالعه ی حاضر، بررسی تأثیرآموزش کتاب » تفکر و سبک زندگی » بر مهارت های تفکر و سبک
زندگی دان شآموزان شهرستان قلعه گنج به انجام رسیده و در پی بررسی میزان تأثیرگذاری این درس آزمایشی بوده
است.
روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه پژوهش شامل
کلیه دان شآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی ۹۳- ۹۴ بود. نمونه مورد مطالعه شامل 48
نفر بود که در قالب ۳ گروه ۱۶ در سه گروه مداخله، شبه مداخله وگواه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب
و جایگزاری شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه ی 20 سوالی مهارت تفکر و پرسش نامه ی 30 سوالی سبک
زندگی استفاده شده است. داد هها با کمک نرم افزار SPSS 21 وبا استفاده ازآماره های توصیفی، تحلیل کواریانس و تحلیل
واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: یافته های این مطالعه، نشان دادندکه آموزش تفکر بر یادگیری تفکر و سبک زندگی دان شآموزان مؤثر بوده است.
بعلاوه میزان اثربخشی مداخله بر زیرمقیاس های 10 گانه سبک زندگی تفاو تهایی را نشان داد. یافته ها در قالب جایگاه
نظری موجود و ادبیات پژوهش تبیین شده اند. بنا بر نتایج، تعمیق و آموزش این گونه دوره های آموزشی و تربیتی
توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

امامی پور، س) .1381(. بررسی تحولی سبک های تفکر دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آن با خلاقیت پیشرفت تحصیلی، مجلۀ نوآوری های آموزشی، شماره 3، صص 88-105.
بابامحمدی، ح.، خلیلی، ح) .1383(. مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دامغان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره4، شماره2، صص23-31.
بهادری و شفیق پور) 1384(تأثیر آموزش  مهارتهای زندگی بر سلامت روانی دانشجویان.
بهره مند،اسماء) 1392(«رابطه بین آموزش تفکر با مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان »پایان نامه کارشناسی ارشدتاریخ وفلسفه آموزش وپرورش دانشگاه باهنرکرمان.
دلاورعلی،مبای نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد،تهران.
رشیدی نژاد و بهرام نژاد)1390(. تأثیرآموزش کارگاهی  مهارتهای زندگی بر احساس، طرز تفکر ونحوه رفتار دانشجویان پرستاری بم.
جهانی،  جعفر) 1387(. «نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزشی تفکر انتقادی لیپمن »رسالۀدکتری دانشگاه تهران.
شرفی. محمدرضا) .1381(. تفکر برتر)رویکردی فلسفی- دینی و  روانشناختی درتفکروکارهای آن در زندگی(تهران سروش.
شعبانی .حسن)1382(     مهارتهای آموزشی و پرورشی )روش هاو فنون تدریس(تهران سمت.
شعبانی، حسن) .1380(. تأثیر روش حل مسئله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چهارم ابتدیی شهر تهران، رسالۀ دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
قلعه اسلامی و محمود نیا)1386(.تأثیرآموزش مهارت های زندگی بر سلامت مددجویان.
فریمانی محمد)1388(بررسی میزان تفکرانتقادی معلمان آموزش وپرورش شهرفریمان مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد230-197.
فیشر.رابرت) .1385(. آموزش تفکر)ترجمه فروغ کیان زاده.(
علیوندی وفا ) 1384 (، رابطه بین میزان تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی ) میانگین معدل ها( دانشجویان دانشگاه تبریز.
معافی محمودوهمکاران) .1392(. تفکروسبک زندگی دوره اول متوسطه )هفتم(انتشارات کتاب های درسی ایران.تهران.نوبهار)
 1390 (»مقایسه تأثیر دو روش حل مسئله و بحث گروهی بر میزان یادگیری و یادآوری دانش آموزان »
هاشمیاننژاد، فریده) 1380(. «ارائه چهارچوب نظری درخصوص برنامه درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تأکید بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی»رسالۀ دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.هایدگر.مارتین)1385(معنای تفکر چیست)ترجمه فرهاد سلیمانیان(تهران مرکز.
Dekeyser. M.,raes. P.,lejssen, m.l.,d .d. (2008) mindfulness skills and interpersonal behavior. Personality and individual differences,44(5), 12351245
Garland, e. l.,Gaylord, s. a., &fredrickson, b. l.(2011). Positive reappraisal mediates the stress-reductive effects of mindfulness:an upward spiral process. Mindfullness, 8, 17-27. 21- Isoda, M. (2010). Lesson Study: Problem Solving Approaches in Mathematics Education as a Japanese Experience Procedia – Social and Behavioral Sciences, 8, 17- 27.
Li li.ruport wegerif.(2014).challenging and developing notions of confucain education:thinking skills and skills and creativity.volume 11.
Mark.e.courtney,joann.lee,Alfred.perez.(2011).receipt of help acquiring life skills and predictors of help receipt among current and former foster youth:children and youth service rewiew.volume 33.issue12.
Shirly.Avargil,Orit.herscovits,Yehudht.judy DORI.(2011).Teaching thinking skills in content-based learning :teacher s challenges and assessment knowledge:springer science and business media.
Zhang,l(2006).teacher thinking style.match mismatch matter in students achievement?educational psychology.26,pp.395-40