نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی. مرکزمشاوره اموزش و پرورش شهریار

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

تآثیر آموزش با نقشه مفهومی بر یادگیری معنی دار زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه

کلیدواژه‌ها

پاشاشریفی، حسن، شریفی، نسترن ( .)1380روشهای تحقیق در علوم رفتاری . انتشارات سخن.
رحمانی، آزاد؛ فتحی آذر، اسکندر؛ محجل اقدم، علیرضا؛ عبدالله زاده، فرحناز ( .)1386مقایسه تاثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی با روش تلفیقی بر یادگیری درس فرایند پرستاری دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، )1(7ص . 41-48
عباسی، جواد ؛ عبدالله میرزایی، رسول ؛ حاتمی، جواد ( .)1387کاربرد مفهومی درآموزش شیمی دوره متوسطه. فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ،97ص .29-52
مصرآبادی، جواد؛ فتحی آذر، اسکندر؛ نگار استوار ( .)1384اثربخشی ارائه، ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی . فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره،13 11-31 ص
Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart and Winston
Ausubel, D.; Novak, J.D. and Hanesian, H.( 1978). Educational Psychology: A Cognitive View, 2nd Edition (New York, NY: Holt, Rinehart and Winston).
Bahr, S., & Dansereau, D. (2001). Bilingual Knowledge Maps (BiK-Maps) in Second Language Vocabulary Learning. Journal of Experimental Education, 70(1), 5-24.
Boxtel, C. V., Linden, J. V., Roelofs, E. & Erkens, G. (2002, Winter). Collaborative concept mapping: Provoking and supporting meaningful discourse. Theory into Practice, 41(1), 40-46
Bruillard, E., & Baron, G. L. (2000). Computer-based concept mapping: a review of a cognitive tools for students. In: Proceedings of the International Conference on Educational Uses of Communication and Information Technologies, Beijing, China (pp. 331–338).